1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Huomennakin täytyy jaksaa
Pääkirjoitus 6/2020 vsk 75 s. 303

Huomennakin täytyy jaksaa

Kuvituskuva 1

Tuula Rajaniemi

Lääkäriliiton puheenjohtaja

Kuvituskuva 2

Laura Lindholm

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja

   

Pyrimme tulevassa Lääkärisopimuksessa uudistamaan lääkärien palkkaus- ja työaikamääräyksiä. Uudet määräykset koskisivat sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa työskenteleviä lääkäreitä. Palkkauksen osalta tavoittelemme kirjauksia, jotka tukisivat palkan kehittymistä koko lääkärin työuran ajan.

Meneillään oleva neuvottelukierros on kuntien huonon taloustilanteen vuoksi tavallista vaikeampi. Oman lisänsä neuvotteluun tuo kiky-tuntikeskustelu. Lääkärisopimukseen tehtiin kiky-tunneista erilainen ratkaisu vuonna 2016. Valmistautuaksemme soteen perusterveydenhuollon ja sairaalalääkärien työajat yhtenäistettiin. Seuraavassa sopimuksessa vuonna 2018 tämä kompensoitiin perusterveydenhuollon lääkäreille sairaalapuolta suuremmalla palkankorotuksella. Poikkeavan ratkaisun vuoksi Lääkäriliitto ei aja kiky-tuntien poistamista. Mutta me haluamme vastaavan kompensaation, joka käytettäisiin Lääkärisopimuksen kehittämiseen.

Tavoitteena on tehdä työpaikoista sellaisia, että lääkärit viihtyvät niissä.

Työnantajilta tulee suuri paine iltavastaanottojen järjestämiseen potilaiden toiveiden, tilankäytön tehostamisen ja kilpailukyvyn parantamisen vuoksi. Yhä useampi jäsen haluaisi työskennellä virka-ajasta poikkeavasti. Tämä asia on neuvottelupöydässä yhtenä osana kokonaisratkaisua.

Lääkärisopimus on sovitettava yhteen tämän vuoden alusta voimaan tulleen työaikalain kanssa. Tähän liittyy useita haasteita. Päivystykset ovat erilaisia eri puolilla Suomea ja eri aloilla. Myös päivystäjien määrä päivystyspistettä kohden vaihtelee huomattavasti. Kun päivystäjiä on vähän, päivystysvuoroja tulee liian monta työssä jaksamisen kannalta. Lääkäreillä on hyvinkin erilaiset toiveet päivystysrupeaman pituudesta. Työsuojelun näkökulmasta pitkän aikavälin tavoite on lyhentää päivystysvuorojen pituutta, mutta realistisesti se ei läheskään kaikkialla ole mahdollista uuden sopimuksen astuttua voimaan.

Lääkärisopimusneuvotteluissa on huomioitava työaikalain uusi enimmäistyöajan määritelmä: keskimäärin 48 tuntia viikossa. Määrittelemättä on sen, monelleko viikolle tämä työaika lasketaan. Tasoitusjaksoksi on suunniteltu yhtä kalenterivuotta, ja se helpottaisi päivystysten järjestämistä. Lepoaika määräytyy työaikalain perusteella 11 tunniksi, ellei Lääkärisopimuksessa sovita toisin. Paikallisesti siitä ei voida sopia.

Lue myös

Työaikalaissa on myös säännös ns. opt out -järjestelmästä, jonka käyttöönotto edellyttää ensin sopimista Lääkärisopimuksessa ja sen jälkeen vielä työnantajan ja työntekijän kesken. Sillä tarkoitetaan enimmäistyöajasta (keskimäärin 48 t/vk) erillistä työaikapottia, johon voidaan siirtää sellaiset työpaikkapäivystyksen työtunnit, joiden aikana ei tehdä aktiivista työaikaa. Niiden kirjaaminen ja laskeminen käytännössä voi olla vaikea ratkaista.

Kliiniselle työlle omistautuminen ja siinä kehittyminen eivät nykyään juurikaan näy palkan kehittymisenä. Nykyinen Lääkärisopimus ei myöskään kannusta lisäpätevyyden hankkimiseen. Tämä koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Pahimmillaan seurauksena on kokeneiden, työuransa ja osaamisensa huipulla olevien lääkärien siirtyminen pois kliinisestä työstä tai kokonaan pois kuntasektorilta.

Sitoutumisella ja itsensä kehittämisellä tulee olla vaikutus palkkaukseen niin perusterveydenhuollossa kuin sairaaloissakin. Keskeinen päämäärä on myös saada Lääkärisopimukseen työssä jaksamista edistäviä kirjauksia esimerkiksi päivystysten raskaudesta ja velvoittavuudesta. Tavoitteena on tehdä työpaikoista sellaisia, että lääkärit viihtyvät niissä. Sitä kautta saadaan aikaan pitkät potilas-lääkärisuhteet.

Kirjoittajat
Tuula Rajaniemi
Lääkäriliiton puheenjohtaja
Laura Lindholm
Lääkäriliiton neuvottelujohtaja

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.