1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Puolueet näkevät saattohoidon epätasa-arvon
Ajan­kohtai­sta 15-16/2019 vsk 74 s. 934 - 935

Puolueet näkevät saattohoidon epätasa-arvon

Ratkaisuiksi tarjotaan laatukriteereitä, saattohoitolakia ja koulutusta.

Puolueet näkevät saattohoidon epätasa-arvon Kuva 1 / 1

Lääkärilehti kysyi kaikilta eduskuntapuolueilta niiden käsitystä saattohoidon nykytilasta ja sitä, mitä toimenpiteitä puolue aikoo tehdä saattohoidon korjaamiseksi.

Määräaikaan mennessä vastanneiden puolueiden näkemykset nykytilasta ovat yhdensuuntaisia: saattohoitoa ei ole saatavilla yhdenvertaisesti ja alueellinen tasa-arvo on huono. Koulutusta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta tarvitaan. Usea puolue haluaisi säätää oikeudesta saattohoitoon lailla.

Keskusta näkee, että saattohoidon ja palliatiivisen hoidon saatavuus ei ole tasa-arvoista. Osaaminen vaihtelee, eikä erityistason palveluita ole saatavilla kaikkialla. Isoin puute on kotisaattohoidon ja koulutetun henkilökunnan saatavuudessa.

Tasa-arvon toteutuminen koko Suomessa edellyttää keskustan mielestä sitä, että palliatiivinen hoito ja saattohoito integroidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään ja hoito porrastetaan perustason ja erityistason palveluihin. Potilaan oikeus saattohoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan olisi kirjattava lakiin.

Kokoomus näkee, että kuolevan potilaan kohtaamisessa ja kivun sekä muiden oireiden hoidossa on kehitettävää. Kokoomus laatisi laatukriteerit palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluille, sekä kehittäisi koulutusta. Se haluaa myös turvata, että saattohoitoon on riittävä määrä osaavia ammattilaisia.

Asuinpaikka vaikuttaa

SDP arvioi, ettei saattohoitoa ole saatavissa tasa-arvoisesti: saattohoitoa annetaan pääosin terveydenhuollon perustason yksiköissä, joissa osaaminen vaihtelee. Erityistason palvelut keskittyvät Etelä-Suomeen. SDP turvaisi oikeuden hyvään saattohoitoon säätämällä saattohoitolain.

Sininen tulevaisuus on huolissaan siitä, että saattohoidon saatavuudessa ja laadussa on hälyttäviä alueellisia eroja. Suurissa kaupungeissa saattohoitoa saa, mutta muualla maassa tilanne on toinen. Terveyskeskuksissa ei ole tarpeeksi osaamista, eikä kotiin vietävää saattohoitoa ole paikoin lainkaan.

Siniset korjaisi tilannetta ohjaamalla resursseja järjestelmällisemmin saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon. Koulutusta olisi lisättävä. Sinisten mielestä Suomeen tarvitaan valtakunnalliset laatusuositukset hyvään saattohoitoon.

Myös perussuomalaiset huomauttaa, että hyvään saattohoitoon pääseminen riippuu vahvasti siitä, missä päin Suomea asuu. Saattohoitoa pitäisi perussuomalaisten mielestä kehittää kiireellisesti. Puolue säätäisi erillisen saattohoitolain. Saattohoito pitäisi myös saada systemaattisesti osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta.

Lisää saattohoitokoteja

Vihreät pitää saattohoidon keskeisenä ongelmana sen yhdenvertaista saatavuutta. Tilannetta korjatakseen vihreät säätäisi saattohoitolain. Lisäksi puolue panostaisi henkilökunnan koulutukseen ja hyvien käytänteiden levittämiseen. Resursseja pitäisi lisätä erityisesti kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen hoivaan.

Vasemmistoliitto lisäisi terveyskeskuslääkärien määrää tuhannella, perustaisi saattohoito-osastoja ja -koteja myös muualle kuin isoihin kaupunkeihin, lisäisi erityistason saattohoitoa ja mahdollistaisi päivystysaikaisen konsultaatiotuen.

Vasemmistoliitto kirjoittaisi lakiin 0,7 hoitajamitoituksen palveluasumiseen. Sitä olisi myös korotettava asiakkaiden hoitoisuuden kasvaessa. Myös saattohoidon pitäisi olla syy vahvistaa tilapäisesti hoitajamitoitusta palveluasumisessa.

Lue myös

Hoitajien lisäkoulutukseen vasemmistoliitto panostaisi nykyistä paljon enemmän.

Kuin kiireellinen päivystystilanne

RKP nostaa esiin asianmukaisen kivunlievityksen saatavuuden. Lisäksi se haluaa lisätä tietoa hoitotestamentin mahdollisuuksista hoivan helpottamisessa elämän loppuvaiheessa.

Kristillisdemokraatit näkee, että kuolevan potilaan kivun ja muiden kärsimystä aiheuttavien oireiden hoitoon tulisi suhtautua samalla tavoin kuin kiireellisen päivystyksen tilanteisiin. Apu ei voi odottaa seuraavaan aamuun. Hoitoketjun tulee toimia ympäri vuorokauden.

Kristillisdemokraatit haluaa, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan toimenpideohjelma kattavan saattohoitojärjestelmän luomiseksi. Tähän pitää sisältyä myös lakiin kirjattu oikeus saattohoitoon.

Saattohoidon osaaminen pitää kristillisdemokraattien mukaan sisällyttää lääkärien ja sairaanhoitajien perusopintoihin. Lisäksi tarvitaan täydennyskoulutusta.

Lääkäriliito ja viisi hoitajaliittoa ovat aloittaneet kampanjan, jonka tavoitteena on nostaa saattohoidon saatavuus ja resursoinnin tarve yleiseen keskusteluun.

Tule mukaan keskusteluun somessa (Facebook, Twitter, Instagram) aihetunnisteella #saattohoitopakkaus.

Kirjoittajat
Anne Seppänen

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Eteisvärinän katetriablaation kysyntä kasvaa

Potilasvalinta olisi tärkeää saada tarkemmaksi.

Ajassa
Tietojärjestelmät eivät saa estää yhteyden saamista terveydenhuoltoon

Helsingin on kyettävä täyttämään lainmukaiset velvoitteet tietojärjestelmien ongelmista huolimatta, katsoo apulaisoikeuskanslerin sijainen.

Tieteessä
Idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien elämänlaatu paremmaksi

Potilaille pitäisi tehdä säännöllisiä oirekyselyjä ja heidän tulisi päästä ajoissa palliatiivisen hoidon piiriin, osoittaa väitöstutkimus.

Ajassa
Psykoosi pääsi laaturekisterihankkeen pilotiksi

THL:n kansallisen laaturekisterihankkeen pilottia koordinoi psykiatri Jukka Kärkkäinen.

Ajassa
Satapsykiatria aloittaa lääkäreiden verkkokoulutuksen

Satapsykiatrian akatemia tuottaa verkkokoulutuksia psykiatrian alalta Satapsykiatrian ja Satakunnan alueen lääkäreiden tarpeisiin.

Tieteessä
Tiatsidit suojaavat Alzheimerin tautia sairastavia murtumilta

Murtumien riski väheni vain yli kolme vuotta jatkuneessa käytössä, selviää tutkimuksesta.