Lehti 33: Ajan­kohtai­sta 33/1996 vsk 51 s. 3518

Sairaanhoitajille eettiset ohjeet

Pekka Louhiala

Suomen Sairaanhoitajaliitto julkisti lokakuun alussa sairaanhoitajien eettisen ohjeiston, jonka tarkoitus on tukea sairaanhoitajien (terveydenhoitajien, kätilöiden jne.) eettistä päätöksentekoa heidän päivittäisessä työssään. Ohjeiston syntymisen taustalla oli huoli siitä, että hoitotyön eettiset tavoitteet eivät tämän päivän terveydenhuollossa toteudu toivotulla tavalla. Tähän johtaneita seikkoja puolestaan ovat olleet mm. resurssien leikkaaminen sekä eri puolilta kasvaneet odotukset. Sairaanhoitajaliiton jäsenistön yhteydenotot olivat eräänä kimmokkeena ohjeistolle.

Ohjeisto on lyhyt ja ytimekäs ja sisältää paljon samoja piirteitä kuin esimerkiksi lääkäreiden vastaavat ohjeet. Sairaanhoitajan tehtäväksi määritellään "väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen".

Potilaiden itsemääräämisoikeus ja oikeudenmukainen kohtelu korostuvat ohjeistossa, samoin se, että sairaanhoitaja on vastuussa toiminnastaan ensisijaisesti potilailleen. Pienenä erona lääkäreiden eettisiin ohjeisiin on se, että primum non nocere -periaatetta ei mainita. Tämä onkin ymmärrettävää, koska hoitotyöllä ei juuri ole samalla tavoin haittavaikutuksia kuin esimerkiksi lääkärien määräämällä lääkehoidolla tai toimenpiteillä.

Lue myös

Ohjeisto ottaa kantaa myös sairaanhoitajan ammattitaitoon, kollegiaalisuuteen ja asemaan yhteiskunnassa. Sairaanhoitajan tehtäväksi katsotaan valvoa, "etteivät oman ammattikunnan jäsenet tai muut potilaan hoitoon osallistuvat toimi potilasta kohtaan epäeettisesti". Tämä kohta panee miettimään, mitä tapahtuu silloin, jos sairaanhoitajan tulkinta eettisesti hyväksyttävästä toiminnasta on toinen kuin kollegan tai muun hoitoon osallistuvan henkilön, esimerkiksi lääkärin. Vähemmän dramaattisissa eettisissä ratkaisuissa, jotka koskevat esimerkiksi potilaan itsemääräämisoikeutta, tällaisia mielipide-eroja on erittäin paljon.

Suomen Sairaanhoitajaliitto on tänä syksynä perustanut myös eettisen toimikunnan, jonka tavoitteena on edistää potilaiden oikeuksien toteutumista ja eettisesti hyvää hoitoa sekä osallistua eettisistä kysymyksistä käytävään keskusteluun yhteiskunnassa. Liitto ehdottaa myös, että terveyden- ja sosiaalihuollon työpaikoille perustetaan eettisiä neuvostoja, jotka sekä ehkäisevät että käsittelevät ja ratkaisevat työpaikoilla syntyviä eettisiä ongelmia. (Pekka Louhiala)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030