Liitto toi­mii 8/1992 vsk 47 s. 746

Styrelsebeslut: Förbundet godkände avtal om tilläggsarbete och husläkare

Lars-Einar Floman

Styrelsen godkände vid sitt sammanträde den 20 februari ett avtal om sjukhusläkares till-äggsarbete samt ett avtal om att bygga ut systemet med befolkningsansvar i primärvården. I förhandlingarna med Kommunala arbetsmarknadsverket hade några dagar tidigare nåtts enighet om bägge avtalen. Förslagen bordlades emellertid vid KA:s styrelsemöte den 19 februari.

Förslaget till nya ersättnings-grunder för sjukhusläkares till-äggsarbete har varit under gemensam beredning av Läkarförbundet och Kommunala arbetsmarknadsverket redan under ett par års tid. För att kunna definiera denna övertidsersättning har en enhetlig klassifikation uppställts om hur krävande olika undersökningar och behandlingar är. Ingrepp och åtgärder på olika nivåer har sedan prissatts. Avsikten är att tillämpa systemet för att ersätta frivilligt tilläggsarbete utanför den ordinarie arbetstiden. Om det tvååriga för-söksvtalet hade blivit godkänt under februari kunde det ha börjat tillämpas redan i mars, men nu framskjuts försöksverksamheten till senare i vår.

Sega förhandlingar har också förts om att utvidga husläkarverksamheten med befolkningsansvar i primärvården. Både KA och många kommuner har menat att det blir för dyrt att i nuvarande ekonomiska läge utvidga husläkarverksamheten och i stället krävt sänkt ersättningsnivå i husläkararvtalet. Läkarförbundet har å sin sida i förhandlingarna poäng- terat att ackordsarbetet måste synas i lönesättningen i synnerhet som de läkare som går över till husläkarverksamheten avstår från sitt arbetstidsskydd. Dessutom har det visat sig att husläkarverksamheten överallt inneburit en kvalitativ förbättring av servicen och större effektivitet i verksamheten. Detta har medfört klara inbesparingar i vårdkostnaderna.

I förhandlingarna med KA enades parterna slutligen om att den s.k. befolkningsdelen av lönen skall utgöra 5-6 mk i stället för nuvarande 5,30 mk och om att på motsvarande sätt införa ett glidande besöksarvode på 31,50-37 mk (f.n. 37 mk). Dessa ändringar gäller i första hand nya husläkare medan man endast i undantagsfall skall kunna ändra avtalen i kommuner där systemet redan införts. Utan dessa justeringar skulle en breddning av husläkarkåren knappast ha lyckats. Efter en lång diskussion godkände styrelsen avtalet som skall gälla ända till den 1 oktober 1993. Kommunala arbetsmarknadsverkets styrelse tar ställning till avtalet den 10 mars.

Styrelsen fick också en redogörelse för hur jourrationaliseringen framskridit och om det nya jourersättningsavtalet. På hösten träffades ett tvåårigt försöksavtal om läkares jourersättningar. Avtalet skulle från början av detta år träda i kraft på områden där jourställena rationaliserats i enlighet med de rekommendationer som gemensamt gjorts upp av Läkarförbundet, de kommunala centralorganisationerna och hälsovårdsmyndigheterna. Det nya avtalet har emellertid inte ännu börjat tillämpas någonstans och jourrationaliseringen tycks vara svår att få igång på många orter. Orsaken anses vara närheten till kommunalvalet: under ett valår vågar politikerna inte införa reformer som kan upplevas som en försämring av servicen. Läkarförbundet skall nu utreda situationen närmare och om det visar sig nödvändigt skrida till åtgärder senare i vår för att få fart på reformen.

Övriga beslut

Lue myös

- En arbetsgrupp tilsattes för att utreda vilken individuell och kollektiv service hälso- och sjukvården borde kunna erbjuda med stöd av främst allmänna medel och för att göra upp ett förslag om grunderna för en gradering av övriga uppgifter i vården som kunde omfattas av en stegvis stigande självrisk. Till ordförande för arbetsgruppen utsågs Osmo Pammo och till medlemmar Klas Winell och Santero Kujala (sekreterare). Gruppen skall avge en rapport till styrelsen senast den 8 maj.

- Styrelsen utsåg förbundets representanter i olika organ och projekt bl.a. inom den offentliga förvaltningen och i olika organisa-tioner på hälso- och sjukvårdsområdet.

- Styrelsen beslutade officiellt grunda en läkarkör. I själva verket startades läkarkören redan för två år sedan på initiativ av förbundets förre ordförande, medicine och kirurgie överkapellmästare Leo Strid. Läkarkören som numera kallar sig MediCanto har c. 40 medlemmar. Ordförande för kören är Matti Vastamäki och dirigent Uli Kontu.

- Styrelsen fastställde verksamhetsdirektiven för förbundets pemanenta organ.

- En redogörelse för arbetslöshetskassans verksamhet antecknades för kännedom. I januari anmälde sig 140 arbetssökande läkare till kassan. I februari tycks ökningen av antalet arbetslösa läkare åtminstone tillfälligt ha avstannat.

- En rapport om användning-gen av utbildningsanslagen för estniska och ingermanländska läkare antecknades för kännedom. Totalt beviljade förbundet i fjol olika finländska läkarföreningar 47 000 mk som understöd för att inbjuda estniska och ingermanländska läkare att delta i fortbildningskurser.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030