Liitto toi­mii 12/1992 vsk 47 s. 1173

Hallituksen päätöksiä

Marit Henriksson

Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 2.4. käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Jäsenmaksut

Lääkäriliiton hallitus päätti esittää 8-9.5. kokoontuvalle valtuuskunnalle opiskelijoiden jäsenmaksujen alentamisesta nykyisestään kandidaattien heikon taloudellisen tilanteen takia. Lisäksi esitettiin, että Lääkärilehdestä tulisi periä alennettu tilausmaksu eläkkeelle jääviltä jäseniltä.

Lääkärin esteellisyys

Hallitus kävi pitkän keskustelun lääkärien esteellisyyskysymyksistä, jotka ovat nousseet esille erityisesti ostopalvelutoiminnan yhteydessä. Keskustelussa korostettiin, että kaikilla lääkäreillä on virka-asemastaan riippumatta oikeus pitää yksityispraktiikkaa. Hallintomenettelylain mukaan julkisella sektorilla tulosvastuussa oleva lääkäri ei voi kuitenkaan toimia saman alan palveluja myyvän yrityksen johtotehtävissä. Liiton lopullinen kannanotto esteellisyyskysymyksiin jäi vielä pöydälle.

Kunnallinen pääsopimus

Merkittiin tiedoksi, että kunnallista pääsopimusta koskevat neuvottelut olivat päättyneet tuloksettomina. Neuvottelujen takarajaksi oli asetettu maaliskuun loppu, johon mennessä Kunnallinen työmarkkinalaitos ei ollut kuitenkaan esittänyt kaikkia osapuolia tyydyttävää ehdotusta uudeksi sopimusjärjestelmäksi. Näin ollen kysymys oman sopimuksen saamisesta lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien muodostamalle neuvottelukartellille jäi edelleen avoimeksi.

Kannanotot lääkealaan

Hallitus antoi lääkealan kilpailutoimikunnan mietinnöstä lausunnon sekä päätti liiton kannanotoista eräisiin lääkealaa koskeviin kysymyksiin. Liitto korostaa mm., että lääkärille kuuluvaan kokonaisvastuuseen hoidosta kuuluu olennaisena osana lääkevalmisteen valinnasta päättäminen. Apteekki voi vaihtaa lääkevalmisteen ilman hoitavan lääkäri lupaa vain poikkeuksellisissa pakkotilanteissa, jolloin lääkäriä on aina informoitava asiasta ensi tilassa. Lääkärien oikeutta lääkkeen määräämiseen ei saa rajoittaa myöskään hintaan liittyvillä pakkokeinoilla.

Ammatinharjoittamistoimi-kunnan ehdotukset

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama toimikunta esitti maaliskuussa jättämässään mietinnössä terveydenhuollon ammattihenkilöstöön kohdistuvan valvonnan tehostamista sekä useiden uusien henkilöstöryhmien, kuten sairaanhoitajien ja psykologien, ottamista laillistuksen piiriin. Toimikunnan ehdotukset eivät sellaisenaan ole toteuttamiskelpoisia vaan asia joutuu jatkovalmisteluun. Lääkäriliiton hallitus merkitsi mietintöä koskevan selostuksen tiedoksi.

Lääkärien työvoimaennusteet

Hallitukselle esitetyn työvoimaennusteen mukaan lääkärien työllisyystilanne on nopeasti heikentynyt ja jatkuu tulevaisuudessakin huonona. Kunnat vähentävät henkilöstöään, virkoja on jäädytetty eikä viransijaisia oteta. Vaikka lääkärien kysyntä kasvaisi prosentilla vuodessa ja koulutusmäärät pudotettaisiin nykyisestä 500:sta 350:een, on lääkäreistä ylitarjontaa vuoteen 2010 asti. Hallitus katsoi, että liiton on nyt entistä painokkaammin vaadittava koulutusvolyymin vähentämistä kysyntää vastaavalle tasolle.

Erikoislääkärien työllisyystilanne on kuitenkin parempi kuin koko lääkärikunnan, ilmenee alaosastoilta ja erikoislääkäriyhdistyksiltä kerätyistä tiedoista. Useimmilla erikoisaloilla työvoiman kysyntä ja tarjonta näyttävät pysyvän kutakuinkin tasapainossa vuoteen 2010; ainoastaan joillain aloilla on selvää ylikoulutusta. Työvoimakysymyksiä koskevat selvitykset päätettiin esittää myös valtuuskunnalle.

Tulosmittaus ja laadun arviointi

Lue myös

Lääkäriliiton työryhmä on laatinut raportin terveydenhuollon laadun arvioinnista ja tulosmittauksesta. Raportti päätettiin julkaista liiton opassarjassa.

Toinen liiton työryhmä on laatinut suunnitelman terveydenhuollon laadunvarmennusyhtiön perustamisesta. Hallitus merkitsi työryhmän raportin tiedoksi, mutta jätti päätökset käytännön toimista pöydälle.

Lääkärikunnan yhteiskuntasuhteet

Hallitus päätti käynnistää lääkärien imagokampanjan. Sen ensimmäinen vaihe suuntautuu lääkärikuntaan ja toteutetaan Lääkärilehdessä julkaistavana potilas-lääkärisuhdetta koskevana artikkelisarjana.

UEMO:n jäsenyyttä anotaan

Hallitus päätti, että liitto anoo Euroopan yleislääkäriliiton UEMO:n jäsenyyttä. Liitto on ollut järjestön ulkojäsen vuodesta 1987, mutta UEMO:n sääntöjä on nyt muutettu siten, että liitolla on mahdollisuus päästä täysivaltaiseksi jäseneksi.

Heidekenin sairaala Turussa

Hallitus merkitsi tiedoksi Heidekenin sairaalaa koskevan projektisuunnitelman ja totesi, että siinä esitetty hallintomalli ei vastaa liiton periaattellisia näkemyksiä. Liitto seuraa paikallisia jatkoneuvotteluja ja puuttuu tarvittaessa asiaan.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030