• Kati Myllymäki

Autonomia on etuoikeus

Kuvituskuva 1

Kati Myllymäki

toiminnanjohtaja

Suomen Lääkäriliitto

Potilas odottaa saavansa lääkäriltään parasta mahdollista apua ja ratkaisuja ongelmiinsa. Häntä eivät yleensä kiinnosta kunnan terveyslautakunnan linjaukset, päivystyksen rekrytointivaikeudet, hoitotakuun kriteerit tai Kansaneläkelaitoksen verenpainerajat.

Lääkärin tulisi kuitenkin olla selvillä näistä hoidon reunaehdoista. Ajankäytön, talouden ja henkilöstön resurssit eivät ole rajattomat. Eivät edes rikkaimmissa maissa.

Ajattelisimme mielellään, että voimme valita ja toteuttaa parasta mahdollista hoitoa joka ikiselle potilaalle. Taustalla on lääkärin etiikka, pyrkiminen potilaan parhaaseen.

Arkitodellisuus haastaa idealismin.

Ammatillisen autonomian ymmärrän yksittäisen lääkärin oikeudeksi ja mahdollisuudeksi hoitaa potilastaan lääketieteellisen osaamisensa ja ammattieettisten velvoitteidensa perusteella. Kollektiivisen autonomiansa perusteella ammattikunnan voi katsoa kantavan vastuuta lääketieteellisestä hoidosta ja valvovan ammattikunnan omien eettisten ohjeiden noudattamista.

Yhteiskunnallista vastuuta kannamme siten, että pyrimme käyttämään rajalliset voimavarat viisaasti. Joissakin maissa lääkärikunnan ammatillinen autonomia kattaa myös lääkärinoikeuksien myöntämisen, valvonnan ja tarvittaessa rajoittamisen. Pohjoismaissa tämä oikeus on annettu valtiolliselle viranomaiselle.

Ammatillinen autonomia edellyttää myös integriteettiä (riippumattomuus, rehellisyys, lahjomattomuus, puolueettomuus), jotta potilaiden ja väestön luottamus lääkärikuntaan ja terveydenhuoltoon säilyy. Ei saa syntyä epäilyksiä, että esimerkiksi kaupalliset intressit tai lääkärin oma etu polkisivat potilaan oikeudet. Pelisäännöt julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä tulee pitää selvinä, erityisesti kun lääkäri toimii kummallakin sektorilla. Rahalla tai vaikutusvallalla ei pidä päästä etuilemaan hoitojonossa. Superkalliit lääkkeet tulee myöntää tarvelähtöisesti, kustannusvaikuttavuus huomioiden.

Näiden asioiden mainitseminen tuntuu Suomessa itsestäänselvyydeltä, mutta virheitä ja ylilyöntejä nähdään toisinaan. Siksi on tarpeen keskustella pelisäännöistä ja yhdessä ammattikuntana pitää eettisiä periaatteita esillä.

Maailmalta tunnetaan varottavia esimerkkejä vallanpitäjien toiminnasta lääkärin autonomian murtamiseksi. Kollegojen olosuhteet erityisesti Turkissa ovat huolestuttaneet myös Maailman lääkäriliittoa. Poliittiset tai sotilaalliset tavoitteet eivät saa estää lääkäriä hoitamasta kaikkia apua tarvitsevia potilaitaan.

Lääkärintyön kivijalkana pidetään Lääkärinvalaa ja Lääkäriliiton eettisiä ohjeita. Lääkäriliiton valiokunnissa, jaoksissa ja hallituksessa on käyty laaja keskustelu lääkärin autonomian sisällöstä ja tulkinnoista. Tämä kokonaisnäkemys on koottu tämän lehden väliin autonomian huoneentauluksi. Pääkirjoituksen verkkoversion liitteessä on linkit liiton voimassaoleviin ohjeisiin ja suosituksiin. Tässä lehden numerossa on myös esimerkkitapauksia (s. 2480–2), jotka herättänevät keskustelua.

Ammatillinen autonomia on etuoikeus. Sen vastapainona ovat vastuu ja velvollisuus yksittäiselle potilaalle ja yhteiskunnalle. Autonomian säilyttäminen edellyttää yhteiskunnan luottamusta ammattikuntaan; nähdäänkö lääkärit oman etunsa ajajina vai edistämässä koko väestön terveyttä.

Autonomian ydin kiteytyy Lääkäriliiton strategiassa: Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi.

Autonomian säilyttäminen edellyttää yhteiskunnan luottamusta ammattikuntaan.

AUTONOMIAN HUONEENTAULU

Autonomia lääkärin työssä

1. Suhtaudun kaikkiin työtovereihini arvostavasti. Kollegiaalisuus koskee kaikkia lääkäreitä ja on eräs lääkäriprofession autonomian peruspilareista.

Kollegiaalisuusohjeet

2. Huolehdin ammattitaitoni ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä täydennyskoulutukseen osallistumisesta.

Lääkärin ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen suuntaviivat -suositus

3. Pitäydyn lääketieteellisesti perustelluissa ja yleisesti hyväksytyissä tutkimusmenetelmissä ja hoidoissa.

Eettiset ohjeet, Suositus suhtautumisesta uskomushoitoihin

4. Noudatan työssäni ammattikunnan yhdessä sopimia hoitolinjauksia ja -suosituksia potilaan yksilöllisen tilanteen huomioiden.

Kollegiaalisuusohjeet

5. Taloudellisen voiton tavoittelu ei vaikuta tutkimus- ja hoitopäätöksiini.

Eettiset ohjeet

6. Pyrin kustannusvaikuttavuuteen, jotta terveydenhuoltomme resurssit tulevat tehokkaasti käytetyiksi.

Terveydenhuollon johtaminen -suositus

7. Hoitavana lääkärinä toimin lääketieteellisenä asiantuntijana objektiivisesti potilaan parhaaksi - Muistan objektiivisuuden ja perusteluvelvollisuuden myös lausunnoissani.

Asiantuntijana ja lausunnonantajana toimiva lääkäri -ohje, Lääkärintodistustuksen kirjoittaminen

8. Markkinoin palveluita asianmukaisesti, jotta potilas saa tietoa ja tukea hakeutuessaan hoitoon.

Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevat markkinointiohjeet

9. Muistan yritysyhteistyössä avoimuuden ja pyrkimyksen riippumattomuuteen sekä vältän eturistiriitoja.

Lääkärit ja kaupalliset yritykset -ohje

10. Toimin mediassa ammatillisesti ja eettisesti vastuullisesti.

Sosiaalisen median ohje

Lisää aiheesta

Kollega-sovellus herätti heti kiinnostusta
Lääkärin työ muuttuu
Jos töissä on kurjaa, katso peiliin

Kirjoittajat
Kati Myllymäki
toiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Lisää aiheesta

Uusimmat

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Kolumni
Puhu suomea!

– Sivistys piilee jossain muualla kuin lääkärilatinan katveessa, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Kohututkijaa voi odottaa kuolemantuomio

Ihmisalkion geenien muuntelijaa syytetään lahjonnasta ja tiedemaailman sääntöjen rikkomisesta.

Kolumni
Puhu suomea!

– Sivistys piilee jossain muualla kuin lääkärilatinan katveessa, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Taas uusi tuhkarokkotapaus Suomessa

Jatkotartunnat ovat hyvin epätodennäköisiä.

Ajassa
Lobbaa meitä, lääkäri

Neljä kunnallispoliitikkoa kertoo, miksi he toivovat lääkäreiltä nykyistä enemmän yhteydenottoja. Yksi heistä on Nelli Nurminen.

Tieteessä
Vanhemman psyykeongelma altistaa kiintymyssuhdehäiriölle

Erityisesti alkoholi- ja huumeriippuvuus sekä äidin masennus ovat yhteydessä lapsen häiriöön.

Tieteessä
Paluu psykiatriseen sairaalahoitoon vaihtelee alueittain

Kymenlaaksossa palasi vuoden kuluessa 28 prosenttia, Länsi-Pohjassa 53 prosenttia.

Liitossa
Johanna Suur-Uski teki voittajaposterin

Johanna Suur-Uski on selvittänyt rintasyöpään liittyvien sairauspoissaolojen sosioekonomisia eroja.