Lehti 18-19: Ajan­kohtai­sta 18-19/1997 vsk 52 s. 2297

Kännykätkö vaarallisia terveydelle?

Matkapuhelinten sähkömagneettisten kenttien mahdolliset biologiset vaikutukset ovat jo jonkin aikaa kiinnostaneet tutkijoita. Syynä on matkapuhelinten käytön räjähdysmäinen kasvu ja sähkömagneettisen kentän ulottuminen puhelimen käyttäjän pään alueelle. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus ja Kuopion yliopisto ovat yhdessä tutkineet matkapuhelinten teknisiä ja biologisia vaikutuksia. Hankkeen eri osaprojekteissa on tutkittu mm. matkapuhelinten neurofysiologisia vaikutuksia, puhelimen aiheuttaman lämpöabsorption määrittämistä päässä ja radiotaajuussäteilyn syöpää edistäviä vaikutuksia koe-eläimillä. Teknisenä osaprojektina on kehitetty laskennallista työkalua, jolla voidaan simuloida käsipuhelimen käyttäjän altistuminen puhelimen radiotaajuisille kentille. Laskennallinen mallitus on tärkeää siksi, että pään sisäistä kenttäjakautumaa ei voida suoraan mitata. Ohjelmalla voidaan laskea esim. käsipuhelimen aiheuttamat radiotaajuiset kentät tai ns. SAR-arvot (Specific Absorption Rate) käyttäjän pään alueella. Arvo kuvaa sitä, paljonko tehoa absorboituu kudoksessa tarkastelupisteessä. Altistusrajat on määritelty SAR-arvon avulla.

Matkapuhelinten neurofysiologisia vaikutuksia tutkinut Työterveyslaitos suoritti vapaaehtoisille koehenkilöille EEG-rekisteröinnin kuuden eri tyyppisen NMT-, PCN- ja GSM-puhelimen radiotaajuusaltistuksen aikana. Tutkimuksessa ei havaittu nykyisten matkapuhelinten synnyttämien radiotaajuisten kenttien häiritsevän aivojen normaalia sähkötoimintaa. Kuopion yliopistossa tutkittiin radiotaajuussäteilyn syöpää edistävää vaikutusta koe-eläimillä. GSM-puhelinten lähettämillä amplitudimoduloiduilla radiotaajuussäteilyillä on epäilty olevan samantapaisia biologisia vaikutuksia kuin pientaajuisilla magneettikentillä, joita on tutkittu mm. voimajohtojen lähistöllä. Tässä tutkimuksessa radiotaajuussäteilylle altistettujen ja valealtistettujen eläinten eloonjäämiskäyrien samanlaisuus viittaa siihen, että että pulssimoduloidulla tai jatkuvalla radiotaajuussäteilyllä ei ole syöpää edistävää vaikutusta. Lopulliset johtopäätökset voidaan tehdä kuitenkin vasta kun kudosnäytteet on tutkittu histopatologisesti.

Tutkimusprojekti käynnistyi 1994 ja sen rahoitukseen on kulunut 3,5 miljoonaa markkaa. Viimeinen osaprojekti saadaan päätökseen vuoden 1998 aikana. Projektin aikana on pidetty yhteyttä 21 eurooppalaisen maan muodostamaan COST (Cooperation in the field of science and technical research) -organisaatioon, joka mm. pitää yllä alan projekteja koskevaa tietokantaa ja järjestää konferensseja ja kokouksia.

Lue myös


Kirjallisuutta
1
Lähde: VTT: Sähkömagneettisten kenttien biologiset vaikutukset. Tutkimuksen yhteenveto 21.5.1997.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030