1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkärilehti siirtyy kaksoissokkoutettuun vertaisarviointiin
Tiede­pääkirjoitus 35/2017 vsk 72 s. 1828

Lääkärilehti siirtyy kaksoissokkoutettuun vertaisarviointiin

Kuvituskuva 1

Pertti Saloheimo

lääketieteellinen päätoimittaja

Käsikirjoitusten vertaisarviointi on olennainen tieteellisen julkaisun tunnusmerkki, vaikka sitä myös kritisoidaan kovasti. Se on epäluotettava virheiden ja tieteellisten väärinkäytösten havaitsemisessa sekä hidas. Anonyymit vertaisarvioijat voivat käyttää väärin asemaansa, ja järjestelmään sisältyy "konservatiivisuusharha": kokonaan uudenlaisten tieteellisten oivallusten tai havaintojen julkaiseminen on vaikeaa (11 Smith R. Classical peer review: an empty gun. Breast Cancer Res 2010;12:S13.). Siksi siitä on kehitetty erilaisia malleja.

Lääketieteellisten lehtien enemmistö arvioi käsikirjoitukset ennen julkaisemista siten, että kirjoittajien nimet ovat vertaisarvioijien tiedossa mutta arvioijien henkilöllisyys on kirjoittajilta salattu (single-blind). Kaksoissokkoutetussa vertaisarvioinnissa sekä kirjoittajat että vertaisarvioijat pysyvät nimettöminä. Avoimessa vertaisarvioinnissa kirjoittajien ja arvioijien nimet ovat tiedossa puolin ja toisin (22 Paglione LD, Lawrence RN. Data exchange standards to support and acknowledge peer-review activity. Learn Publ 2015;28:309–16.).

Kaksoissokkoutetussa vertaisarvioinnissa kirjoittajat ja vertaisarvioijat pysyvät nimettöminä.

Avoimen vertaisarvioinnin on pelätty johtavan siihen, että varsinkin nuoret arvioijat olisivat arkoja kritisoimaan senioreita peläten uransa, apurahojen tai työpaikkansa puolesta. Tämä johtaisi laimeisiin lausuntoihin (33 Smith R. The trouble with medical journals. Lontoo: Royal Society of Medicine 2006;83–94.). Avoin vertaisarviointi ei BMJ-tiedejulkaisussa tehdyn satunnaistetun tutkimuksen mukaan kuitenkaan vaikuttanut lausuntojen laatuun, mutta siitä kieltäytyi merkitsevästi useampi pyydetty arvioija kuin tavanomaisesta single-blind-arvioinnista (44 van Rooyen S, Godlee F, Evans S, Black N, Smith R. Effect of open peer review on quality of reviews and on reviewers’ recommendations: a randomised trial. Br Med J 1999;318:23–7.).

Dermatologic Surgery -lehdessä tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin kaksoissokkoutettua vertaisarviointia tavanomaiseen, eikä lausunnoissa havaittu laatueroja (55 Alam M, Kim NA, Havey J ym. Blinded vs. unblinded peer review of manuscripts submitted to a dermatology journal: a randomized multi-rater study. Brit J Dermatol 2011;165:563–7.). Vertaisarvioinnin tapa ei myöskään vaikuttanut siihen, kuinka usein vertaisarvioijat ehdottivat käsikirjoituksen hyväksymistä, korjattavaksi lähettämistä tai hylkäämistä.

Vertailututkimukset on useimmiten tehty suurissa kansainvälisissä yleislehdissä, jotka voivat pyytää vertaisarvioijia kaikkialta maailmasta. Tulokset eivät välttämättä päde pienemmillä erikoisaloilla tai paikallisissa lehdissä (44 van Rooyen S, Godlee F, Evans S, Black N, Smith R. Effect of open peer review on quality of reviews and on reviewers’ recommendations: a randomised trial. Br Med J 1999;318:23–7.). Tanskan lääkäriliiton Ugeskrift for Læger -lehden tutkimuksen mukaan vertaisarviointilausuntojen laadussa ei kuitenkaan ollut eroa sen mukaan, oliko arvioijien nimet salattu vai tiedossa. Nimettöminä pysyneet arvioijat sitä vastoin ehdottivat suoraa hylkyä useammin kuin ne, joiden nimet paljastettiin (66 Vinther S, Nielsen OH, Rosenberg J, Keiding N, Schroeder TV. Same review quality in open versus blinded peer review in “Ugeskrift for Læger”. Dan Med J 2012;59:A4479.).

Lue myös

Tanskalaislehden vertaisarvioijista 38 % kannatti kaksoissokkoutettua, 34 % perinteistä ja 28 % avointa vertaisarviointijärjestelmää. Kirjoittajista kaksoissokkoutettua kannatti 43 % ja avointa vertaisarviointia 37 %, vaikka kirjoittajien enemmistö piti nimettyjen arvioijien lausuntoja rakentavampina kuin nimettömänä annettuja lausuntoja (66 Vinther S, Nielsen OH, Rosenberg J, Keiding N, Schroeder TV. Same review quality in open versus blinded peer review in “Ugeskrift for Læger”. Dan Med J 2012;59:A4479.). Myös laajassa kyselytutkimuksessa tutkijoiden enemmistö, 58 %, kannatti sitä, että käsikirjoitusten kirjoittajat pysyvät arviointiprosessissa nimettöminä (77 Ho RCM, Mak KK, Tao R, Lu Y, Day JR, Pan F. Views on the peer review system of biomedical journals: an online survey of academics from high-ranking universities. BMC Med Res Methodol 2013;13:74.).

Ugeskrift for Læger käyttää kaksoissokkoutettua vertaisarviointia, vaikka sen heikkoudet on tiedostettu. Esimerkiksi viiteluettelo tai paikkakuntien mainitseminen saattaa paljastaa kirjoittajat. Tanskalaisten tutkimuksessa noin puolet sokkoutetuista arvioijista arvasi kirjoittajat oikein (66 Vinther S, Nielsen OH, Rosenberg J, Keiding N, Schroeder TV. Same review quality in open versus blinded peer review in “Ugeskrift for Læger”. Dan Med J 2012;59:A4479.).

Suomessakin vertaisarvioijat on haettava suhteellisen pienestä asiantuntijajoukosta, joten kokonaan avoimeen vertaisarviointiin siirtyminen olisi ongelmallista. Siksi Lääkärilehti siirtyy kaksoissokkoutettuun vertaisarviointiin. Kirjoittajien nimet eivät varmasti aina pysy arvioijilta salassa, mutta mikään muukaan vertaisarviointimalli ei ole täydellinen. Kirjoittajien ja arvioijien palaute on meille tärkeää, ja olemme myös valmiita arvioimaan päätöstämme uudelleen saatujen kokemusten ja palautteen perusteella.

Kirjoittajat
Pertti Saloheimo
lääketieteellinen päätoimittaja
Kirjallisuutta
1
Smith R. Classical peer review: an empty gun. Breast Cancer Res 2010;12:S13.
2
Paglione LD, Lawrence RN. Data exchange standards to support and acknowledge peer-review activity. Learn Publ 2015;28:309–16.
3
Smith R. The trouble with medical journals. Lontoo: Royal Society of Medicine 2006;83–94.
4
van Rooyen S, Godlee F, Evans S, Black N, Smith R. Effect of open peer review on quality of reviews and on reviewers’ recommendations: a randomised trial. Br Med J 1999;318:23–7.
5
Alam M, Kim NA, Havey J ym. Blinded vs. unblinded peer review of manuscripts submitted to a dermatology journal: a randomized multi-rater study. Brit J Dermatol 2011;165:563–7.
6
Vinther S, Nielsen OH, Rosenberg J, Keiding N, Schroeder TV. Same review quality in open versus blinded peer review in “Ugeskrift for Læger”. Dan Med J 2012;59:A4479.
7
Ho RCM, Mak KK, Tao R, Lu Y, Day JR, Pan F. Views on the peer review system of biomedical journals: an online survey of academics from high-ranking universities. BMC Med Res Methodol 2013;13:74.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.