Ajan­kohtai­sta 13/1994 vsk 49 s. 1403

SETTI-tutkimus toi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia

Kansanterveyslaitoksen ja Yhdysvaltain National Cancer Instituten SETTI-tutkimus 29 000 suomalaisen 50-69-vuotiaan tupakoivan miehen E-vitamiini- ja beetakaroteenihoidosta ei tuonut vastausta kysymykseen antioksidanttien keuhko- tai muuta syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta. Miehet oli satunnaistettu neljään ryhmään, joista yksi sai E-vitamiinia 50 mg päivässä, toinen beetakaroteenia 20 mg päivässä, kolmas kumpaakin vitamiinivalmistetta ja neljäs lumevalmistetta. Ryhmien välillä todettiin joitakin eroja, mutta ne ovat myös laskettavissa sattuman aiheuttamiksi.

Kummankaan vitamiinivalmisteen ei todettu ehkäisevän keuhkosyöpää eikä myöskään keuhkosyöpäkuolleisuudessa ollut merkittävää eroa; beetakaroteenia saaneille keuhkosyöpää ilmaantui jopa enemmän kuin muille (tapauksia 474 vs 402), joskin tutkimusta arvioineet asiantuntijat pitävät sitä sattumana. Muiden syöpien ilmaantuvuuden erot olivat pieniä. Varsinkin beetakaroteenin niukkoja vaikutuksia tutkijaryhmä pitää yllätyksenä siihen nähden, mitä havaintoja väestötutkimuksista ja Kiinasta viime vuonna raportoidusta hoitokokeesta on saatu. E-vitamiinia saaneilla oli paksu- ja peräsuolisyöpää hieman vähemmän (68 vs 81), mikä on samansuuntainen tulos kuin useissa seurantatutkimuksissa. Lupaavana havaintona on pidetty sitä, että E-vitamiinia saaneilla ilmeni vähemmän eturauhassyöpää kuin muilla (99 vs 151).

- Tällaisesta vaikutuksesta ei kuitenkaan ole kirjallisuudessa mainintoja eikä myöskään sen mekanismista ole tietoa. Lisätietoa E-vitamiinin vaikutuksesta eturauhassyöpään saadaan vasta ensi vuosituhannen puolella Englannissa valmistuvasta sepelvaltimotaudin ehkäisykokeesta, sanoo ylijohtaja Jussi Huttunen Kansanterveyslaitokselta.

Kuolleisuuserot ryhmien välillä eivät olleet merkittäviä, eikä tutkimuksessa näin ollen saatu tukea esimerkiksi näiden antioksidanttien sydäntauteja ehkäisevälle vaikutukselle, jota aiemmat tutkimustulokset ovat lupailleet.

Vuosi sitten huolta herättäneeseen kirjeeseen, jolla SETTI-tutkimus keskeytettiin viitaten mahdollisiin sivuvaikutuksiin, saatiin nyt selitys. Tutkijaryhmän pelästytti kaksi havaintoa: keuhkosyöpätapausten suurempi määrä ryhmässä, joka osoittautui beetakaroteenia saaneiksi, ja kuolemaan johtaneiden aivoverenvuotojen suurempi määrä ryhmässä, joka osoittautui E-vitamiinia saaneiksi (66 vs 44).

- Koska tiedossa oli aiempia havaintoja, että E-vitamiinilla saattaisi olla asetyylisalisyylihapon kaltaisia vaikutuksia, näinkin pieniin lukuihin suhtauduttiin vakavasti. Jatkoanalyysi, joka perustui mm. poistorekisterin tietoihin sairaalahoitoon johtaneista tapahtumista, ei kuitenkaan osoittanut tämänsuuntaista eroa ryhmien välillä, joten aivoverenvuotokuolleisuuden ero johtuu todennäköisesti sattumasta, sanoo Jussi Huttunen.

Viitteitä sivuvaikutuksista seurataan tarkasti muissa tutkimuksissa. SETTI-tutkimuksesta muille tutkimusryhmille tiedotettujen havaintojen ei ole katsottu antavan aihetta tutkimusten keskeyttämiseen.

Selityksiä sille, että vitamiineilla ei tässä tutkimuksessa saatu tulosta keuhkosyövän ehkäisyssä, on ehditty pohtia useitakin. Ylijohtaja Jussi Huttunen pitää tärkeimpänä kysymyksenä sitä, oliko keskimäärin 6,1 vuoden hoitoaika liian lyhyt ja lisäksi ajoittunut väärään elämänvaiheeseen.

- Keuhkosyövän syntyprosessi on pitkä ja tutkimukseen osallistuneet miehet olivat tupakoineet keskimäärin 30 vuotta. Voi olla, että näin vanhat tupakoitsijat ovat väärä kohderyhmä.

Yksi kriittinen kysymys on vitamiiniannoksen koko. Esimerkiksi SETTI-tutkimuksen E-vitamiiniannosta (50 mg/pv) pidetään pienenä. Myöhemmin käynnistyneissä hoitokokeissa E-vitamiiniannokset on moninkertaiset. On tietenkin myös mahdollista, että tutkimuksessa käytetyt vitamiinit eivät ole oikeita aineita keuhkosyövän ehkäisyyn, eikä itse teoriaakaan antioksidanttien vaikutuksesta voida katsoa todistetuksi.

Lue myös

Yhteenvetona niin tutkijaryhmä kuin tutkimusta New England Journal of Medicinen pääkirjoituksessa arvioineet asiantuntijatkin toteavat, että mitään suosituksia antioksidanttivitamiinien käytöstä syövän ehkäisyssä ei toistaiseksi ole mahdollista antaa. SETTI-tutkimuksen tulokset ovat osaksi ristiriitaiset ensimmäisen julkaistun suuren hoitokokeen, Kiinan Lianxianissa tehdyn tutkimuksen kanssa, jossa E-vitamiinin (30 mg/pv), beetakaroteenin (15 mg/pv) ja seleenin yhdistelmä näytti vähentävän sekä syöpä- että kokonaiskuolleisuutta.

- Olemme palanneet takaisin lähtöruutuun, arvioi ylijohtaja Jussi Huttunen tilannetta.

Niinpä kahden ensimmäisen suuren hoitokokeen jälkeen Huttunen kehottaa hankkimaan antioksidantteja terveellisestä ja monipuolipuolisesta ruokavaliosta ja lopettamaan tupakanpolton.

Seuraavan kerran valaistusta lisävitamiinien vaikutuksista voidaan odottaa, kun saadaan tuloksia ensi vuonna päättyvästä 22 000 amerikkalaisen lääkärin hoitokokeesta, jossa tutkittavat ovat saaneet beetakaroteenia 50 mg joka toinen päivä kymmenen vuoden ajan. Tupakoitsijoiden syövän ehkäisystä beetakaroteenilla ja A-vitamiinilla on vastikään käynnistynyt suuri hoitokoe Yhdysvaltain länsirannikolla. E-vitamiinin vaikutuksista voidaan tietoa odottaa Yhdysvalloissa kaksi vuotta käynnissä olleesta 40 000 naista käsittävästä tutkimuksesta, jossa yksi ryhmä saa päivittäin 600 mg E-vitamiinia ja 15 mg beetakaroteenia.

Kirjoittajat

Marianne Jansson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030