Jäsen

Lähes joka viides lääkäri on kohdannut työsyrjintää

Pahin tilanne on sairaaloissa ja kirurgisilla aloilla, todettiin Lääkäriliiton seminaarissa.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

THL:n tuoreen Terve Suomi-tutkimuksen mukaan työelämässä tapahtuva syrjintä on yleistä. Naisista 16 prosenttia ja miehistä 11 prosenttia oli kokenut syrjintää työssä tai työnhaussa viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Lääkäreillä tilanne on jopa huonompi. Lääkäriliiton vuonna 2019 tekemässä Työolot ja terveys -tutkimuksessa lähes joka viides lääkäreistä raportoi itse kohdattua syrjintää.

– Reilut 35 prosenttia vastaajista oli havainnut syrjintää tai eriarvoista kohtelua omassa organisaatiossaan ja 18 prosenttia kokenut sitä itse, kertoi liiton tutkija Peppiina Saastamoinen työsyrjintää käsitelleessä seminaarissa 23. marraskuuta.

Liitto järjesti seminaarin, koska se haluaa nostaa ongelmat päivänvaloon ja avoimeen keskusteluun. Siten niihin voidaan puuttua entistä paremmin.

Kirurgian aloilla eniten parannettavaa

Liiton tekemän tutkimuksen mukaan naiset kokevat työsyrjintää kautta linjan enemmän kuin miehet. Syrjintää ilmeni sairaaloissa selvästi enemmän kuin terveyskeskuksissa tai yksityisissä toimipaikoissa.

Yleisin peruste syrjiä ovat suosikkijärjestelmät. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että henkilösuhteet vaikuttavat siihen, miten tehtäviä jaetaan, miten pääsee etenemään uralla tai miten erilaisia etuja jaetaan.

Suosikkijärjestelmiin perustuvaa syrjintää ilmenee eniten radiologiassa, naistentaudeissa, kirurgiassa sekä anestesiologiassa ja tehohoidossa.

Seuraavaksi eniten lääkärit raportoivat sukupuoleen sekä perheellisyyteen ja raskauteen liittyvästä syrjinnästä. Sukupuoleen perustuva syrjintä korostuu anestesiologian ja tehohoidon sekä kirurgian aloilla. Perheellisyyteen ja raskauteen perustuva syrjintä korostuu niin ikään kirurgian aloilla.

Tyypillisimmät syrjintätilanteet liittyvät työkavereiden ja esimiesten asenteisiin sekä arvostuksen saamiseen.

Kardiologit tekivät jäsenkyselyn

Suomen Kardiologisen seura toteutti joulukuussa 2022 yhdenvertaisuuskyselyn jäsenilleen. Seuran puheenjohtaja Mika Laine esitteli seminaarissa sen tuloksia.

Kardiologit kokevat syrjintää yhtä paljon kuin lääkärit keskimäärin: noin joka viides vastaajista ilmoitti kohdanneensa sitä itse.

– Vastauksista ilmeni, että syrjintää kokevat erityisesti naiset. Syrjinnän koetaan vaikuttavan uralla etenemiseen erityisesti salitehtävissä ja johtoasemiin etenemisessä, Laine kertoi.

Avovastausten mukaan naiskardiologeja vähätellään ja heidän täytyy todistella pätevyyttään mieskollegojaan enemmän. Syrjijänä on useimmiten esimies tai työtoveri. Kyse on myös työpaikan kulttuurista.

– Ensimmäinen askel syrjinnän torjumisessa on tehdä ongelma näkyväksi. Asiasta täytyy keskustella avoimesti. Kulttuurin täytyy muuttua, Laine painotti.

Syrjinnällä on vakavia seurauksia

Syrjinnällä on vakavia, monitahoisia ja pitkäkestoisia seurauksia. Se voi pahimmillaan johtaa esimerkiksi pitkiin sairauslomiin ja työkyvyn heikkenemiseen.

Syrjinnän seurauksena jotkut irtisanoutuvat. Osa sinnittelee työpaikassa pelon ilmapiiristä huolimatta, kun muitakaan vaihtoehtoja ei ole.

– Työsyrjintä on haitallista sekä syrjinnän kohteen että työyhteisön ja työnantajan näkökulmasta monesta eri syystä. Työhyvinvointi ja tuottavuus kärsivät, totesi Peppiina Saastamoinen.

https://www.laakarilehti.fi/kliininen-tyo/sairaalassa-syrjintaa-useammin-kuin-muualla-erikoisalojen-valilla-on-eroja/

Kirjoittaja

Sari Kosonen


Faktat

Mitä syrjinnällä tarkoitetaan?

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijää eri asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi.

Syrjintä on kielletty työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Työnantaja voi syyllistyä syrjintään ennen varsinaista työhönottoa valintakriteerien asettamisessa tai työpaikkailmoittelussa.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän muun muassa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun, raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.

Neuvontaa syrjintäasioissa saa muun muassa työsuojeluviranomaisilta (www.tyosuojelu.fi ) sekä omissa työ-/virkasuhdeasioissa luottamusmiehiltä ja liiton lakimiesneuvonnasta (yhteystiedot liiton verkkosivuilla www.laakariliitto.fi ).

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030