Ajan­kohtai­sta 35/1994 vsk 49 s. 3728

Kolesterolin lääkehoito vähensi kuolleisuutta

Kolesterolin alentaminen simvastatiinilla pienensi merkittävästi sepelvaltimotautipotilaiden kuolleisuutta ja vähensi kaikkia vakavia sepelvaltimotautikohtauksia. Myös ohitusleikkaukset ja pallolaajennukset vähenivät. Tämä todettiin viisi vuotta kestäneessä ns. 4S-tutkimuksessa (Scandinavian Simvastatin Survival Study), johon osallistui 4 444 potilasta. Tutkijoiden mukaan tulokset muuttanevat suomalaista sepelvaltimotaudin hoitokäytäntöä, osoittautuihan lääke tehokkaaksi myös potilailla, joiden hyperkolesterolemia on melko lievä.

- Vuonna 1992 hyväksytyn sepelvaltimotaudin hoitosuosituksen mukaan lääkehoitoa "tulee harkita" niillä potilailla, joiden kokonaiskolesteroli on 5-6,5 mmol/ l. Juuri näiden potilaiden hoidossa lupaava tulos kannattaa ottaa huomioon. Tietenkään lääkehoidon aloittaminen ei poista ruokavaliohoidon merkitystä, huomauttaa emeritusprofessori Kalevi Pyörälä Kuopion yliopistosta.

Tutkijoiden mukaan tutkimus osoitti myös, että iäkkäidenkin potilaiden kolesterolia on perusteltua hoitaa. Kuolleisuutta saatiin alennettua vielä 70. ikävuottaan lähestyvilläkin.

Suomesta tutkimukseen osallistuivat Helsingin, Tampereen, Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden sisätautiklinikat. Suomalaisia potilaita oli mukana lähes 900. Kaksoissokkona tehdyssä tutkimuksessa 35-69-vuotiaat potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai simvastatiinia ja toinen lumelääkettä viiden vuoden ajan.

Simvastatiinia saaneilla kaikkien kuolinsyiden aiheuttama kokonaiskuolleisuus väheni 30 % ja sepelvaltimotaudin aiheuttama kuolleisuus 42 %. Kaikkien vakavien sepelvaltimotautikohtausten (sepelvaltimotautikuolema tai kuolemaan johtamaton sydäninfarkti) ilmaantuvuus väheni 34 %. Ohitusleikkausten tai pallolaajennushoidon tarve taas väheni simvastatiiniryhmässä 37 %. Yllätyksellisenä tutkijat pitivät sitä, että myös aivoverenkierron häiriöt vähenivät selvästi.

Lue myös

Lipidimuutokset olivat simvastatiinia saaneilla potilailla merkittäviä. Kuuden viikon hoidon jälkeen kokonaiskolesteroli oli laskenut 28 % ja LDL-kolesteroli 38 %. HDL-kolesteroli puolestaan oli noussut 8 %. Potilaiden kolesteroliarvo tippui keskimäärin 6,2:sta 4,9:ään. Sivuvaikutustuntemuksia esiintyi yhtä paljon molemmissa ryhmissä.

- Vähennys kuolleisuudessa on niin raju, ettei sitä saada aikaan millään muulla hoitomuodolla. Pidemmällä hoitoajalla tulos voisi olla vieläkin selvempi; simvastatiiniryhmän ja lumeryhmän kuolleisuutta kuvaavat käyrät loittonivat ajan kuluessa jatkuvasti toisistaan, toteaa professori Tatu Miettinen Helsingin yliopistosta.

Tutkimustulokset julkistettiin marraskuussa American Heart Associationin kokouksessa Dallasissa. Ne julkaistiin myös Lancetissa.

(Kirsi-Marja Peräkylä)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030