Ajan­kohtai­sta 12/1997 vsk 52 s. 1444

STM käynnisti terveydenhuollon kehittämisprojektin

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt terveydenhuollon kehittämisprojektin, jonka tarkoituksena on valmistella toimenpide-ehdotuksia asiakkaan aseman parantamiseksi sekä terveyspalvelujen kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Projekti perustuu ministeriön loppuvuodesta julkistamaan Terveydenhuollon suuntaviivat -asiakirjaan.

Projektissa on tarkoitus selvittää, miten voidaan parantaa asiakkaiden ja asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa terveydenhuollon suunnitteluun, päätöksentekoon ja käytännön toteutukseen. Lisäksi selvitetään asiakkaan mahdollisuudet päästä hoitoon muualle kuin oman alueen terveyskeskukseen tai sairaalaan, jos näihin pääsy viivästyy. Projektissa arvioidaan myös, voidaanko kuntalaiselle antaa mahdollisuus valita omalääkäri kotikunnan ulkopuolisesta terveyskeskuksesta kunnan kustannusvastuun muuttumatta.

Terveydenhuollon palvelujen keskinäistä toimivuutta tarkastellaan palveluketjuajattelun pohjalta, ja eri toimijoiden vastakkainasettelua pyritään vähentämään. Asiakkaiden ohjautumista hoitopaikkoihin selvitettäessä on tarkasteltava työterveyshuollon, yksityisen terveydenhuollon ja muun palvelujärjestelmän yhteistyötä.

Projektin on arvioitava vaihtoehdot kuntien nykyiselle pakkojäsenyydelle sairaanhoitopiireissä. Selvitettävänä on myös terveyskeskuslääkärien konsultaatiomahdollisuuksien sekä sairaanhoitopiirien suurten kustannusten tasausjärjestelmän kehittäminen.

Lue myös

Projekti rakentuu johtoryhmästä ja kahdesta työryhmästä, joista toinen selvittää terveyspalvelujen keskinäistä toimivuutta ja toinen asiakkaan vaikutus- ja valintamahdollisuuksia. Projektin johtoryhmän puheenjohtajana on kansliapäällikkö Markku Lehto ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Kimmo Leppo, joka toimii myös terveyspalvelujen toimivuutta käsittelevän työryhmän puheenjohtajana. Asiakkaan asemaa selvittävän työryhmän puheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Partanen. Projektiin osallistuu edustajia Stakesista, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta, Kansanterveyslaitoksesta, Kuntaliitosta, kunnista, sairaanhoitopiireistä sekä Lääkäriliitosta ja Potilasliitosta.

Projektin tukena on lisäksi neljä selvitysmiestä, joista professori Juhani Nikkilä Lapin yliopistosta kokoaa ja analysoi pohjoismaista tietoa asiakkaan asemasta ja muut kolme, avohoidon ylilääkäri Matti Pietikäinen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksesta, toimialajohtaja Tauno Telaranta Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta ja sairaanhoitopiirin johtaja Heikki Paavilainen Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä, selvittävät terveyspalvelujen keskinäistä toimivuutta ja kehittämistä.

Projektin on tarkoitus saada työnsä valmiiksi toukokuun 1998 loppuun mennessä. Työryhmien työhön on annettu aikaa tämän vuoden loppuun.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030