Ajan­kohtai­sta 14/1994 vsk 49 s. 1527

Lääkäriliitto: Erikoistumisvirkoja ei saa lakkauttaa

Erikoistumista ei tulisi hankaloittaa hallinnollisilla järjestelyillä, vaikka spesialistipula onkin jo poistunut, toteaa Lääkäriliitto erikoislääkärien koulutustarvetta vuoteen 2010 pohtineen STM:n työryhmän mietinnöstä. Nykyistä koulutuskapasiteettia ei saa suunnittelemattomasti supistaa, sillä erikoislääkärien koulutustarpeen arvioidaan kasvavan ensi vuosikymmenellä. Liikakoulutusta tulisi liiton mielestä kuitenkin varoa erityisesti sairaalasidonnaisilla korkeaa teknologiaa vaativilla aloilla.

Perusterveydenhuollossa yleislääketieteen erikoislääkärien osuus on voimakkaassa kasvussa. Yleislääketieteen koulutuskapasiteettia ei saa liiton mielestä supistaa eikä erikoistumista vaikeuttaa. Mikäli ensi vuoden alussa käynnistyvä perusterveydenhuollon lisäkoulutus jatkossa pitenee kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen, tulee vakavasti harkita sen suhdetta nykyiseen yleislääketieteen erikoislääkäritutkintoon.

Lääkäriliitto suhtautuu myönteisesti työryhmän esitykseen supistaa suppeiden erikoisalojen eli kahdeksan vuoden erikoislääkärikoulutusohjelmien suurta määrää Suomessa. Suppeiden erikoisalojen määrä on Suomessa muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen suuri ja aloja on perustettu osittain satunnaisesti ilman selkeää tarveharkintaa. Koulutusohjelmien lopettamista harkittaessa tulisi ottaa huomioon erikoisalojen merkitys ja sisältö eikä käyttää perusteena pelkästään alalla nykyisin toimivien työikäisten lääkärien määrää. Liitto esittää säilytettäväksi ympäristöterveydenhuollon ja mahdollisesti myös geriatrian suppeat erikoisalat, jotka työryhmä lakkauttaisi.

Lue myös

Erikoisalojen määrän mahdollinen supistaminen ei saa johtaa lääkärikunnan lisäpätevöitymisen vähenemiseen. Lääkäriliitto on perustanut spesialiteettijärjestelmää täydentämään erityispätevyysjärjestelmän, jonka kautta voidaan kanavoida paineita uusien erikoisalojen muodostamiseen ja tunnustaa selkeitä erityisosaamisen alueita.

Erikoistumiskoulutuksen laadunarviointia Lääkäriliitto pitää tärkeänä, ja sitä edellyttää myös koulutuksen eurooppalainen harmonisointi. Liitto onkin ryhtynyt valmistelemaan jatkokoulutuksen laadunarviointia yhteistyössä tiedekuntien kanssa. (MHe)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030