Ajan­kohtai­sta 35/1995 vsk 50 s. 3836

Uudenmaan erikoissairaanhoidon rationointihankkeiden edistymistä arvioidaan

Taito Pekkarinen

Uudenmaan lääninhallituksen kuntapalveluiden johtaja Esko Hänninen ja Kansanterveyslaitoksen ylijohtaja Jussi Huttunen tekivät HYKS-neuvottelukunnan toimeksiannosta 31.8.1994 selvityksensä HYKS:n, Helsingin (HEKS) ja Uudenmaan erikoissairaanhoitopiirien (USHP) uudelleenjärjestelyistä. Selvitysmiehet laskeskelivat ehdottamiensa rationoivien toimenpiteiden vaikutuksiksi jopa 800 miljoonan markan vuositason käyttömenojen säästöt. Ehdotuksia on sen jälkeen valmisteltu ja konkretisoitu edelleen lukuisissa neuvottelukunnan työryhmissä. Joistakin HYKS:n ja Helsingin välisistä erikoissairaanhoidon työnjaon tarkistuksista on jo päätettykin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt päättänyt pyytää Esko Hännistä selvittämään 31.1.1996 mennessä, "millaisia tuloksia ehdotusten toiminnallisessa, taloudellisessa ja hallinnollisessa jatkovalmistelussa on saavutettu, ottaen erityisesti huomioon HYKS:n, HEKS:n ja USHP:n talousarviot vuodelle 1996 ja sitä seuraavia vuosia koskevat taloussuunnitelmat". Tehtyjen toimenpiteiden riittävyys on arvioitava suhteessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilta edellytettyihin julkisen talouden säästöihin ja tehtävä tarvittaessa toimenpide-ehdotukset ministeriöltä ja valtioneuvostolta vaadittavista toimenpiteistä. Lääketieteellisiä kysymyksiä koskevana asiantuntijana toimii ylijohtaja Jussi Huttunen.

Lue myös

Asian valmistelijan, hallintoneuvos Mauno Lindroosin, mukaan tarkoituksena on katsoa, miten toimenpideohjelman jatkovalmistelu on edistynyt. - Ministeriön toimeksianto ei kuitenkaan ole täysin neutraali selvityspyyntö, vaan se ilmaisee sitoutumista Uudenmaan läänin erikoissairaanhoidon toimenpideohjelmaan.

Ministeriön toimeksiannossa viitataan HYKS-lain pykälään, jossa valtioneuvosto voi ottaa päätettäväkseen ohi kuntien tiettyjä erikoissairaanhoidon asioita. Lindroosin mukaan mm. valtiovarainministeriö on hiljakkoin tuonut julki tämän mahdollisuuden. Tätä tietä Lindroos pitää kuitenkin melko raskaana prosessina. - Katsotaan nyt ensin, miltä asiat Hännisen selvityksen perusteella näyttävät. (TP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030