Liitto toi­mii 7/1992 vsk 47 s. 631

Styrelsebeslut

Lars-Einar Floman

Aktuella förhandlings- och avtals-frågor dominerade diskussionerna under styrelsens sammanträde den 6 februari. Beredningen av ett nytt system för arvodering av sjukhusläkares tilläggsarbete håller nu på att avslutas. Klassifikationen av ingrepp och åtgärder har varit på remiss till specialistföreningarna och förbundets underavdelningar. För närvarande pågår förhand-lingar med Kommunala arbetsmarknadsverket om de arvoden som baserar sig på klassifikationen. Målet är att nå ett avtal i februari så att ett försök med systemet kunde påbörjas i mars.

Förhandlingar har också förts med KA om att utsträcka husläkarsystemet med befolkningsansvar till flere hälsocentraler. Arbetsmarknadsverket förhåller sig negativt till en utbyggnad av systemet med hänvisning till att det medför ökade lönekostnader, trots att statens budget innehåller an-slag för 500 nya husläkare med avtal om befolkningsansvar. Social- och hälsovårdministeriet utreder nu på vilket sätt övergången till husläkarsystem medför inbe-sparingar och effektivare verksamhet vid hälsocentralerna och i vilken mån detta kompenserar de ökade lönekostnaderna. KA vill justera arvodesnivån i avtalet. Läkarförbundet förutsätter emellertid att den nytta avtalet producerat genom ackordsarbetet och den förbättrade servicen skall komma till synes i läkarnas lönesättning.

Förhandlingarna om det hu-vudavtal som reglerar förhandlingsproceduren i kommunsektorn har ännu inte slutförts. Akava har beslutat stöda läkarnas, tandläkarnas och veterinärernas krav på ett eget avtal. Före utgången av mars skall centralorganisationerna kunna ingå ett nytt huvudavtal.

För närvarande pågår också en stilistisk och teknisk översyn av de kommunala löneavtalen som bl.a. innebär att det nuvarande tjänstekollektivavtalet och kollektivavtalet för anställda med månadaslön kommer att sammanslås. Som en följd av detta måste antagligen också avtalets läkarbilagor förnyas. Reformen innebär inga änd-ringar av löner eller andra arbetsvillkor utan avser endast att göra avtalen mera lättlästa.

Bland övriga ärenden och beslut vid styrelsens sammanträde kan nämnas:

- Styrelsen diskuterade förbundets synpunkter på statsbudgeten för 1993. Styrelsen utgår från att hälso- och sjukvårdens nuvarande servicenivå bibehålls och att den offentliga sektorn fortfarande skall kunna trygga en grundläggande servicenivå för alla medborgare. För att kunna bygga ut vården och trygga resurstillgången borde den privata finanseringens andel ökas t.ex. genom patientavgifter och försäkringssystem.

- Förbundets förtroendemän får enligt tidigare grunder stöd för anslutning till FiMNets elektroniska post (300 mk) och till grundavgiften (125 mk/mån) under ett år till. Till systemet ansluts också de förtroendemän som är representerade i de statliga intressebevakningsavdelningarna och i löneutskottets statliga sektion samt förbundets läkarrevisorer.

Lue myös

- En arbetsgrupp tillsattes för att bereda ett förslag till hur läkarnas egen hälso- och sjukvård och arbetarskydd borde organiseras. Santero Kujala utsågs att leda arbetsgruppen och till medlemmar valdes Vuokko Hupli, Sointu Kalima, Leimo Kangas, Matti Olkinuora och Raili Paloheimo och till sekreterare Marit Henriksson.

- Styrelsen beslöt att förbundet i samarbete med Reklam-TV på försök utarbetar en ny programserie, "TV-läkaren". Till samarbets- ansvarig för projektet utsågs chefredaktör Taito Pekkarinen.

- Styrelsen fick en redogörelse för hur den allmäntjänstgöring för läkare som EG:s direktiv förutsätter skall ordnas i Finland. En arbetsgrupp tillsatt av undervisningsministeriet har berett frågan. Arbetsgruppen föreslår att läkarna legitimeras omedelbart efter avlagd medicine licentiatexamen. För att få s.k. eurokompetens eller för att kunna verka som praktiserande läkare inom ramen för ett socialförsäkringssystem som helt eller delvis bekostas av samhället skall läkaren genomgå en tvåårig praktisk utbildning. Arbetsgruppen har skisserat villkoren för denna tjänstgöring ganska löst så att den kunde fullgöras såväl i den offentliga som den privata sektorn samt vid lämpliga vetenskapliga institutioner med an-knytning till primärvården.

- Styrelsen utsåg Jorma Räsänen till ny regionchef i Helsingfors och Vesa Kataja till ny regionchef i Kuopio.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030