Liitto toi­mii 14/1992 vsk 47 s. 1360

Styrelsebeslut

Lars-Einar Floman

Läkarförbundets styrelse behandlade vid sitt sammanträde den 23 april bl.a. följande ärenden:

Tavastlands militärsjukhus

Styrelsen behandlade förbundets utlåtande om ett betänkande av en arbetsgrupp vid försvarsministeriet i vilket bl.a. föreslås att Tavastlands militärsjukhus i Lahtis läggs ner. I förbundets utlåtande betecknas detta förslag som bättre än alternativet att dra in Tilkka centralmilitärsjukhus. Förbundet förutsätter också i sitt utlåtande att tillräckliga resurser anslås för att bygga ut Tilkka sjukhus. Även om militärsjukhuset i Lahtis måste läggas ner borde åtminstone dess effektiva kirurgiska enhet bibehållas tills det finns bättre förutsättningar än för närvarande att centralisera uppgifterna. Läkartjänsterna vid sjukhuset måste bibehållas och överföras till andra enheter under en tillräckligt lång övergångsperiod, betonar förbundet i sitt utlåtande.

Regeringens krispaket

Styrelsen fick en redogörelse för det krispaket som regeringen offentliggjorde i början av april. Paketet syftar bl.a. till att försvaga den inkomstbundna arbetslöshets- och pensionstryggheten och innebär ett flertal nedskärningar i statens utgifter för hälso- och sjukvården, socialvården samt utbildningsväsendet. Styrelsen kritiserade krispaketet bl.a. för att det strider mot den inkomstuppgörelse som träffades på hösten och för att det i alltför hög grad är riktat mot löntagarna. Dessutom påtalade styrelsen det faktum att regeringen under ett veckoslut lagt upp ett program som syftar till att permanent bryta ner den pensions- och sociala trygghet som byggts upp under en lång tid. Styrelsen var dock ense med Akava om att tiden inte nu är lämplig för demonstrationer utan att man skall försöka få till stånd ändringar av krispaketet genom förhandlingar med regeringspartierna.

Pensionskommittens förslag

Styrelsen tog ställning till de förslag som lagts fram av 1990 års pensionskommitte samt till krispaketets förslag om att spara pensionskostnader genom att minska pensionsförmånerna vid nyanställningar. Styrelsen menade att frågor i anslutning till pensionsåldern liksom pensionernas nivå och indexjusteringar är förhandlingsbara. Däremot var styrelsen mycket kritisk till förslaget att kapa av pensioner som överstiger 12 000 mk per månad eller att förlänga intjäningstiden för full pension från nuvarande 30 år till 40 år.

Huvudavtalet

Styrelsen fick en redogörelse för den senaste tidens förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Styrelsen konstaterade att det tillsvidare inte förelåg något acceptabelt förslag till nytt hudvudavtal som skulle garantera läkarna egen avtalsrätt.

Arvodes-rekommendationerna och konkurrensrådet

Lue myös

Konkurrensverket har lagt fram ett förslag till konkurrensrådet i syfte att med stöd av konkurrensbegränsningslagen förbjuda Läkarförbundet att avge rekommendationer om läkararvoden. Styrelsen beslöt sända konkurrensrådet ett genmäle där förbundet understryker att förbundets arvodesrekommendationer inte kan påvisas ha några menliga verkningar för patienterna. Maximirekommendationerna har snarare bromsat pris-stegringen. Arvodena skulle sannolikt stiga snabbare om rekommendationerna inte fanns. Ifall priskonkurrensen blir fri kan det också leda till osund marknadsföring av hälsotjänster.

Livmoderupplåtelse

Världsläkarförbundet WMA bereder en deklaration om "livmoderupplåtelse", dvs. att en kvinna upplåter sin livmoder för att ett annat pars foster skall kunna utvecklas där. Enligt styrelsens uppfattning är detta en metod mot barnlöshet som inte strider mot läkar-etiken. Metoden kan emellertid endast utnyttjas i speciella fall och endast på medicinska indikationer. Det är angeläget att sådan livmoderupplåtelse inte i någon händelse får en kommersiell anstrykning.

Läkares jäv

Styrelsen godkände förbundets ställningstagande om läkares jävighet i samband med beslut om köptjänster. Frågan har behandlats mera ingående på annan plats i detta nummer.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030