1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Autonomia on etuoikeus
Pääkirjoitus 43/2018 vsk 73 s. 2469 - 2470

Autonomia on etuoikeus

Kuvituskuva 1

Kati Myllymäki

toiminnanjohtaja

Suomen Lääkäriliitto

Potilas odottaa saavansa lääkäriltään parasta mahdollista apua ja ratkaisuja ongelmiinsa. Häntä eivät yleensä kiinnosta kunnan terveyslautakunnan linjaukset, päivystyksen rekrytointivaikeudet, hoitotakuun kriteerit tai Kansaneläkelaitoksen verenpainerajat.

Lääkärin tulisi kuitenkin olla selvillä näistä hoidon reunaehdoista. Ajankäytön, talouden ja henkilöstön resurssit eivät ole rajattomat. Eivät edes rikkaimmissa maissa.

Ajattelisimme mielellään, että voimme valita ja toteuttaa parasta mahdollista hoitoa joka ikiselle potilaalle. Taustalla on lääkärin etiikka, pyrkiminen potilaan parhaaseen.

Arkitodellisuus haastaa idealismin.

Ammatillisen autonomian ymmärrän yksittäisen lääkärin oikeudeksi ja mahdollisuudeksi hoitaa potilastaan lääketieteellisen osaamisensa ja ammattieettisten velvoitteidensa perusteella. Kollektiivisen autonomiansa perusteella ammattikunnan voi katsoa kantavan vastuuta lääketieteellisestä hoidosta ja valvovan ammattikunnan omien eettisten ohjeiden noudattamista.

Yhteiskunnallista vastuuta kannamme siten, että pyrimme käyttämään rajalliset voimavarat viisaasti. Joissakin maissa lääkärikunnan ammatillinen autonomia kattaa myös lääkärinoikeuksien myöntämisen, valvonnan ja tarvittaessa rajoittamisen. Pohjoismaissa tämä oikeus on annettu valtiolliselle viranomaiselle.

Ammatillinen autonomia edellyttää myös integriteettiä (riippumattomuus, rehellisyys, lahjomattomuus, puolueettomuus), jotta potilaiden ja väestön luottamus lääkärikuntaan ja terveydenhuoltoon säilyy. Ei saa syntyä epäilyksiä, että esimerkiksi kaupalliset intressit tai lääkärin oma etu polkisivat potilaan oikeudet. Pelisäännöt julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä tulee pitää selvinä, erityisesti kun lääkäri toimii kummallakin sektorilla. Rahalla tai vaikutusvallalla ei pidä päästä etuilemaan hoitojonossa. Superkalliit lääkkeet tulee myöntää tarvelähtöisesti, kustannusvaikuttavuus huomioiden.

Näiden asioiden mainitseminen tuntuu Suomessa itsestäänselvyydeltä, mutta virheitä ja ylilyöntejä nähdään toisinaan. Siksi on tarpeen keskustella pelisäännöistä ja yhdessä ammattikuntana pitää eettisiä periaatteita esillä.

Maailmalta tunnetaan varottavia esimerkkejä vallanpitäjien toiminnasta lääkärin autonomian murtamiseksi. Kollegojen olosuhteet erityisesti Turkissa ovat huolestuttaneet myös Maailman lääkäriliittoa. Poliittiset tai sotilaalliset tavoitteet eivät saa estää lääkäriä hoitamasta kaikkia apua tarvitsevia potilaitaan.

Lääkärintyön kivijalkana pidetään Lääkärinvalaa ja Lääkäriliiton eettisiä ohjeita. Lääkäriliiton valiokunnissa, jaoksissa ja hallituksessa on käyty laaja keskustelu lääkärin autonomian sisällöstä ja tulkinnoista. Tämä kokonaisnäkemys on koottu tämän lehden väliin autonomian huoneentauluksi. Pääkirjoituksen verkkoversion liitteessä on linkit liiton voimassaoleviin ohjeisiin ja suosituksiin. Tässä lehden numerossa on myös esimerkkitapauksia (s. 2480–2), jotka herättänevät keskustelua.

Ammatillinen autonomia on etuoikeus. Sen vastapainona ovat vastuu ja velvollisuus yksittäiselle potilaalle ja yhteiskunnalle. Autonomian säilyttäminen edellyttää yhteiskunnan luottamusta ammattikuntaan; nähdäänkö lääkärit oman etunsa ajajina vai edistämässä koko väestön terveyttä.

Autonomian ydin kiteytyy Lääkäriliiton strategiassa: Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi.

Autonomian säilyttäminen edellyttää yhteiskunnan luottamusta ammattikuntaan.

AUTONOMIAN HUONEENTAULU

Autonomia lääkärin työssä

1. Suhtaudun kaikkiin työtovereihini arvostavasti. Kollegiaalisuus koskee kaikkia lääkäreitä ja on eräs lääkäriprofession autonomian peruspilareista.

Kollegiaalisuusohjeet

2. Huolehdin ammattitaitoni ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä täydennyskoulutukseen osallistumisesta.

Lääkärin ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen suuntaviivat -suositus

3. Pitäydyn lääketieteellisesti perustelluissa ja yleisesti hyväksytyissä tutkimusmenetelmissä ja hoidoissa.

Eettiset ohjeet, Suositus suhtautumisesta uskomushoitoihin

4. Noudatan työssäni ammattikunnan yhdessä sopimia hoitolinjauksia ja -suosituksia potilaan yksilöllisen tilanteen huomioiden.

Kollegiaalisuusohjeet

Lue myös

5. Taloudellisen voiton tavoittelu ei vaikuta tutkimus- ja hoitopäätöksiini.

Eettiset ohjeet

6. Pyrin kustannusvaikuttavuuteen, jotta terveydenhuoltomme resurssit tulevat tehokkaasti käytetyiksi.

Terveydenhuollon johtaminen -suositus

7. Hoitavana lääkärinä toimin lääketieteellisenä asiantuntijana objektiivisesti potilaan parhaaksi - Muistan objektiivisuuden ja perusteluvelvollisuuden myös lausunnoissani.

Asiantuntijana ja lausunnonantajana toimiva lääkäri -ohje, Lääkärintodistustuksen kirjoittaminen

8. Markkinoin palveluita asianmukaisesti, jotta potilas saa tietoa ja tukea hakeutuessaan hoitoon.

Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevat markkinointiohjeet

9. Muistan yritysyhteistyössä avoimuuden ja pyrkimyksen riippumattomuuteen sekä vältän eturistiriitoja.

Lääkärit ja kaupalliset yritykset -ohje

10. Toimin mediassa ammatillisesti ja eettisesti vastuullisesti.

Sosiaalisen median ohje

Kirjoittajat
Kati Myllymäki
toiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
THL:n Markku Tervahauta: On lääketieteen asiantuntijoiden tehtävä arvioida rokottamista, ei poliitikkojen

Tervahauta pitää hyvin epäasiallisena sitä, että epämääräisistä hallituslähteistä käsin maalitetaan julkisesti yhtä ihmistä.

Ajassa
Suomessa tutkituista näytteistä ei ole löydetty omikron-varianttia

Kaksi näytettä on tutkittu - toinen osoittautui sekvensoinnissa delta-variantiksi, toinen näyte tutkitaan vielä uudestaan, koska näytteen virusmäärä oli vähäinen.

Tieteessä
Neuroborrelioosin oireet, diagnostiikka ja hoito

Tauti oireilee useimmiten perifeeristen hermojen ja aivokalvojen tulehduksena.

Kommentti
Virheistä ei saa enää oppia kuin ennen

Potilasasiakirjojen tarkastusoikeus on elinehto hoitavan lääkärin ammatilliselle kehittymiselle, kirjoittaa Saku Pelttari.

Ajassa
Tämän vuoksi 50 koronapotilasta teho-osastoilla on tärkeä raja

Koronapotilaiden tehohoidon kansallista koordinointia johtava Matti Reinikainen kertoo tehohoidon tilanteesta.

Tieteessä
Sopivassa koronapotilaassa virus muuntuu

Muunnosten kehittymiseen ei tarvita vajaarokotettujen mannerta, vaan yksikin potilas voi riittää.