1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lång undersökningsserie ger information om läkarna
Pääkirjoitus 34/2015 vsk 70 s. 2050

Lång undersökningsserie ger information om läkarna

Forskare vid Läkarförbundet samt vid Tammerfors universitet och Östra Finlands (tidigare Kuopio) universitet har sedan 1988 vart femte år kartlagt läkarnas åsikter med hjälp av en bred enkätundersökning. Frågorna har gällt bland annat belåtenhet med utbildningen, upplevd prestige, värderingar, yrkesidentitet samt belåtenhet med yrkesvalet. Den färskaste undersökningen, Läkare 2013, har nu blivit färdig. I undersökningen ingår en rapport om unga läkare som utexaminerats 2002-2011. Rapporten publicerades i april i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie (1LITTERATUR).

Undersökningen är den sjätte i denna även internationellt sett omfattande undersökningsserie. Social- och hälsovårdsministeriet har understött projektet ekonomiskt. Kartläggningen av läkarkårens ståndpunkter och hur de förändrats bildar ett utmärkt underlag för framsynsarbete och planering av verksamheten.

I detta nummer (s. 2084-9) ingår en inledningsartikel som kort presenterar forskningsmaterialet och vissa centrala resultat. Det mest glädjande är att läkarnas belåtenhet med sitt yrkesval fortsatt att växa. Cirka 90 procent av respondenterna skulle fortfarande välja läkaryrket om de idag ställdes inför valet av utbildning. I den föregående undersökningen från 2008 var motsvarande andel bland unga läkare 83 procent. Lägst var den 1998 då rentav en fjärdedel av de unga läkarna inte längre skulle ha valt läkaryrket. Vid den tiden hotades dock många nyblivna läkare av arbetslöshet, vilket säkert påverkade svaren. Att belåtenheten med yrkesvalet fortsatt att växa kan ses som ett uttryck för att läkaryrket har hög prestige och att det egna arbetet värdesätts.

En klar växande trend är att läkarna upplever familjelivet som det viktigaste i sitt liv. Andra viktiga frågor är den egna hälsan och trygga vänskapsrelationer, medan däremot framgång i arbete och studier har sjunkit i betydelse.

I enkäten kunde man nu för första gången ge synpunkter på hur kollegialiteten fungerar. Den ansågs fungera väl i själva arbetet, men då det gäller att ta emot konstruktiv feedback, att råda en kollega att söka vård eller att ingripa i en kollegas arbete finns det fortfarande mycket att förbättra.

En förlängning av arbetslivet är ett aktuellt tema i samhällsdebatten. För läkarnas del är det redan ett faktum: inemot hälften av de pensionerade läkarna uppgav att de fortfarande i någon omfattning deltar i arbetslivet.

Lue myös

I och med att det administrativa ansvaret för utbildningen av specialistläkare i år överförts på social- och hälsovårdsministeriet är våra forskningsresultat desto värdefullare också med tanke på utvecklingen och den nationella samordningen av specialistläkarutbildningen. Enligt vår undersökning påverkas valet av specialitet framför allt av dess mångsidighet, kollegers goda exempel, positiva erfarenheter av just denna specialitet från studietiden samt sysselsättningsutsikterna.

I sin utredning till statsrådets kansli hösten 2014 betonade kansler emeritus Kari Raivio vikten av att vetenskaplig forskning utnyttjas effektivare i de politiska beslutsprocesserna (21 Sumanen K, Vänskä J, Heikkilä T ym. Lääkäri 2013, kyselytutkimus vuosina 2002-2011 valmistuneille lääkäreille. STM:n raportteja ja muistioita 2015:12.). Undersökningen Läkare 2013 ger uppdaterad vetenskaplig kunskap att användas då läkarnas utbildning och arbete och hela hälsovårdssystemet utvecklas. Förutom artikeln i detta nummer publicerar forskningsgruppen sina resultat även på inhemska och internationella publikationsforum. Å forskningsgruppens vägnar tackar vi alla läkare som deltog i undersökningen. Det är deras aktiva och samvetsgranna engagemang i att besvara frågorna som har möjliggjort detta viktiga forskningsmaterial.

Kirjoittajat
Hannu Halila
med.dr, docent, vice verkställande direktör
Finlands Läkarförbund
Markku Sumanen
med.dr, biträdande professor
Tammerfors universitet, medicinska enheten
Harri Hyppölä
med.dr, docent, direktör för serviceenhet
Kuopio universitetssjukhus, jour och intensivvård
Kirjallisuutta
1
1 Sumanen K, Vänskä J, Heikkilä T ym. Lääkäri 2013, kyselytutkimus vuosina 2002-2011 valmistuneille lääkäreille. STM:n raportteja ja muistioita 2015:12.
2
2 Raivio K. Näyttöön perustuva päätöksenteko - suomalainen neuvonantojärjestelmä. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 3/2014.
3
LITTERATUR

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.