Liitto toi­mii 10/1992 vsk 47 s. 974

Hallituksen päätöksiä

Marit Henriksson

Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 12.3.92 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

- Päätettiin esittää Maailman Lääkäriliitolle WMA:lle, että se uudistaisi vuonna 1981 Lissabonissa hyväksymänsä julistuksen potilaan oikeuksista. Liiton eettisten periaatekysymysten valiokunnassa on laadittu luonnos uudeksi julistukseksi, jossa on otettu huo-mioon Suomessa valmisteilla olevan potilaan oikeuksia koskevan lain periaatteet. Liiton ehdotuksessa korostetaan mm. potilaan oikeutta saada tietoa ja päättää hoidostaan sekä tietosuojakysymyksiä.

- Päätettiin liiton kannanotoista seuraavassa WMA:n yleiskokouksessa käsiteltäviin eettisiin julistusehdotuksiin, jotka koskevat hoitovirheitä, HIV-epidemiaa, meluntorjuntaa sekä resurssien käyttöä vanhusten hoitoon. Kysymys liiton suhtautumisesta sijaisäitiyteen eli ns. kohdunvuokraukseen jätettiin kuitenkin keskustelun jälkeen pöydälle.

- Merkittiin tiedoksi, että Kunnallisen työmarkkinalaitoksen hallitus esittää yksimielisesti KT:n 7.4. kokoontuvalle valtuuskunnalle sairaalalääkärien lisätyön korvaamista sekä väestövastuista omalääkäritoimintaa koskevien kokeiluvirkaehtosopimusten hyväksymistä. Lääkäriliiton hallitus on osaltaan hyväksynyt molemmat sopimukset.

- Päätettiin, ettei yksityistä lääkärintoimintaa koskevaa liiton palkkiosuositusta tänä keväänä koroteta. Viimeksi yleis- ja erikoislääkärin vastaanottopalkkiosuositusta nostettiin 1.5.91.

- Keskusteltiin STM:n asettamien lääkealan kilpailutoimikunnan ja lääkelaitostyöryhmän mietinnöistä annettavista lausunnoista. Liiton kannanottoja on valmisteltu lääkealaa koskevassa seurantatyöryhmässä, jonka todettiin saaneen työnsä päätökseen.

- Päätettiin liiton lausunnosta terveydenhuollon ammattien harjoittamista koskevien lakien muuttamisesta Euroopan yhteisön säännösten edellyttämällä tavalla.

Lue myös

- Vahvistettiin liiton alaosastoille mallisäännöt. Niiden mukaan liiton alaosastoihin ovat oikeutettuja liittymään kyseisen alan erikoislääkärit, alan erikoistumiskoulutusohjelmaan hyväksytyt tai alalla toimivat lääkärit.

- Hyväksyttiin kokouspalkkioiden maksamista koskevat ohjeet sekä talousohje liiton alaosastoille, paikallisosastoille ja edunvalvontaosastoille. Lisäksi hyväksyttiin liiton pysyviä toimielimiä koskeva toimintaohje.

- Päätettiin julistaa jäsenten haettavaksi kehitysyhteistyöapuraha ja terveystaloustieteen apuraha, yhteensä 100 000 mk.

- Päätettiin tukea Medisiinariliiton ulkoasianvaliokunnan Fimsicin toimintaa 12 000 markalla.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030