Liitto toi­mii 14/1992 vsk 47 s. 1359

Hallituksen päätöksiä

Marit Henriksson

Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 23.4. käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Hämeen sotilassairaala

Hallitus antoi lausunnon puolustusministeriön työryhmän mietinnöstä, jossa ehdotetaan Hämeen sotilassairaalan lakkauttamista. Liitto piti ehdotusta parempana kuin esillä ollutta toista vaihtoehtoa lakkauttaa Keskussotilassairaala ja edellytti, että Tilkan kehittämiseen osoitetaan riittävät resurssit. Hämeen sotilassairaalan lakkauttamisesta huolimatta tulisi kuitenkin säilyttää erityisesti sen tehokkaasti toimiva kirurginen yksikkö ainakin siihen saakka, kunnes tehtävien keskittämiselle saadaan selvästi nykyistä paremmat edellytykset. Hämeen sotilassairaalan lääkärinvirat on säilytettävä ja siirrettävä muihin yksiköihin riittävän pitkän ylimenokauden kuluessa, korosti Lääkäriliitto lausunnossaan.

Kriisipaketti

Hallitus sai selvityksen maan hallituksen huhtikuun alussa julkistamasta kriisipaketista, jolla aiotaan heikentää mm. ansiosidonnaista työttömyys- ja eläketurvaa sekä tehdä monia leikkauksia terveys-, sosiaali- ja koulutuskustannuksiin. Kriisipakettia arvosteltiin syksyllä solmitun tulosopimuksen vastaiseksi ja sen katsottiin kohdistuvan liiaksi palkansaajiin. Lisäksi herätti kritiikkiä se, että yhden viikonlopun aikana kootulla ohjelmalla aiotaan pysyvästi murentaa eläke- ja sosiaaliturvan rakenteita. Liiton hallitus yhtyi kuitenkin Akavan näkemyksiin, ettei mielenosoituksiin ole syytä vaan kriisipakettia tulee pyrkiä korjaamaan neuvottelemalla hallituspuolueiden kanssa.

Eläkekomitean ehdotukset

Hallitus otti kantaa Eläkekomitea 1990:ssa sekä kriisipaketissa tehtyihin ehdotuksiin eläkekustannusten säästämiseksi leikkaamalla uusiin palvelussuhteisiin liittyviä eläke-etuja. Hallitus katsoi, että eläkeikää koskevista kysymyksistä samoin kuin eläkkeiden tasoa ja indeksitarkistuksia koskevista asioista on mahdollisuus neuvotella. Sen sijaan eläkkeiden leikkaamiseen yli 12 000 markan kuukausitulot ylittävältä osalta sekä täyden eläkkeen karttuma-ajan pidentämiseen nykyisestä 30 vuodesta 40 vuoteen suhtauduttiin ehdottoman kielteisesti.

Pääsopimus

Hallitus kuuli selostuksen viime aikoina käydyistä uutta kunnallista pääsopimusta koskevista neuvotteluista ja totesi, ettei vieläkään ole esitetty ehdotusta, jonka liitto voisi hyväksyä ja joka turvaisi lääkäreille oman sopimusoikeuden.

Palkkiosuositukset ja kilpailuneuvosto

Lue myös

Kilpailuvirasto oli tehnyt kilpailuneuvostolle esityksen, jolla on tarkoitus kieltää Lääkäriliittoa kilpailunrajoituslain nojalla antamasta lääkärinpalkkioita koskevia suosituksia. Hallitus päätti kilpailuneuvostolle annettavasta vastineesta, jossa korostetaan, ettei liiton hintasuosituksista voida osoittaa olleen vahingollisia vaikutuksia potilaille. Enimmäissuositukset ovat pikemminkin hillinneet hintojen nousua, joka saattaisi kiihtyä, jos suositukset poistettaisiin. Hintakilpailun vapauttaminen saattaisi myös johtaa epäterveeseen terveyspalvelujen markkinointiin.

Kohdunvuokraus

Maailman lääkäriliitto WMA valmistelee julkilausumaa kohdunvuokrauksesta, josta liitto aikoo antaa lausuntonsa. Hallituksen näkemyksen mukaan ns. sijaissynnyttäjän käyttö lapsettomuuden hoitokeinona ei ole lääkärin etiikan vastaista. Sitä voidaan käyttää kuitenkin vain erityistapauksissa ja ainoastaan lääketieteellisin perustein. Kohdunvuokraukseen ei saa missään tapauksessa liittyä kaupallisia piirteitä.

Esteellisyyskysymykset

Hallitus hyväksyi liiton kannanoton lääkärin esteellisyydestä ostopalvelukysymyksissä. Asiaa on käsitelty laajemmin muualla tässä lehdessä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030