Jäsen

Liiton päivystyssuositus on päivitetty

Suositusta on täsmennetty muun muassa päivystyksen riittävän resurssoinnin ja päivystysrupeaman pituuden osalta.

Sari Kosonen
Lääkärilehti
Päivitetty suositus pohjautuu liiton aiempiin suosituksiin ja ohjeisiin sekä päivystystyöryhmien linjauksiin.

Päivystyksessä tulee hoitaa vain päivystyksellistä hoitoa vaativia potilaita. Päivystys ei saa olla riittämättömän kiireettömän toiminnan ylivuotopaikka tai paikka, jossa päivystyksessä hoidetut potilaat odottavat jatkohoitopaikan järjestymistä.

Riittävät resurssit varmistettava

Työnantajan on huolehdittava siitä, että päivystäminen on riittävästi resursoitu eri vuorokaudenaikoina. Päivystysaikaisen henkilöstön riittävyyttä on jatkuvasti seurattava, ja tarvittavat korjaavat toimet on käynnistettävä viivytyksettä. Resurssitarvetta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa ruuhkahuiput, päivystysalueen laajuus ja lääketieteellisen osaamisen vaativuus.

Työnantajan on yhdessä henkilöstön edustajan kanssa säännöllisesti arvioitava päivystysrinkien riittävää kokoa sen varmistamiseksi, että päivystysvuorojen määrä kuukaudessa työntekijää kohden on kohtuullinen. Yhden työpaikkapäivystysvakanssin hoitaminen edellyttää vähintään viittätoista lääkärin virkaa.

Päivystäjällä tulee olla jatkuvasti käytössään ajantasainen välineistö ja varusteet. Hänellä tulee olla myös helppo pääsy kaikkiin tarvittaviin potilastietojärjestelmiin.

Päivystäjä tulee perehdyttää työhönsä työajalla riittävän pitkänä ajanjaksona ennen ensimmäistä päivystysvuoroa. Perehdytyksen tulee sisältää päivystäjälle kuuluvat työtehtävät, potilastietojärjestelmät, työ- ja lepotilat sekä päivystysaikaisen henkilökunnan työnjakoon, osaamiseen, paikalliseen toimintatapaan ja alueelliseen terveydenhuollon organisaatioon tutustuminen. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää ulkopuolisten päivystäjien perehdytykseen.

Ei ylipitkiä työrupeamia eikä -viikkoja

Yli 48-tuntisten työviikkojen määrä tulee minimoida, ja pitkien päivystysvuorojen määrä tulee rajoittaa enintään viiteen kuukaudessa. Yötyön määrän tulee olla kohtuullinen, eikä lyhyitä vuorovälejä ei saa olla toistuvasti. Päivystys tulee järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla päivystysyksikön ja yksittäisen päivystysvakanssin tasolla.

Päivystysyksikössä on oltava riittävästi lääkäreitä päivystysjärjestelmän ylläpitämiseksi, ja päivystysvuorot on jaettava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Viikonloppupäivystykset tulee järjestää siten, että viikonloppupäivystysvuoroja on työntekijää kohden pääsääntöisesti korkeintaan kaksi kuukaudessa ja ne sijoittuvat samalle viikonlopulle. Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen mukaan lääkärin suostumusta edellyttävät ylimääräiset päivystyskerrat tulee korvata asianmukaisesti.

Yhtäjaksoisen työrupeaman keston tulisi pääsääntöisesti olla enintään 18 tuntia. Alle kuuden tunnin työrupeamia ei tule käyttää. Jos työ on yhtäjaksoisen intensiivistä, työrupeaman ehdoton enimmäispituus on 13 tuntia.

Lue myös

Yön aikana tulee päivystäjälle järjestää kaiken pituisissa päivystysvuoroissa sellainen yhtäjaksoinen lepotauko, joka mahdollistaa palautumisen. Työaikalain ja työehtosopimusten mukaiset muutkin työrupeaman tauot, kuten ruoka- ja kahvitauot, tulee toteuttaa myös päivystystyössä täsmällisesti.

Päivystysvuoron vaihtuessa lääkäri on velvollinen siirtämään seuraavalle päivystäjälle olennaiset tiedot hoidossa olevista potilaista. Raportoinnin tulee tapahtua työajalla ja siihen tulee varata riittävästi aikaa. Raportointiajat sisältyvät päivystysrupeamaan.

Lisätietoa liiton verkkosivuilla

Päivitetty suositus pohjautuu liiton aiempiin suosituksiin ja ohjeisiin sekä päivystystyöryhmien linjauksiin. Suosituksen kokonaisuudessaan löydät liiton verkkosivuilta: www.laakariliitto.fi > Lääkärin tietopankki .

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 29. syyskuuta myös päivystystyöryhmän tuoreen loppuraportin. Sekin löytyy Lääkärin tietopankista.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030