Lehti 28: Liitto toi­mii 28/1992 vsk 47 s. 2645

Styrelsebeslut 27/8 och 10/9

Läkarförbundets styrelse behandlade vid sitt sammanträde den 27 augusti bl.a. följande ärenden:

Sibboprojektet

Med anledning av att arbetena på Läkarförbundets hotell och kurscentrum i Sibbo avbrutits beslöt styrelsen att söka skadestånd av Penttilä-bolagens konkursbo. Konkursen bevakas den 19 oktober. Förts då skadeståndsfrågan avgjorts kan förbundet ta ställning till hur projektet skall fortsättas.

Det inkomstpolitiska läget

Styrelsen fick en redogörelse om läget inför höstens avtalsförhandlingar. Nuvarande löneavtal gäller till utgången av oktober 1983, men före utgången av november i år skall parterna komma överens om nästa års lönejusteringar. Ett inkomstpolitiskt långtidsavtal föreslås nu på många håll för att stabilisera landets ekonomi. Styrelsen menade dock att ett flerårigt avtal kan accepteras endast under förutsättning att avtalet innehåller ett indexvillkor och ger möjlighet att årligen justera lönerna för att trygga köpkraften. Dessutom skall förbundet fordra att inkomstbeskattningen inte stramas åt ytterligare och att intjäningstiden för pensioner i den offentliga sektorn inte förlängs från 30 till 40 år.

Sjukhusens sparåtgärder

Förbundets sysselsättningspolitiska utskott har för styrelsen gjort en utredning om sjukhusens sparåtgärder. Den allmänna ekonomiska åtstramningen har tvingat sjukhusen att dra ner på sin verksamhet och personalminskningar väntas också bli aktuella. I den utförliga debatten om denna fråga under sammanträdet betonades, att sjukhusen borde fästa större uppmärksamhet vid verksamhetsresultaten och åtminstone försöka hålla kvar de personalgrupper som svarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna. Sysselsättningspolitiska utskottet skall fortsätta att bereda ett ställningstagande och därvid särskilt betona vikten av att trygga befolkningens hälso- och sjukvård samt läkarnas sysselsättning och utbildningsmöjligheter.

Klientavgifter och specialavgiftsklassen

Statsandelsreformen kommer att medföra ändringar av de lagstadgade grunderna för avgifter som uppbärs av sjukhusen. Bestämmelserna i den tidigare sjukhusavgiftsförordningen kommer att ersättas av en klientavgiftslag och -förordning. Läkarförbundet, Sjukhusförbundet och Kommunala arbetsmarknadsverket föreslår för social- och hälsovårdsministeriet, att arvodesgrunderna i specialavgifts-klassen i framtiden skall fastställas i tjänstekollektivavtalet. Styrelsen antecknade denna redogörelse för kännedom.

Programmet Hälsa för alla år 2000

Styrelsen fastställde förbundets utlåtande om det omarbetade nationella samarbetsprogrammet Hälsa för alla år 2000. Förbundet anser att programmet klart borde ta ställning till hur man skall kunna förhindra sparåtgärdernas negativa verkningar samt till hur mycket resurser som behövs för att trygga den grundläggande hälso- och sjukvård som krävs. Förbundet anser också att programmet borde ta upp frågan om hur den privata vårdsektorn skall utvecklas och anpassas till den kommunala hälso- och sjukvården. I syfte att öka vårdens resurser borde också aktivt utredas hur stor del av vården som kunde finansieras med hjälp av en sjukvårdsförsäkring och frivilliga insatser av medborgarna för att befrämja sin hälsa.

I utlåtandet framhålls Läkarförbundets beredskap att medverka i utvecklandet av läkarutbildningen och utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal. Förbundet kan också bidra med sakkunskap då det gäller att studera och utveckla ledningsmodeller och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården.

Basal hälsotrygghet

En arbetsgrupp inom förbundet har förberett ett ställningstagande av förbundet om vilken grundläggande hälso- och sjukvård som borde tryggas med allmänna medel. Arbetsgruppen har även gjort upp förslag till klassificerings-grunder på basen av vilka kostnaderna för annan vård kunde täckas med en gradvis växande självrisk. Styrelsen antecknade arbets- gruppens rapport för kännedom och beslöt att fortsätta berednings-arbetet i hälsopolitiska utskottet i samarbete med förbundets riks-omfattade underavdelningar och specialistföreningarna.

Kommunalläkare Uulo Arhios minnesfond

Styrelsen beslöt samtycka till att förbundet tar emot en donation som förutsätter att förbundet grundar en fond med namnet kommunalläkare Uulo Arhios minnesfond. Enligt donators önskemål skall fondens medel användas för att stöda geriatrisk forskning.

Övriga ärenden

- Kale Juva, Osmo Pammo och Markku Äärimaa utsågs att representera förbundet vid Nordiska läkarrådets styrelsemöte i Reykjavik den 7-8 september.

- Styrelsen beslöt att till WMA inlämna ett förslag till deklaration om patientens rättigheter.

- Stadgarna för kommitten Läkare mot kärnvapen godkändes.

- En redogörelse för ambulansläkartvisten i Helsingfors antecknades för kännedom.

- Styrelsen beslöt arrangera ett seminarium om etiska frågor och kvalitetssäkring den 19 oktober i samarbete med Sjuksköterskeförbundet.

- Konkurrensrådets beslut rörande förbundets taxerekommendationer antecknades för kännedom.

Mötet 10 september

Vid styrelsens sammanträde den 10 september behandlades bl.a. följande ärenden:

Brännpunkter i verksamheten

Styrelsen diskuterade vilka områden av förbundsverksamheten det i dagens läge var särskilt angeläget att satsa på. Man var överens om att det trots nedskärningarna i den offentliga sektorn är viktigt att bevara läkarnas sysselsättning och hälso- och sjukvårdens tjänster till befolkningen samt att sköta läkarnas intressebevakning i en situation med krympande resurser.

I diskussionen om det inkomstpolitiska läget betonade styrelsen att viktiga mål för förbundet är att inkomstbeskattningen inte skärps och att den offentliga sektorns pensionssystem inte försvagas. Styrelsen kunde inte slå fast några detaljerade mål för löneförhandlingarna på grund av att marken lämnats flytande och verkningarna av en eventuell devalvering på köpkraften inte kunde förutses. Styrelsen beslöt forsätta diskussionen om intressebevakningen och andra prioriteringar i verksamheten vid sitt planeringsmöte den 24-25 september.

Husläkarverksamheten i Kuopio

För närvarande verkar redan drygt 600 läkare runtom i landet som husläkare med befolkningsansvar. Både läkare och patienter är nöjda med systemet. Trots att husläkarverksamheten har medfört betydande inbesparingar i hälso- och sjukvårdskostnaderna planerar Kuopio stad att för egen del slopa husläkaravtalet. Läkarförbundets styrelse ansåg beslutet ytterst beklagligt och underströk att läkarna i Kuopio inte kan fortsätta verksamheten med befolkningsansvar om läkarna inte avlönas enligt husläkaravtalet. Om Kuopio trots allt ämnar skrota ner ett välfungerande system skall hälsocentralläkarna få samma löneklasser enligt prövning som före övergången till husläkarsystemet samt tillgodoräknas eventuella års- och andra förhöjningar som de skulle ha blivit berättigade till enligt det ordinarie avtalet.

Instruktionen för Brahestadsnejdens hälsocentral

Styrelsen behandlade förslaget till organisationsreform vid Brahestadsnejdens hälsocentral och konstaterade att den planerade verksamhetsmodellen och instruktionen inte överensstämmer med förbundets riktlinjer. Styrelsen beslöt informera hälsocentralens chefläkare om förbundets ståndpunkt och noga följa med hur organisationsreformen framskrider.

Läkarnas arbetslöshetskassa

En redogörelse för kassans verksamhet visade att den vuxit ut kraftigt under det senaste året på grund av den försvagade sysselsättningen bland läkarna. Också det anslag på 400 000 mark som i förbundets budget reserverats för arbetslöshetsersättningar kommer att överskridas med åtminstone 200 000 mk. I september fanns det c. 100 arbetslösa läkare. Arbetslöshetskassans utgifter för dagpenningar och administration skall nu utredas närmare så att dessa kostnader kan beaktas i medlemsavgiften till kassan.

Upplösningen av TOC

Lue myös

De tidigare TOC-förbunden kommer eventuellt att söka sig till andra centraorganisationer. Styrelsen ansåg att Akava också i framtiden skall inrikta sig på att bevaka akademikergruppernas intressen. TOC-förbundens medlemmar motsvarar inte utbildningsmässigt Akavas medlemmar varför dessa förbund åtminstone inte som sådana borde antas som medlemsförbund i Akava.

Förbundets projekt i utvecklingssamarbetet

Styrelsen beslöt fortsätta samarbetet med Namibias läkarförbund och för detta ändamål föreslå ett anslag på 20 000 mk i nästa års budget. Dessutom skall förbundet ansöka om medel av utrikesministeriets avdelning för utvecklingssamarbete för att bl.a. stöda efterutbildningen av namibiska läkare. Nästa år planeras också utbyte av läkare under specialistutbildning mellan Namibia och Finland.

Anmälningsärenden

Styrelsen antecknade för kännedom att föreningsregistret godkänt Läkarförbundets, Tandläkarförbundets och Veterinärförbundets gemensamma förhandlingsorgan Läkarkartellen och fastställt denna förenings stadgar.

Dessutom konstaterades att Finlands Läkarförbund antagits som ordinarie medlem av den europeiska allmänläkarunionen UEMO (European Union of General Practitioners) räknat från den 1 januari 1993.

Lars-Einar Floman

Lääkäriliiton elintestamenttimalli ammatti- ja potilasjärjestöille

Lääkäriliitto on suunnitellut muovisen elintenluovutuskortin, jota jaettiin viime keväänä Lääkärilehden mukana kaikille liiton jäsenille. Kampanjaan osallistuivat myös Tehy ja Super, jotka jakoivat sitä omille jäsenilleen. Kokemukset kortin vastaanotosta terveydenhuoltohenkilöstön keskuudessa ovat niin hyvät, että Lääkäriliitto suosittelee suunnittelemaansa elintestamenttikorttia nyt myös muiden järjestöjen käyttöön.

Liitto on lähettänyt kaikille ammattijärjestöille ehdotuksen, että ne painattaisivat korttia omalla logollaan varustettuna ja jakaisivat sitä jäsenistölleen. Ihmiset suhtautuvat elintenluovutukseen periaatteessa myönteisesti, mutta harva tulee oma-aloitteisesti hankkineeksi kortin. Siksi erilaiset kampanjat ovat tarpeen elintenluovutuskortin käytön yleistymiseksi. Näin järjestöt voisivat varsin pienellä taloudellisella panostuksella kiinnittää jäsentensä huomiota tähän tärkeään asiaan ja antaa tukensa elintensiirtoa odottaville potilaille.

Liitto tarjoaa suunnittelemaansa elintestamenttimallia myös potilasjärjestöjen käyttöön, kun ne ryhtyvät valmistelemaan kortin jakelua suurelle yleisölle. Muovinen kortti on kestävä ja kätevä kuljettaa aina lompakossa mukana.

Elinsiirtotoimintaa rajoittaa edelleen luovutettujen elinten puute. Kuitenkin on kyse hoidosta, jolla voidaan pelastaa potilaan henki tai merkittävästi parantaa elämän laatua. Jokainen munuaisensiirto säästää lisäksi miljoonia markkoja terveydenhuollon kustannuksia, kun kalliista dialyysihoidosta voidaan luopua.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030