Lehti 8: Ajan­kohtai­sta 8/1997 vsk 52 s. 857

Ohjearvot sisäilman laadun arviointiin

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää julkaisussaan Sisäilmaohje terveellisen sisäilman fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten laatutekijöiden suositeltavat mittausmenetelmät, mittaustulosten tulkinnan sekä ohjearvot.

Ytimekäs 70-sivuinen julkaisu on tarkoitettu lähinnä terveystarkastajien käyttöön ja ensisijaisesti asuntojen tarkastuksiin, mutta soveltuvin osin sen ohjeita ja mittausmenettelyjä voidaan käyttää muidenkin oleskelutilojen ilmanlaatua valvottaessa. Tärkeänä tavoitteena on yhtenäistää ajankohtaista mikrobikasvustoista johtuvien terveyshaittojen selvittelyä.

Lue myös

Pääosa ohjearvoista perustuu aikaisemmin julkaistuihin suosituksiin, terveydensuojeluviranomaisten käytännön kokemukseen sekä kansainvälisiin julkaisuihin; varsinkin mikrobiologisten ohjearvojen pohjana on käytetty myös Kansanterveyslaitoksen tutkimuksia ja selvityksiä. Ohjearvot ovat suosituksia, ei sitovia normeja. "Nykykäsityksen mukaan terveyshaittaa ei yleensä aiheudu, kun olosuhteet asunnossa tai muussa oleskelutilassa ovat niiden mukaisia", johdannossa sanotaan.

Ohjeesta toivotaan olevan hyötyä myös ongelmien syntysijoilla, rakentamisessa ja rakennnusten korjaamisessa. STM pyrkii näillä aloilla edistämään terveysvalvonta- ja rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyötä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030