Liitto toi­mii 7/1992 vsk 47 s. 630

Hallituksen päätöksiä

Marit Henriksson

Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 6.2.92 keskusteltiin ajankohtaisista lääkäreitä koskevista sopimusasioista. Sairaalalääkärien lisätyötä koskevan palkkiojärjestelmän valmistelu on loppusuoralla. Erikoislääkäriyhdistykset ja liiton alaosastot ovat antaneet lausuntonsa laaditusta toimenpideluokituksesta, jonka hinnoittelusta käydään parhaillaan neuvotteluja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Tavoitteena on saada sopimus valmiiksi helmikuun aikana, jolloin sitä päästäisiin kokeilemaan maaliskuussa.

Myös perusterveydenhuollon väestövastuujärjestelmän laajentamisesta on neuvoteltu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa, joka palkkakustannusten lisäykseen vedoten suhtautuu asiaan kielteisesti, vaikka valtion budjetissa on varauduttu 500 uuden terveyskeskuslääkärin ottamiseen sopimuksen piiriin kuluvan vuoden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö on ryhtynyt selvittämään väestövastuujärjestelmään siirtymisestä aiheutuvia toiminnan tehostumista ja kustannussäästöjä, jotka kom- pensoivat palkkakustannusten kasvun. Kuntatyönantaja haluaisi tarkistaa sopimuksen tasoa, mutta Lääkäriliitto edellyttää, että urakkatyöllä ja palvelujen parantamisella saavutetun hyödyn on näyttävä lääkärien palkkauksessa.

Kunnallisen alan neuvottelumenettelyä säätelevää pääsopimusta koskevat neuvottelut ovat edelleen kesken. Akava on päättänyt tukea lääkäriryhmien tavoitetta saada oma sopimus. Uudesta pääsopimuksesta on määrä sopia keskusjärjestöjen kesken maaliskuun loppuun mennessä.

Parhaillaan on tekeillä myös kunnallisen alan sopimusten stilisointi ja tekninen uudistaminen, jossa nykyisin erilliset kunnallinen yleinen virkaehtosopimus ja kuukausipalkkaisia koskeva työehtosopimus yhdistetään. Tämän seurauksena myös lääkäriliitteet joudutaan kirjoittamaan uudelleen. Uudistus ei aiheuta muutoksia palkkaukseen tai muihin palvelussuhteen ehtoihin, tavoitteena on vain tehdä sopimus entistä helppolukuisemmaksi.

Muita päätöksiä

- Käytiin keskustelua liiton näkemyksistä vuoden 1993 valtion budjetin laadintaa varten. Perusnäkemykseksi muodostui, ettei terveydenhuollon palvelutasoa saa heikentää ja julkisen vallan on edelleen järjestettävä peruspalvelut kaikille. Terveydenhuollon kehittämiseksi ja sen voimavarojen turvaamiseksi tulisi lisätä yksityisen rahoituksen osuutta esimerkiksi potilasmaksujen ja vakuutusjärjestelmien kautta.

- Liiton luottamustehtävissä toimiville maksettavaa tukea FiMnet-sähköpostijärjestelmään liittymiseen ( 300 mk) ja peruskäyttömaksuun ( 125 mk/kk) päätettiin jatkaa entisin perustein kuluvan vuoden ajan sekä ottaa tuen piiriin uusina luottamushenkilöryhminä myös valtion edunvalvontaosastojen ja valtionjaoston edustajat sekä liiton tilintarkastajina toimivat lääkärit.

- Päätettiin liiton määräaikaisten toimikuntien ja työryhmien toiminnan jatkamisesta. Videotyöryhmä oli saanut valmiiksi suomen- ja englanninkieliset lääkärintyötä esittelevät videot. Lisäksi merkittiin tiedoksi raportit kehitysyhteistyöryhmän, lääketieteen koulutusohjelmatyöryhmän ja taidehankintatyöryhmän toiminnasta.

Lue myös

- Asetettiin työryhmä valmistelemaan ehdotusta lääkärien terveydenhuollon ja työsuojelun järjestämiseksi. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Santero Kujala ja jäseniksi Vuokko Hupli, Sointu Kalima, Leimo Kangas, Martti Olkinuora ja Raili Paloheimo sekä sihteeriksi Marit Henriksson.

- Päätettiin yhteistyössä MTV:n kanssa valmistella kokeiluluontoisesti uutta "TV-lääkäri" -ohjelmasarjaa. Ohjelmayhteistyön vastuuhenkilöksi nimettiin päätoimittaja Taito Pekkarinen.

- Kuultiin selvitys EY:n direktiivin mukaisen yleislääkärikoulutuksen järjestämisestä Suomessa. Asiaa on valmistellut opetusministeriön asettama työryhmä, joka ehdottaa, että lääkärit laillistettaisiin heti lisensiaattitutkinnon jälkeen. Saadakseen ns. euro-lääkäripätevyyden eli voidakseen toimia yleislääkärinä yhteiskunnan kokonaan tai osittain rahoittamassa terveydenhuollossa lääkärin tulee suorittaa kahden vuoden erityiskoulutus. Koulutuksen ehdot on työryhmässä kaavailtu varsin väljiksi, jolloin sen voisi suorittaa työskentelemällä paitsi julkisissa myös yksityisissä terveydenhuoltolaitoksissa sekä perusterveydenhuollon kannalta tarkoituksenmukaisissa tutkimuslaitoksissa.

- Päätettiin nimetä liiton uusiksi aluepäälliköiksi Helsinkiin Jorma Räsänen ja Kuopioon Vesa Kataja.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030