Liitto toi­mii 16/1992 vsk 47 s. 1603

Lääkärin etiikka -kirjasta toinen painos

Lääkäriliiton julkaisemasta Lääkärin etiikka -kirjasta on valmistunut toinen painos, joka on huomattavasti laajempi kuin runsaat kaksi vuotta sitten valmistunut ensimmäinen painos. Lainsäädännössä ja hallinnossa on tänä aikana tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet kirjan sisältöön. Lääkintöhallituksen lakkauttaminen on vähentänyt viranomaisohjausta monissa lääkintäetiikkaan liittyvissä asioissa. Mielisairaslaki on korvattu mielenterveyslailla, keinoalkuisesta lisääntymisestä ja potilaan oikeuksista on valmisteilla uudet lait, jotka on otettu kirjassa huomioon.

Myös yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat kirjan sisältöön. Suomi kansainvälistyy ja potilaiden erilainen kulttuuritausta vaikuttaa myös heidän hoitoonsa. Siksi kirjaan on lisätty luku, jossa tarkastellaan vieraasta kulttuurista tulevien potilaiden kohtaamista.

Vastuu ympäristön tilasta ja sen vaikutuksista ihmisten terveyteen kuuluu yhä useamman lääkärin työhön. Ympäristön saastuminen, uusien kemiallisten ja mikrobiologisten uhkatekijöiden ilmaantuminen sekä laajojen ympäristökatastrofien mahdollisuus ovat lisänneet ympäristöterveydenhuollon merkitystä. Liitto korostaa, että lääkärien tulisi hankkia alan koulutusta ja vastata rohkeasti ympäristöterveydenhuollon haasteeseen. Lääkärillä on koulutuksensa perusteella parhaat edellytykset arvioida ympäristömuutosten vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Kirjassa on käsitelty ensimmäistä painosta laajemmin keinollisiin lisääntymismenetelmiin liittyviä eettisiä näkökohtia. Valmisteilla olevassa keinoalkuista lisääntymistä koskevassa lakiluonnoksessa esitetään, että sukusolujen lahjoittajat tulisi rekisteröidä, jotta lapsella olisi 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää lahjoittajan nimi ja sosiaaliturvatunnus. Lääkäriliitto katsoo, ettei sukusolujen lahjoittajaa tulisi ilmoittaa lapselle eikä kenellekään muulle. Tiedon olemassaolo saattaisi häiritä vanhempien ja lapsen vuorovaikutussuhdetta, eikä sen ilmoittamisen voida katsoa koituvan lapsen eduksi. Luovuttajan kannalta rekisteröinti olisi myös ongelmallista, ja esimerkiksi Ruotsissa on luovuttajien määrä pudonnut jyrkästi sen jälkeen, kun siellä tuli voimaan laki lapsen oikeudesta saada tietää siittiöiden lahjoittajan nimi.

Lue myös

Keinoalkuista lisääntymistä koskevassa kannanotossa käsitellään myös ns. kohdunvuokrausta, johon Maailman lääkäriliittokin on parhaillaan muodostamassa kantaansa. Suomen Lääkäriliitto katsoo, että kohdunvuokrausta voidaan käyttää erityistapauksissa, mutta vain lääketieteellisin perustein. Kohdunvuokraukseen eli sijaissynnyttäjän käyttöön ei saa missään tapauksessa liittyä kaupallisia piirteitä.

Lääkärin etiikka -kirja on koottu asiantuntijoilta pyydetyistä kirjoituksista, jotka on muokattu kannanotoiksi liiton eettisten periaatekysymysten valiokunnassa. Kirjan päätoimittaja on lääkäri Miikka Peltomaa. Se on käännetään myös ruotsin kielelle.

Kirja lähetetään automaattisesti lääketieteen opiskelijoille ja liiton uusille jäsenille. Myös muut voivat tilata sen liitosta, puh. 90-39 30 730. Kirja on liiton jäsenille ilmainen, ulkopuolisille sen hinta on 50 mk.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030