Ajan­kohtai­sta 4/1995 vsk 50 s. 348

Rintamaveteraanien elinolot kartoitettu

Suomessa asui syksyllä 1992 kaikkiaan 242 720 rintamatunnuksen saanutta sotaveteraania. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kansanterveyslaitoksen yhteistyönä tehty tutkimus kartoitti heidän elinolojaan ja terveydentilaansa. Kaikille veteraaneille postitettuun kyselytutkimukseen vastasi yli 93 % tutkittavista.

Rintamaveteraanien keski-ikä oli tutkimusvuonna 73,6 vuotta. Miesveteraaneista viidesosa arvioi terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi verrattuna ikätovereihin, ja yhtä moni arvioi terveytensä huonoksi tai erittäin huonoksi. Sodan seurauksena oli saanut pysyvän haitan 37 %. Sotasairaus oli yleisimmin reuma tai muu nivelsairaus, seuraavina olivat sydänsairaus, tuberkuloosi tai muu keuhkosairaus. Pysyvän vamman oli saanut lähes 38 000 sodassa haavoittunutta, yleisimmin vamma oli raajoissa, lonkassa tai hartiassa. Kuulovamma oli neljäsosalla, näkövamma 7 %:lla, samoin aivovamma. Naisveteraaneista 11 % oli saanut pysyvän haitan, yleisimmin reuman tai muun nivelsairauden.

Psyykkisiä oireita, masennusta, nukkumishäiriöitä, voimakasta väsymystä tai ahdistusta, ilmoittivat kokeneensa eniten yli 75-vuotiaat pohjois- ja itäsuomalaiset miesveteraanit. Yli 60 % miesveteraaneista ei ilmoittanut mitään psyykkisiä oireita.

Lue myös

Veteraaneista 78 % ilmoitti tarvitsevansa palveluja, yleisimmin kuntoutusta. Asumisoloihinsa veteraanit olivat yleisesti tyytyväisiä, joskin puutteellisissa oloissa elää noin kymmenesosa miesveteraaneista, joukossa eniten vanhimpia veteraaneja.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti kunnat nimesivät veteraaniprojektille yhdyshenkilön, jonka kautta tiedot veteraanien kuntoutuspalvelujen tarpeesta ja elinoloista saatettiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietoon.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030