Ajan­kohtai­sta 13/1998 vsk 53 s. 1534

Mistä pilottialue sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologia-kokeiluun?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnistymässä laaja uuden tietoteknologian kokeilu, jolle etsitään kokeilualuetta. Hanke on käynnistetty avoimella kutsulla, jolla pilottialueeksi etsitään mm. kuntien, kuntayhtymien ja yritysten yhteenliittymää. Kokeilun taustavoimina ovat sosiaali- ja terveysministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, Kela, Työterveyslaitos, Teknologian kehittämiskeskus Tekes, Stakes ja Kuntaliitto.

Pilottialueeksi halukkaiden alueellisten yhteenliittymien tulee ilmoittaa kiinnostuksestaan kesäkuussa. Vuosina 1998-2000 toteutettavaan kokeiluun valitaan vain yksi pilottialue, joka on tarkoitus valita marraskuussa. Alueella kokeillaan mm. älykorttia, mutta tarkoituksena on testata myös pilottia varten kehitettävää muuta teknologiaa, jota voitaisiin hyödyntää kaupallisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Lue myös

Kokeilun tavoitteena on luoda asiakaskeskeinen, organisaatiorajat ylittävä palveluketju, joka parantaisi palvelujen laatua ja tehokkuutta, asiakkaan omia vaikutusmahdollisuuksia sekä tukisi potilaan tai asiakkaan itsenäistä elämistä ja selviytymistä kotona. Kokeilun yhtenä osana selvitetään, onko mahdollista kehittää kansalaiskorttia, joka toimisi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaalivakuutuksen asiakaskorttina. Selvitystyön lähtökohtana on yhtäältä kansalaisen ja asiakkaan yksityisyyden suojaa tukevien käytäntöjen ja tekniikoiden kehittäminen, toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tarvitsemien tietojen joustava saanti. Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyisille tietojärjestelmille on tyypillistä, että asiakastiedot ovat organisaatiokohtaisia. Pilotissa pyritään testaamaan, minkälaista asiakaskorttia sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittaisiin ja mitä tietosisältöä tällaiselta kortilta vaadittaisiin.

Makropilotin avoin kutsu kuntien ja kuntayhtymien sekä yritysryppäiden yhteenliittymille on Internetissä osoitteessa http://www.oskenet.fi/makropilotti.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030