Liitto toi­mii 31/1992 vsk 47 s. 2948

Styrelsebeslut

Förbundet slopar sina taxerekommendationer

Läkarförbundets styrelse har beslutat upphöra med att utfärda rekommendationer som gäller arvoden för praktiserande allmänläkare och specialister, radiologer samt patologutlåtanden. Bakgrunden till beslutet är den nya, strängare lagen om konkurrensbegräns- ningar, som trädde i kraft i september, samt konkurrensnämndens negativa ståndpunkt till rekommendationerna. Vid förhandlingar med konkurrensverket har det också visat sig att förbundet inte har förutsättningar att erhålla dispens för att utfärda egna taxerekommendationer i framtiden.

Läkarna kan basera sin egen arvodessättning på strukturen i förbundets tidigare rekommedationer, men markbelopp och procenttal måste var och en i framtiden bestämma själv. Förbundet kommer sannolikt framdeles att kunna publicera indexserier om kost-nadsutvecklingen i sjukvården och medlemmarna kan få vägledning av denna statistik då de skall justera sina taxor.

Arvodesfrågan kommer att behandlas av förbundets privatläkarsektion samt i hälsopolitiska och i etiska utskottet. Förbundets medlemmar kommer senare att få närmare instruktioner om hur enskilda läkare kan fastställa sina taxor.

Andra beslut

Styrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 15 oktober dessutom bl.a. följande ärenden:

- Styrelsen fastställde förbundets utlåtanden till Akava beträffande det inkomstpolitiska läget samt åtgärdena för att balansera den offentliga ekonomin och budgetchef Sailas program.

Lue myös

- Styrelsen beslöt föreslå för fullmäktige att förbundets utbildnings- och datatjänstbolag Fennomed fortsätter sin verksamhet samtidigt som företagets administrativa kostnader bantas.

- Styrelsen beslöt att förbundet skall stöda utgivningen av en engelsk version av den finska boken om hälsa och sjukvård i utvecklingsländerna genom att delta i anskaffningen av den utrustning som behövs i redigeringsarbetet.

- Beslöts att förbundet ansöker om medlemskap i den europeiska specialistunionen UEMS.

Kirjoittajat

Lars-Einar Floman

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030