Lehti 30: Ajan­kohtai­sta 30/1997 vsk 52 s. 3494

Reumapotilas pelkää syöpälääkettä

Nivelreuman hoitoon käytetään mm. eräitä solunsalpaajia. Niistä erityiskorvaukseen oikeuttavia ovat klorambusiili, metotreksaatti ja syklofosfamidi, joiden kaikkien pääasiallinen käyttöaiheisto löytyy syövän ja muiden pahanlaatuisten kasvainten puolelta. Tällöin hoidot annetaan useimmiten infuusioiden yhteydessä sairaaloissa. Muitakin solunsalpaajia voidaan käyttää reuman hoitoon, ja näillä lääkkeillä hoidetaan myös mm. psoriaasia.

Avohoidossa solunsalpaajien käyttö nivelreumaan on yleistymässä. Tämä koskee erityisesti metotreksaattia, jonka selvästi yleisin käyttöaihe avohoidossa on juuri nivelreuma. Vuonna 1996 sai metotreksaatista erityiskorvausta kaikkiaan 8 600 potilasta, ja heistä vain vähän yli sata sai sitä muun sairauden kuin nivelreuman vuoksi. Syklofosfamidista sai erityiskorvausta 425 potilasta, joista nivelreuman osuus oli 58 %, klorambusiilista erityiskorvausta sai 576 potilasta ja heistä 18 % nivelreuman vuoksi.

Nivelreumaan solunsalpaajia käytetään yleensä olennaisesti pienempinä annoksina kuin mitä tarvitaan syövän hoitoon: esimerkiksi metotreksaattia riittää 5-15 mg kerta-annoksena viikossa suun kautta. Lääkkeen vaikutustapa perustuu tällöin muuhun kuin nopeasti lisääntyvien solujen kasvun hillintään, ja siten pienten annosten tuottamat haittavaikutuksetkin ovat selvästi lievemmät kuin mitä suurilla annoksilla saadaan aikaan.

Reumapotilas saa lääkkeistään informaatiota pääasiassa hoitavalta lääkäriltä. Potilas voi lisäksi saada kirjallisessa muodossa tietoa solunsalpaajista mm. pakkaussetelistä ja potilaille tarkoitetusta Lääkeoppaasta, johon perustuvat myös apteekkien elektroniset informaatiojärjestelmät. Kyseiset tekstit on laadittu valmisteyhteenvedon perusteella, jolloin käyttöaiheet painottuvat samalla tavoin kuin esimerkiksi Pharmaca Fennican teksteissä.

Lue myös

Hämmennystä on tietenkin syntynyt, kun reumalääkettä hakeva potilas on lukenut pakkausselosteen tai muun ohjetekstin ja havainnut saaneensa syöpälääkettä. Reumapotilasta pelottavat eniten uhkana olevat moninaiset haittavaikutukset, joita syöpäpotilaille on luvassa.

Suomen Apteekkariliitto on juuri lähettänyt apteekeille suosituksen olla tarkkana solunsalpaajia koskeviin kysymyksiin vastatessaan ja niistä ohjeita antaessaan, ettei edelläkuvatun kaltaisia sekaannuksia pääsisi sattumaan. Lääkeoppaan tekstejä tullaan näiltä osin tarkistamaan ja erityisesti suun kautta annettavien metotreksaattivalmisteiden tekstit painotetaan vastaamaan paremmin myös reumapotilaiden tietotarpeita. Apteekkien neuvontatehtävä helpottuu myös, jos lääkäri merkitsee reseptiin sytostaatin käyttötarkoituksen erityisesti silloin, kun se on joku muu kuin syöpäsairaus.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030