1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Työsopimuslaki muuttuu: Perhevapaiden käyttöön joustavuutta
Ajan­kohtai­sta 17/1998 vsk 53 s. 2078

Työsopimuslaki muuttuu: Perhevapaiden käyttöön joustavuutta

Uuden lain avulla selkiytetään ja helpotetaan perhevapaiden käyttöä sekä lisätään isien mahdollisuutta perhevapaiden käyttöön. Työntekijä voi uuden lain mukaan olla lyhytaikaisesti poissa työstä myös perheessä ilmenevän vakavan sairauden, tapaturman tai muun pakottavan syyn vuoksi.

Hoitovapaan voi nykyisen lain mukaan jaksottaa siten, että kumpikin vanhemmista voi pitää vapaata enintään kaksi 2 kuukauden jaksoa. Uuden lain mukaan jakso voi olla myös kuukauden pituinen. Lakimuutoksen tavoitteena on, että isätkin pitäisivät hoitovapaata entistä useammin. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kahta useammasta sekä kuukautta lyhyemmästäkin hoitovapaajaksosta. Toinen vanhemmista voi olla hoitovapaalla silloin, kun toinen vanhempi on äitiys- tai vanhempainvapaalla, mikä ei ole ollut mahdollista voimassaolevan lain mukaan.

Lyhytkestoisia töitä tekevä henkilö voi myös saada osittaista hoitovapaata eli lyhentää työaikaansa lasten hoitamista varten, jos hän on ollut yhteensä 12 kuukautta saman työnantajan työssä viimeisen 24 kuukauden aikana, kun taas voimassaolevassa laissa edellytetään katkeamatonta vuoden jatkunutta työsuhdetta. Työnantajalla on oikeus kieltäytyä sopimasta osittaisen hoitovapaan antamisesta ainoastaan silloin, kun järjestelystä aiheutuisi työnantajan toiminnalle vakavaa haittaa.

Työntekijällä on edelleen oikeus hoitaa kerrallaan 4 arkipäivää alle 10-vuotiasta äkillisesti sairastunutta lasta. Uuden lain mukaan työntekijällä on oikeus olla lyhytaikaisesti poissa työstä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta-arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Kunkin vapaan käytöstä on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisajankohtaa. Ilmoitettujen vapaiden ajankohtaa voi muuttaa ilmoittamalla siitä kuukautta ennen suunnitellun vapaan alkamista, mikäli muutokselle on perusteltu syy.

Lue myös

Perhevapaiden päättyessä työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan työhönsä. Työnantajalla ei ole edelleenkään velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Uudella lailla saatetaan myös työsopimuslain äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainlomia koskevat säännökset vastaamaan Euroopan neuvoston direktiiviä, jolla on toimeenpantu Eurooppa-tason työmarkkinajärjestöjen välinen vanhempainlomaa koskeva sopimus.

Säännökset tulevat voimaan portaittain. Säännökset, jotka koskevat työntekijän oikeutta työstä poissaoloon pakottavista perhesyistä ja työntekijän työhönpaluuoikeutta perhevapaan jälkeen, tulivat voimaan 1.6.98. Myös vanhempainvapaiden ilmoittamista koskevat säännökset tulivat voimaan 1.6., kun taas muut säännökset ovat voimassa 1.10.98 alkaen.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.