Lehti 33: Ajan­kohtai­sta 33/1996 vsk 51 s. 3517

Päivystyskertaa koskeva kanne hylättiin työ- tuomioistuimessa

Työtuomioistuin on hylännyt Lääkäriliiton kanteen 1.2.96 voimaan tulleen lääkärisopimuksen pöytäkirjamerkinnän tulkinnasta. Työtuomioistuin ei katsonut voivansa vahvistaa liiton kantaa, että päivystyskerralla tarkoitetaan lääkärille määrättyä yhtäjaksoista päivystystehtävää sen pituudesta riippumatta.

Kysymys päivystyskerta-termin tulkinnasta liittyy Lääkäriliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen välillä kesällä 1995 puhjenneeseen kiistaan päivystyskorvausten laskentajakson pituudesta. Kompromissiratkaisuna päätettiin lääkärisopimukseen liittää pöytäkirjamerkintä, jonka mukaan päivystyskorvausten laskentajakso ei voi olla useampia viikkoja kuin lääkärin päivystyskertojen lukumäärä jakson aikana.

Pöytäkirjamerkinnästä sovittaessa KT:n neuvottelupäällikkö oli ilmoittanut päivystyskerta-termin tarkoittavan samaa kuin päivystysvuoro eli yhtäjaksoista päivystystehtävää sen pituudesta riippumatta. Neuvottelujen päätyttyä KT muutti kuitenkin tulkintaansa todeten päivystyskerran tarkoittavankin samaa kuin päivystysvuorokausi. Myöhemmin KT esitti vielä lisätarkennuksen, jonka mukaan viikonloppupäivystyksessä kerta voikin olla kaksi vuorokautta. Lääkäriliitto piti KT:n tulkintaa käsittämättömänä ja suomenkielen sekä sairaaloissa vakiintuneen kielenkäytön vastaisena, ja päätti viedä asian työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lue myös

Oikeuskäsittelyn aikana KT on kiistänyt esittäneensä neuvottelujen missään vaiheessa liiton kannan mukaista tulkintaa päivystyskerta-termistä. Käsitettä on käytetty lääkintöhallituksen vuonna 1968 antamassa lääkäripäivystyksen järjestämistä koskevassa yleiskirjeessä sekä sairaalalääkäreitä koskevassa virkaehtosopimuksessa vuodelta 1992-93, joissa päivystyskerta on KT:n ilmoituksen mukaan tarkoittanut vuorokautta. Työtuomioistuimen ratkaisuun vaikutti myös se, että Lääkäriliiton päättävät elimet olivat sopimuksen hyväksyessään olleet tietoisia päivystyskerta-termin riidanalaisuudesta.

Työtuomioistuimen päätöksen käytännön vaikutukset ovat vähäiset, sillä paikalliset sopimukset päivystyskerran tulkinnasta ja laskentajaksoista voidaan edelleen pitää voimassa. Muutoinkaan termin tulkinnalla ei ole merkitystä muuhun kuin yli kaksi vuorokautta jatkuvien viikonloppupäivystysten korvausten laskentajakson pituuteen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030