Liitto toi­mii 30/1992 vsk 47 s. 2842

Hallituksen päätöksiä

Suomen Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 25.9.92 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Kunnallinen eläkejärjestelmä heikkenee

Hallitus merkitsi tiedoksi kunnallisen eläkejärjestelmän uudistamista koskevan selonteon. Palkansaajajärjestöt olivat neuvotteluissa päätyneet hyväksymään kompromissin, jonka mukaan täysi eläke kertyy nykyisen 30 vuoden asemesta 37 vuoden kunnallisesta palvelusta. Myös Akava oli hyväksynyt tämän ratkaisun, sillä kompromissin kaatuminen olisi johtanut vielä huonompien vaihtoehtojen toteutumiseen.

Uudistus merkitsee sitä, että vuoden 1993 alusta lukien eläkkeen kertymä putoaa nykyisestä 2,2 %:sta 1,5 %:iin vuodessa eli TEL-eläkkeen tasolle. Samalla eläkeikä kunnallisella alalla nousee asteittain 65 vuoteen Ennen uudistuksen voimaantuloa kertynyt eläkekarttuma pysyy kuitenkin 2,2 %:na vuodessa. Eläketurvan muutokset eivät koske 55 vuotta täyttäneitä tai yli 25 vuotta kunnallisessa palveluksessa olleita vähintään 53-vuotiaita. Eläkeuudistusta selostetaan tarkemmin Lääkärilehden lähinumerossa.

Apurahat eurooppalaiseen yhteistyöhön

Hallitus päätti esittää liiton ensi vuoden budjettiin määrärahaa erikoisalojen koulutusta koskevaa eurooppalaista yhteistyötä varten. Apurahaa voisivat anoa liiton valtakunnalliset alaosastot ja erikoislääkäriyhdistykset lähettääkseen edustajansa erikoisalakohtaisten lautakuntien (European boards) ja muihin erikoislääkärikoulutuksen harmonisointia käsitteleviin kokouksiin. Apurahan suuruudeksi on kaavailtu noin 2 000-3 000 mk/kokous.

Terveydenhuollon laadunvarmennuksen organisointi

Lääkäriliitossa on valmisteltu terveydenhuollon laadunarviointiprojektia, jonka tavoitteena on luoda edellytykset pysyvän ja toimivan laadunvarmennusjärjestelmän aikaansaamiseksi. Projektin kuluessa on tarkoituksena koota ja analysoida tiedot Suomessa käynnistetyistä laadunarviointihankkeista, kehittää laadunvarmennuksen metodiikkaa ja standardeja maamme olosuhteisiin sopiviksi sekä saada aikaan pysyvä laadunarviointiorganisaatio.

Laadunvarmennusprojektia varten perustetaan neuvottelukunta, johon kutsutaan jäseniä kaikista keskeisistä intressitahoista kuten sairaanhoitopiireistä, lääketieteellisistä tiedekunnista ja kunnallisista keskusjärjestöistä sekä terveysviranomaisten ja lääkäriyhteisöjen edustajat. Projektin taloudelliset resurssit pyritään turvaamaan keräämällä varoja terveydenhuollon laadunarviointisäätiöön.

Lääkäriliiton hallitus päätti, että liitto osallistuu projektiin ja nimesi edustajikseen neuvottelukuntaan Kale Juvan ja Markku Äärimaan.

Lääketieteellinen harjoittelija Lääkärilehteen

Hallitus hyväksyi Lääkärilehden toimitusneuvoston esittämän aloitteen, että vuonna 1993 kokeillaan lääketieteen opiskelijoiden rekrytoimista lehteen toimitusharjoittelijoiksi. Tavoitteena on, että palvelu hyväksyttäisiin ns. syventäväksi opiskeluksi. Harjoittelun pituudeksi on suunniteltu kolmea kuukautta, jona aikana opiskelija perehtyisi lääketieteelliseen julkaisutoimintaan ja toimitukselliseen työhön. Hallitus totesi idean kaikin puolin kannatettavaksi ja antoi päätoimittajalle valtuudet jatkaa sen valmistelua.

Styrelsebeslut

Vid styrelsens sammanträde den 25 september behandlades bl.a. följande ärenden:

Försämring av det kommunala pensionssystemet

Styrelsen antecknade för kännedom en redogörelse för den planerade reformen av det kommunala pensionssystemet. Löntagarorganisationerna hade vid förhandling- ar om reformen accepterat en kompromiss enligt vilken full pension intjänas efter 37 år i kommual tjänst. För närvarande är intjäningstiden 30 år. Också Akava hade godkänt lösningen eftersom alternativen till denna kompromiss skulle ha innburit ytterligare försämringar.

Reformen innebär att pensionens tillväxtprocent från år 1993 sjunker från nuvarande 2.2 till 1.5 % årligen eller till samma nivå som arbetspensionen. Samtidigt höjs pensionsåldern i den kommunala sektorn stegvis till 65 år. Den intjänade pensionen före reformens ikraftträdande bibehålls dock vid 2.2 % per år. Förändring-arna i pensionsskyddet gäller inte personer som fyllt 55 år eller personer som fyllt 53 år och varit kommunalt anställda över 25 år.

Stipendier för europeiskt utbildnings- samarbete

Styrelsen beslöt föreslå ett anslag i nästa års budget i syfte att bereda finländska läkare möjlighet att delta i det europeiska samarbetet kring harmonisering av specialist-utbildningen. Förbundets riksomfattande underavdelningar eller specialistföreningarna kunde om anslaget godkänns ansöka om stipendier för att sända representanter till de europeiska specialistnämndernas (European Boards) möten eller till andra motsvarande möten som gäller harmonisering av specialistutbildningen. Stipendierna föreslå@Leipaeisis. = s vara 2 000-3 000 mk per möte.

Lue myös

Kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården

Läkarförbundet har arbetat med ett kvalitetssäkringsprojekt i syfte att skapa ett permanent och fungerande system för kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården. I anslutning till projektet skall man samla in och analysera uppgifter om kvalitetssäkringsarbete i Finland, utveckla och anpassa kvalitetssäkringens metodik och standarder till förhållandena i vårt land samt bygga upp en permanent organisation för kvalitessäkring.

I anslutning till projektet skall en delegation tillsättas bestående av företrädare för alla intresserade parter, såsom sjukvårdsdistrikten, de medicinska fakulteterna och de kommunala centralorganisationerna samt hälsovårdsmyndigheterna och läkarorganisationerna. De ekonomiska resurser som krävs för projektet skall insamlas av en stiftelse för kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården.

Styrelsen beslöt att Läkarförbundet deltar i projektet. Till förbundets representanter i kvalitetssäkringsdelegationen utsågs Kale Juva och Markku Äärimaa.

Medicinsk praktikant till Finlands Läkartidning

Läkartidningens redaktionsråd hade lagt fram ett förslag om att tidningen nästa år i försökssyfte skulle anställa en medicine studerande som praktikant på redaktionen. Avsikten är att få tjänstgöringen på redaktionen godkänd som fördjupande studier. Anställningstiden skulle bli tre månader varvid praktikanten skulle bekanta sig med medicinsk publikationsverksamhet och sätta sig in i det redaktionella arbetet. Styrelsen understödde varmt förslaget och gav chefredaktören fullmakt att fortsätta beredningen av frågan. Lars-Einar Floman

Kirjoittajat

Marit Henriksson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030