Jäsen

Lääkäriliitolta uusi alkoholipoliittinen linjaus

Liitto esittää lakimuutoksia ja päihdepalvelujen lisäämistä.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan uuden alkoholipoliittisen linjauksen. Siinä todetaan, että alkoholi aiheuttaa kaikista päihteistä ylivoimaisesti eniten terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

Väestötasolla lainsäätäjät voivat tehokkaimmin vähentää haittoja vaikuttamalla alkoholin hintaan, saatavuuteen ja markkinointiin.

Yksilötasolla lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamat mini-interventiot ovat vaikuttavia keinoja, joilla on mahdollista puuttua alkoholin ongelmalliseen käyttöön varhaisessa vaiheessa.

Tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä

Alkoholikuolleisuus ja alkoholiperäiset maksasairaudet ovat lisääntyneet vuoden 2018 lakiuudistuksen jälkeen. Lääkäriliiton mielestä olisi hyödyllistä alentaa päivittäistavarakaupoissa myytävien alkoholijuomien enimmäisvahvuutta takaisin 4,7 prosenttiin tai jopa Ruotsin mallin mukaisesti 3,5 prosenttiin.

Alkoholin riskikuluttajat aiheuttavat näkyvän osan alkoholinkäytön aiheuttamista ongelmista. Kuitenkin suuri osa alkoholin väestölle aiheuttamista haitoista liittyy niin sanottujen kohtuukäyttäjien liialliseen juomiseen. Siksi on pyrittävä laskemaan alkoholin kokonaiskulutusta, eikä kohdistaa toimenpiteitä pelkästään riskikuluttajiin. Tämän tavoitteen saavuttaminen ei onnistu yksinomaan terveydenhuollon keinojen ja voimavarojen avulla, vaan tarvitaan yhteiskunnan kaikkien sektorien toimintaa.

Alkoholipolitiikan vapautuksia ei tule jatkaa

Tutkimustiedon mukaan alkoholihaittoja voidaan tehokkaimmin vähentää vaikuttamalla alkoholin hintaan, saatavuuteen ja markkinointiin. Alkoholihaittojen ehkäisyn osalta näyttöä on myös rattijuopumuksen ehkäisytoimista, riskikäyttäjille suunnatusta lyhytneuvonnasta ja alkoholiriippuvaisten hoidosta.

Lääkäriliitto esittää, että alkoholin saatavuutta ei lisätä myyntipaikkojen määrää kasvattamalla, ja että nykyinen vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmä säilytetään yli 5,5-prosenttisille alkoholijuomille.

Nykyiset myyntiaikoja koskevat rajoitukset tulee liiton mielestä pitää ennallaan. Alkoholihaittoja ehkäisevän hinta- ja veropolitiikan toimeenpanoa pitää jatkaa, ja verotusta nostaa maltillisesti.

Hoitoon pääsyn kynnystä madallettava

Tehokas hoito ja kuntoutus ongelman varhaisvaiheessa vähentävät alkoholihaittoja tehokkaimmin. Hoitoon pääsyn kynnystä tulee madaltaa. Laadukkaaseen hoitoon tulee päästä tarvittaessa välittömästi. Hoitoon pääsyn edistämiseksi Lääkäriliitto esittää, että lääkärit ja muu hoitohenkilökunta keskustelevat potilaidensa kanssa säännöllisesti heidän alkoholinkäytöstään (mini-interventiot) ja käyttävät näin saatua tietoa hoidon suunnittelussa.

Lääkärien tulisi rohkaista potilaitaan hakeutumaan hoitoon, auttaa heitä saamaan kuntoutusta ja tarjota tukea myös kuntoutuksen päätyttyä. Tiedot alkoholinkäytöstä ja sen mahdollisesta yhteydestä potilaan tapaturmiin, sairauksiin ja oireisiin tulisi merkitä aina potilastietoihin. Jos alkoholi on toistuvasti sairauskäyntien syynä, lääkärin tulisi kutsua potilas erikseen käynnille asian selvittämiseksi.

Toimivia hoitopolkuja tulisi jatkossa suunnitella entistä suuremmissa kokonaisuuksissa hyvinvointialueen tasolla. Lääkärien valmiuksia ja mahdollisuuksia hoitaa alkoholiriippuvaisia voimassa olevien Käypä hoito -suositusten mukaisesti pitää parantaa.

Lue myös

Työikäisten aikuisten alkoholinkäytön vähentämiseksi Lääkäriliitto esittää, että työterveydenhuollossa käytetään seulontaa ja mini-interventioita alkoholin liikakäytön tunnistamiseksi. Työnantajia kannustetaan laatimaan ajantasaiset työpaikan päihdeohjelmat, joissa määritellään varhaisen puuttumisen mallit ja hoitoonohjauksen periaatteet yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Lisää huomiota lapsiin ja nuoriin

Alkoholiriippuvuus ja siihen liittyvät ongelmat aikuisiällä ovat sitä todennäköisempiä, mitä nuorempana alkoholinkäyttö aloitetaan. Sekä vanhemmilla että kouluilla on vastuu lasten ja nuorten alkoholia koskevien asenteiden muokkaamisessa. Säännöllinen alkoholinkäyttö ja humalahakuinen juominen heikentävät suoriutumista koulussa ja voivat altistaa riskikäyttäytymiselle.

Suomessa noin 70000 lasta elää perheessä, jossa ainakin toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Erityistä huomiota tulee kiinnittää näihin perheisiin. Lapsiperheiden tukeminen neuvolatoiminnassa ja perhetyössä on tärkeää lasten turvallisten kasvuolojen edistämiseksi.

Nuorten ja lasten suojelemiseksi alkoholilta Lääkäriliitto esittää, että myynnin ikärajojen noudattamista valvotaan, ja niitä rikkovien yritysten myyntiluvat peruutetaan. Alkoholin välittämistä alaikäisille on valvottava, ja siitä annettavia rangaistuksia on kovennettava. Nuorille suunnattujen alkoholituotteiden valmistaminen, maahantuonti ja markkinointi olisi kiellettävä kokonaan.

Linjauksen kokonaisuudessaan löydät liiton verkkosivuilta

Kirjoittaja

Sari Kosonen


Faktat

Alkoholista valtavat kustannukset

Alkoholi aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle merkittäviä välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Välittömiä kustannuksia syntyy muun muassa perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoidosta, sosiaalihuollosta sekä poliisin ja pelastustoimen tehtävistä. Välittömien kustannusten suuruudeksi on arvioitu noin miljardia euroa.

Alkoholin aiheuttamia välillisiä kustannuksia syntyy esimerkiksi alkoholiehtoisista kuolemista, työkyvyn alentumisesta, sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Välillisten tuotanto- ja työpanosmenetysten kustannukseksi on arvioitu yli kaksi miljardia euroa.

Valtaosa alkoholin aiheuttamista haittakustannuksista koituu julkisen sektorin maksettaviksi. 

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030