1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tapaturmien ehkäisyssä tarvitaan aktiivisempaa otetta
Tiede­pääkirjoitus 47/2018 vsk 73 s. 2751

Tapaturmien ehkäisyssä tarvitaan aktiivisempaa otetta

Kuvituskuva 1

Pirjo Lillsunde

FT, dosentti

neuvotteleva virkamies

sosiaali- ja terveysministeriö

pirjo.lillsunde@stm.fi

Kuvituskuva 2

Helena Liira

LT, dosentti

terveyden edistämisen ylilääkäri

HUS

helena.liira@hus.fi

   

Kansallisissa turvallisuusohjelmissa on visiona, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vammautua vakavasti tapaturman tai onnettomuuden seurauksena. Tapaturmien ehkäisy edellyttää vaaratilanteiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tunnistamista ja turvallisuutta ylläpitävien tekijöiden vahvistamista. Olennaista on sitoutua hyviin käytäntöihin ja yhteisiin tavoitteisiin. Terveyden ja turvallisuuden edistäminen kuuluu jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön perustehtävään.

Tapaturmat ja onnettomuudet (ICD-10 koodit V01–Y98) ovat Suomessa merkittävin terveiden elinvuosien menetyksiä aiheuttava kuolinsyy aina myöhäiseen keski-ikään asti. Vuonna 2016 Suomessa kuoli tapaturmaisesti 2 470 henkilöä, joista noin 89 % kotona tai vapaa-ajalla, 10 % tieliikenteessä ja 1 % työpaikoilla (11 Korpilahti U, Parkkari J, Heinonen K, Laurikainen H, Lillsunde P. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelma. Suom Lääkäril 2018;73:2770–5.).

Olennaista on turvallisuutta ylläpitävien tekijöiden vahvistaminen.

Nuorten ja työikäisten miesten kuolleisuus tapaturmiin on moninkertainen naisten lukuun verrattuna, ja ero on meillä suurempi kuin missään muussa Pohjoismaassa. Tapaturmakuolemia tapahtuu Itä- ja Pohjois-Suomessa suhteellisesti enemmän kuin etelässä ja lännessä. Merkittävä toimintakykyä heikentävä taustatekijä ovat päihteet. Tapaturmapotilaan päihdetestaus ja tuloksesta palautteen antaminen päivystyksessä, päihdeongelmien varhainen tunnistaminen sekä potilaan tukeminen ja ohjaaminen hoitoon ehkäisevät uusia tapaturmia (22 Nurmi-Lüthje I, Lillsunde P. Päihteet lisäävät tapaturmavaaraa. Käyttöön kannattaa hoitotilanteessa puuttua. Suom Lääkäril 2018;73:2786–91.).

Jokaista vakavaa tapaturmaa kohti tapahtuu moninkertainen määrä lievempiä. Yhteensä suomalaisille aiheutui vuonna 2017 yli 1,5 miljoonaa fyysistä vammaa. Liikuntavammat ovat yleisiä nuorilla. Nuorena saatu liikuntavamma on yhteydessä muun muassa varhaisen nivelrikon riskiin. Suojavarusteiden kuten kypärien, polvi- ja rannesuojainten, suojalasien sekä joustavien materiaalien avulla voidaan parantaa liikunnan turvallisuutta. Laadukkailla liikunta-alustoilla ja lajiin soveltuvilla jalkineilla voidaan ehkäistä esimerkiksi nilkan ja polven nivelsidevammoja. Jos turvallisuusnäkökohtia ei huomioida, suuri osa liikunnan hyödyistä saatetaan menettää.

Kaatumisten ehkäisyn toimintamalleilla vähennetään iäkkäiden kaatumistapaturmia kustannustehokkaasti. Kaatumisista tulee kysyä ja riskejä arvioida ja selvittää – sekä puuttua niihin (33 Lönnroos E, Karinkanta S, Häkkinen H, Havulinna S. Tiedosta ja toimi – iäkkäiden kaatumisia voidaan vähentää. Suom Lääkäril 2018;73:2780–5.). Kaatumisvaaraa lisäävät esimerkiksi heikentynyt näkö, huono ravitsemustila, alentunut toiminta- ja liikkumiskyky, runsas tai epäsopiva lääkitys sekä alkoholin käyttö. Tasapaino- ja kävelyvaikeudet ovat usein kaatumisvammojen taustalla. Myös asuin- ja liikkumisympäristö saattaa tarvita parannuksia. Parasta ehkäisyä on moniammatillinen puuttuminen yksilöllisiin vaaratekijöihin.

Lue myös

Työelämässä suuren tapaturmariskin toimialoja ovat rakentaminen, teollisuus sekä kuljetus ja varastointi. Työterveyshuollolle kertyy työpaikkaselvityksistä ja riskinarvioinneista tapaturmien ehkäisyssä tarvittavaa kokonaisvaltaista tietoa yksilön, työyhteisön ja työympäristön tilasta sekä vaaratekijöistä (44 Mattila P, Ruotsala R. Työturvallisuus paranee oppimalla ja ennakoimalla. Suom Lääkäril 2018;73:2776–9.). Toimivat käytännöt, työn sujuvuus, henkilöstön hyvinvointi ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen siirtyminen myös vapaa-aikaan vähentävät sairauspoissaoloja.

Tapaturmien kirjaaminen sekä tilastointi ovat tiedolla johtamisen edellytyksiä ja pohja ehkäisevälle työlle. Huomio tulee kohdistaa erityisesti sellaisiin tapaturmiin, jotka ovat yleisiä, vakavia tai ehkäistävissä ilman kohtuuttomia kustannuksia. Ehkäisy on huomattavasti edullisempaa kuin hoito. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vuosittaisiksi kustannuksiksi on arvioitu 1,2–1,4 miljardia euroa. Tästä kaksi kolmasosaa on suoria terveydenhuollon kuluja (55 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014–2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:16.).

Kirjoittajat
Pirjo Lillsunde
FT, dosentti
neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö
pirjo.lillsunde@stm.fi
Helena Liira
LT, dosentti
terveyden edistämisen ylilääkäri
HUS
helena.liira@hus.fi
Kirjallisuutta
1
Korpilahti U, Parkkari J, Heinonen K, Laurikainen H, Lillsunde P. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelma. Suom Lääkäril 2018;73:2770–5.
2
Nurmi-Lüthje I, Lillsunde P. Päihteet lisäävät tapaturmavaaraa. Käyttöön kannattaa hoitotilanteessa puuttua. Suom Lääkäril 2018;73:2786–91.
3
Lönnroos E, Karinkanta S, Häkkinen H, Havulinna S. Tiedosta ja toimi – iäkkäiden kaatumisia voidaan vähentää. Suom Lääkäril 2018;73:2780–5.
4
Mattila P, Ruotsala R. Työturvallisuus paranee oppimalla ja ennakoimalla. Suom Lääkäril 2018;73:2776–9.
5
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014–2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:16.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.