10.1.1992 Suomen Lääkärilehti 70-vuotias

Suomen Lääkärilehden "esi-isänä" voi pitää liiton hallituksen vuosina 1911-1913 painoasuun saattamia yleisten kokousten pöytäkirjoja. Vuonna 1916 liitton hallitus ryhtyi julkaisemaan Tiedonantoja Liiton jäsenille - Meddelanden till Förbundets medlemmar, jonka ensimmäisessä numerossa liiton silloinen puheenjohtaja Max Oker-Blom kehotti "arvoisia jäseniä kannattamaan hallituksen pyrkimystä liiton toiminnan vilkastuttamiseksi ja läheisemmän vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan aikaansaamiseksi Liiton jäsenten kesken". Tiedonannot ilmestyivät aluksi kolmena numerona vuosittain, mutta harvenivat myöhemmin kahteen.

Taito Pekkarinen

10.1.1992 Kotimaiset julkaisut - verraton opetusmeriitti

Uusi laki ja asetus korkeakoulujen professorin ja apulaisprofessorin virkojen täyttämisestä astuu voimaan vuoden 1992 alussa. Uutta on virantäytön ja valitusmenettelyjen olennainen keventäminen nykyiseen aikaa vievään ja byrokraattiseen käytäntöön verrattuna. Pari vuotta vanha asetus kelpoisuusvaatimuksista jää edelleen voimaan. Tieteellinen pätevyys, opetustaito ja tarpeellinen käytännön perehtyminen viran alaan ovat edelleen virkaan kelpoisuuden ehtoina.

Pentti Huovinen

Meflokiinin sivuvaikutukset malarian hoidossa

Meflokiini aiheuttaa vaikeita neurotoksisia oireita eri tutkimusten mukaan yhdelle 13 000-15 000 potilaasta, jotka ovat saaneet sitä malariaprofylaksina. Sen sijaan varsinaisessa malarian hoidossa sivuvaikutusriskit ovat selvästi yleisemmät. Erään aikaisemmin julkaistun saksalaisen tutkimuksen mukaan sivuvaikutuksia esiintyy jopa yhdellä 215 hoidetusta malariapotilaasta eli kuusikymmenkertaisesti.

Toimittaneet Robert Paul, Pentti Huovinen, Tauno Ekfors

10.1.1992 Lääkärityöttömyys lähivuosien realiteetti

Maamme lääkärikoulutus lisääntyi tuntuvasti vuonna 1972 koulutuksen alettua kahdessa uudessa tiedekunnassa eli Kuopiossa ja Tampereella. Jo 1960-luvulla lääkärien koulutusta oli pyritty lisäämään mahdollistamalla ulkomailla koulutusta saaneiden lainajärjestelyt. Koulustusmäärien lisäämisen taustalla oli samoihin aikoihin säädetty kansanterveyslaki ja poliittinen yksimielisyys perusterveydenhuollon voimakkaasta kehittämisestä. Kansalaisten terveyspalvelujen saanti on kiistattomasti parantunut kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana.

Taito Pekkarinen

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito - lopullinen totuus

1970-luvulla selvisi, että eteisvärinään liittyy huomattava aivohalvauksen riski. Siitä pitäen on pohdittu kysymystä, mikä on eteisvärinäpotilaan paras antikoagulaatiohoito. Laaja Stroke Prevention in Atrial Fibrillation -tutkimus, joka alkoi vuonna 1987, on hakenut vastausta tähän. Tutkimuksen lopulliset tulokset on vastikään julkaistu.

Toimittaneet Robert Paul, Pentti Huovinen, Tauno Ekfors

SlideWrite Plus ja esitysmateriaalin teko

Kaikki tekevät julkaisukuvia, dioja ja esityskalvoja. Puuha vaatii käsin tehtynä paljon aikaa. Mikrotietokoneen etuna on vanhojen materiaalien helppo päivittäminen uudeksi versioksi. Työkalu on diagrammien tekoon numeroista tarkoitettu piirrosohjelma, jonka avulla maallikkokin saa aikaan kohtuullista jälkeä. SlideWrite on PC-käyttäjille varteenotettava vaihtoehto kaavakuvien tekoon. Ohjelma toimii hyvin pienessäkin laitteessa. Ohjelman tulosteet ovat monipuolisia, lopullinen jälki riippuu käyttäjän taidoista ja tulostuslaitteesta.

Toimittanut Erkki Karjalainen

Opas vanhuksia hoitavalle henkilökunnalle

Kirjanen ei varsinaisesti ole lääkäreille tarkoitettu, vaan niille jotka päivästä toiseen joutuvat läheltä seuraamaan vanhusta ja hänen ruokailuaan, auttamaan siinä esiintyvissä vaikeuksissa ja antamaan neuvoja ravitsemuksellisten virheiden korjaamiseksi. Kirjasta on varmasti hyötyä paitsi tällaiselle kotiavustaja-tyyppiselle henkilöstölle, myös vanhusta pitkään hoitamaan joutuvalle omaiselle.

Toimittanut Timo Klaukka

Verenpaineen vuorokausirekisteröinti vähän käytetty mahdollisuus verenpainetaudin diagnostiikassa ja hoidossa

Mitä uutta verenpaineen vuorokausirekisteröinti voi tuoda verenpainetaudin diagnostiikkaan ja hoidon seurantaan. Tästä jokaista yleislääkäriä koskettavasta aiheesta järjestettiin joulukuussa symposiumi sukulaismaassamme Unkarissa. Järjestäjänä toimi mittausjärjestelmän kehittämisen kärjessä oleva Unkarissa toimiva yritys, Meditech, Suomessakin useita kertoja vierailleen ja täällä työskennelleen ylilääkäri Illyes Miklosin johdolla. Aktiivisia osallistujia oli yli 150 lääketieteen eri aloilta. Mukana oli gynekologeja, neurologeja, sisätautilääkäreitä, kirurgeja ja iso joukko myös perusterveydenhuollossa toimivia yleislääkäreitä.

Lastenpsykiatrinen päivystys

Koko psykiatrian kentässä päivystystoiminta on ollut kehittymätöntä ja tältä osin palvelujärjestelmä on huonosti vastannut väestön tarpeisiin. Aikuispsykiatrian puolella välitöntä psykiatrista hoitoa on voitu järjestää lähinnä pakkohoidon tarpeessa oleville henkilöille. Lastenpsykiatrian puolella tilanne on ollut vieläkin huonompi. Lähestulkoon kaikkiin hoitoihin on päässyt vain jonojen kautta. Kriisiteorioiden ja -toiminnan kehittymisen myötä valmius psykiatriseen päivystykseen on muuttunut. Lisäksi erilaiset epidemiologiset kartoitukset ja hoitotarveselvitykset ovat tuoneet esiin psykiatrisen päivystystoiminnan tarpeen. Erityisesti lasten kohdalla pitkät jonotusajat ovat epämielekkäitä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030