Lehti 5: Ajan­kohtai­sta 5/1999 vsk 54 s. 522

Kuntaliiton ja kymmenen kaupungin yhteisprojekti: Vanhustenhuollon asiakkaiden toimintakyky arvioitavana

Kymmenen suuren kaupungin ja Kuntaliiton yhteisprojektissa pyritään kehittämään vanhustenhuollon asiakkaiden toimintakyvyn ja avun tarpeen mittaamista; mukana tutkimuksessa ovat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa.

Syksyllä 1998 kerättiin haastatteluaineisto, joka kattoi miltei kaikki vanhustenhuollon asiakkaat. Aineistossa on tiedot toimintakyvystä 27 480 vanhukselta - siinä kuvataan mm fyysistä toimintakykyä, muistia ja psyyken häiriöitä. Raportti valmistuu maaliskuussa 1999.

Tutkimus perustuu Turun terveysvirastossa vuosina 1990-1991 kehitettyyn ns. RAVA-indeksiin, jonka avulla Turussa ja muutamissa muissa kaupungeissa verrattiin eri hoitolaitosten ja hoitomuotojen asiakkaiden toimintakykyä suhteessa kustannuksiin ja subjektiivisesti arvioituun hoitoisuuteen sekä ohjattiin terveydenhuollon potilasvirtoja.

Indeksi koostuu kahdestatoista kysymyksestä, joilla mitataan asiakkaan päivittäisen avun tarvetta mm. liikkumisen, syömisen ja pukeutumisen osalta. Mittari sisältää paitsi muistin ja käyttäytymisen alueet myös näön, kuulon, puheen ja lääkkeiden ottamisen arvioinnin.

Lue myös

Tutkimuksen tavoitteena on mitata vanhustenhuollon asiakkaiden hoidon tarvetta sekä selvittää heidän toimintakykynsä eroja ja vaihtelua eri hoitomuodoissa kaupunkien välillä. Suuret kaupungit odottavat, että mittarista on apua kaupunkien sisäiseen ja niiden väliseen hoitokäytäntöjen vertailuun. Voidaan myös ajatella, että mittaria käytetään arvioitaessa henkilöstöresursseja ja hoidon vaikuttavuutta eri toimintamuodoissa. RAVA-indeksistä etsitään hoidon porrastamisen apuvälinettä, kun pohditaan vanhustenhuollon asiakkaiden sijoittamista tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030