Liitto toi­mii 16/1992 vsk 47 s. 1602

Lääkärien ylitarjonta kasvaa nopeasti

Lääkärien työllisyysnäkymät ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana heikentyneet selvästi. Lääkäreitä valmistuu noin 500 vuodessa, mutta uusien työtilaisuuksien syntyminen on tyrehtynyt lähes kokonaan. Tällä hetkellä työttömiä lääkäreitä on noin 100, mutta lähivuosina lääkärien ylitarjonta kasvaa nopeasti, ilmenee Lääkäriliiton työvoimapoliittisen valiokunnan laatimasta selvityksestä.

Marit Henriksson

80-luvulla lääkärien työtilaisuuksien määrä kasvoi voimakkaasti, mihin vaikutti osaltaan 600 orientoivan vaiheen viran perustaminen. Terveyskeskuksissa esiintyi lääkäripulaa, joka ei kuitenkaan ollut niin laajamittaista kuin viranomaisten virheellisten laskelmien ja suuren julkisen kohun johdosta näytti. Vaje ei johtunut lääkärien liian pienestä koulutusvolyymistä vaan siitä, että valmistuvat lääkärit hakeutuivat mieluummin muihin tehtäviin. Sitä mukaa kuin terveyskeskuslääkärien työjärjestelyjä ja palkkausta on viime vuosina saatu kohennetuksi, on lääkäripula hävinnyt.

Lääkäriliitto on jo pitkään esittänyt, että 500 uuden lääkärin kouluttaminen vuodessa on liikaa - merkitseehän se, että lähes joka sadas nuori ikäluokastaan koulutetaan lääkäriksi. Terveyskeskusten lääkärivajauksen takia lääkärikoulutusta ei kuitenkaan supistettu, vaan päinvastoin sitä pyrittiin laajentamaan. Koko 80-luvun uusia lääkäreitä koulutettiin yli kaksi kertaa enemmän kuin uusia virkoja perustettiin tai niitä vapautui eläkkeelle jäämisen takia.

Vaikka lääkärien työllisyystilanteen heikkeneminen oli liian suuren koulutusvolyymin tuloksena odotettavissa, on taloudellinen lama nyt synkistänyt näkymiä entisestään. Lähivuosina kuntasektorilla pyritään virkojen nollakasvuun, jopa supistamaan virkamäärää nykyisestään. Perustetutkin virat samoin kuin sijaisuudet on pantu jäihin, mikä huonontaa erityisesti vastavalmistuneiden ja erikoistumispalvelua tarvitsevien lääkärien asemaa.

Kuntien taloudellisten näkymien perusteella arvioidaan, että lääkärityövoiman kysynnän kasvu pysyy pitkään korkeintaan yhtenä prosenttina vuodessa. Vaikka lääkärien koulutusvolyymi saataisiin pudotetuksi 350:een vuodessa ja kysyntä kasvaisi prosentilla vuodessa, on lääkäreistä ylitarjontaa vuoteen 2010 asti. Jos lääkärityövoiman kysynnän nollakasvu jatkuu ja lääkärien koulutusvolyymi pysyy 500:n tasolla, arvioidaan Suomessa vuosituhannen vaihteessa olevan noin 3 000 työtöntä lääkäriä.

Eläkkeelle jäämisen seurauksena lääkärinvirkoja vapautuu nykyisin noin 100 vuodessa. Eläkkeelle poistuma kasvaa merkittävästi vasta vuoden 2010 paikkeilla, jolloin 1970-luvulla koulututet suuret ikäluokat alkavat tulla eläkeikään. Siksi lääkärien koulutustarvetta on jatkuvasti seurattava ja vuoden 2000 jälkeen on ehkä tarvetta sisäänottojen lisäämiseen.

Lue myös

Kansainväliset työmarkkinat eivät työvoimapoliittisen valiokunnan arvion mukaan vaikuta kovin merkittävästi Suomen lääkäritilanteeseen. Vaikka varsinkin entisestä Neuvostoliitosta tulleiden lääkärien määrä on viime vuosina kasvanut, on kasvu nyt kääntynyt laskuun sen johdosta, ettei Suomessa ole työpaikkoja tarjolla. Euroopan yhdentyminen tuskin aiheuttaa laajamittaista lääkärien muuttoaaltoa Suomeen, siitä pitävät kieli-, kulttuuri- ja ilmastotekijät huolen. Kymmenien tuhansien työttömien lääkärien Euroopasta ei myöskään löydy helposti uusia työtilaisuuksia suomalaisille lää- käreille.

Näihin laskelmiin perustuen toukokuun alkupuolella kokoontunut Lääkäriliiton valtuuskunta vaati, että sisäänotto lääketieteellisiin tiedekuntiin on välittömästi supitettava nykyisestä 500:sta 350:een vuodessa. Tämä on liiton keskeisenä tavoitteena kaikissa lähiajan neuvotteluissa opetus- ja terveysviranomaisten kanssa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030