Lehti 32: Liitto toi­mii 32/1992 vsk 47 s. 3050

Lääkäriliitto luopui ammatinharjoittajia koskevista palkkiosuosituksistaan

Kilpailunrajoituksia koskevaa lainsäädäntöä on viime vuosina uudistettu nopeasti. Vuodelta 1973 peräisin oleva laki taloudellisen kilpailun edistämisestä (423/73) kumottiin 1.10.88 lukien silloin uudenaikaisella kilpailunrajoituksista annetulla lailla (709/88), joka oli voimassa viime elokuun loppuun asti. Nopea lainsäädännöllinen kehitys muissa pohjoismaissa ja taloudellista yhdentymistä koskeva kehitys Euroopassa olivat ensisijaisia syitä uuteen kilpailunrajoituksista annettuun lakiin (480/92). Uusi laki astui voimaan 1.9.92 kuitenkin siten, että lain 6 pykälä:ää, joka koskee mm. Lääkäriliiton antamia palkkiosuosituksia, sovelletaan vasta 1.3.93 lukien.

Kysymys Lääkäriliiton palk-kiosuositusten kieltämisestä nousi esille jo vuonna 1989 uuden kilpailunrajoituslain ollessa valmisteltavana. Kilpailuvirasto ja Lääkäriliitto aloittivat tällöin ajatusten vaihdon liiton suositusten oikeutuksesta. Huolimatta kärkevästäkin keskustelusta lehdistössä neuvotteluja käytiin maltillisessa hengessä. Lokakuussa 1990 Kilpailuvirasto esitti kuitenkin virallisesti, että Lääkäriliiton tulisi luopua antamistaan palkkiosuosituksista. Vaatimuksessaan Kilpailuvirasto ei yksilöinyt suositusten vahingollista vaikutusta vaan katsoi, että horisontaalisilla kilpailunrajoitusjärjestelyillä on yleensä vahingollisia vaikutuksia.

Syyskuun alkuun 1992 voimassa ollut laki rakentui ns. väärinkäyttöperiaatteelle, jonka mukaan kilpailunrajoitukset voitiin kieltää vain, mikäli niillä näytettiin olevan vahingollisia vaikutuksia. Vahingollisia vaikutuksia kilpailunrajoituksella on, jos se terveen ja toimivan kilpailun kannalta sopimattomalla tavalla vaikuttaa hinnanmuodostukseen tai vähentää tehokkuutta elinkeinoelämän piirissä. Vahingollisten vaikutusten toteamiseksi tuli käydä neuvottelut sekä Kilpailuviraston että kilpailuneuvoston kanssa, minkä jälkeen kilpailuneuvostolla oli oikeus kieltää kilpailunrajoitus ellei sen vahingollisia vaikutuksia oltu saatu poistettua.

Kannanotoissaan Lääkäriliitto katsoi, ettei sen suosituksilla ole toiminnan tehokkuutta vähentävää vaikutusta ja että suositukset toimivat käytännössä potilaiden ja asiakkaiden suojaksi. Palkkiosuositukset olivat vain enimmäissuosituksia eivätkä sellaisenaan estäneet ammatinharjoittajien välistä kilpailua.

Käsittely kilpailuneuvostossa

Lääkäriliiton kannan johdosta Kilpailuvirasto saattoi palkkiosuositukset käsiteltäväksi kilpailuneuvostossa, joka juuri ja juuri ennen uuden lain voimaantuloa ehti 24.8.1992 antaa päätöksensä suosituskiistassa. Päätöksessään kilpailuneuvosto katsoi ensinnäkin, ettei suosituksilla ollut tehokkuutta vähentävää vaikutusta. Samalla kilpailuneuvosto katsoi, että suositukset ovat johtaneet lääkärinpalkkioiden yhdenmukaistamiseen ja että palkkioiden hinnoittelu ainakin yksittäistapauksissa on ollut lääkärin todellista kustannusrakennetta vastaamatonta.

Kilpailuneuvoston päätös koski seuraavia Lääkäriliiton palkkiosuosituksia:

- yleis- ja erikoislääkärin vastaanottopalkkioita koskeva suositus,

- radiologien palkkioita koskeva suositus ja

- patologian alan lääkärinlausuntopalkkiosuositus.

Päätöksessä ei vielä suoranaisesti kielletty palkkiosuosituksia vaan edellytettiin neuvotteluja kilpailuneuvoston ja Lääkäriliiton välillä. Neuvottelujen jälkeen Lääkäriliiton hallitus 15.10.1992 ilmoitti, ettei se enää anna sanottuja suosituksia. Luopumispäätökseen vaikutti luonnollisesti voimaantullut uusi laki, joka suoranaisesti oli jo todennut suositukset kielletyiksi.

Kilpailuneuvoston päätös ja Lääkäriliiton hallituksen päätös koskevat vain itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivien lääkäreiden perimiä palkkioita. Sen sijaan päätökset, kuten koko kilpailunrajoituksia koskeva lakikaan, eivät koske työsuhteita eikä työsopimussuhteessa olevien lääkäreiden palkkioita lainkaan. Näin ollen esimerkiksi liiton antama tuntipalkalla työskentelevien lääkärien palkkiosuositus, työterveyslääkäreiden palkkausta koskeva suositus ja yksityisissä laboratorioissa ja teollisuuden palveluksessa sivutoimisina työsuhteisina lääkäreinä toimivien laboratoriolääkäreiden palkkausta koskeva suositus ovat edelleen voimassa.

Hintakartelli

Uuden kilpailunrajoituslain 6 pykälä koskee ns. horisontaalisia kilpailunrajoituksia ja hintakartellia. Horisontaalisesti kilpailua rajoitetaan silloin, kun samalla portaalla toimivat elinkeinonharjoittajat sopivat luopuvansa jonkin kilpailutekijän käytöstä. Yleisin kilpailunrajoitus on hintakartelli, jossa elinkeinonharjoittajat sitoutuvat olemaan kilpailematta tuotteen tai palvelun hinnalla.

Kilpailunrajoituslain 6 pykälä:n mukaan samalla tuotanto- ja jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai niiden yhteenliittymät eivät saa sopimuksella, päätöksellä tai niihin rinnastettavalla menettelyllä määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia hintoja tai vastikkeita. Lääkäriliiton antamat palkkiosuositukset ovat tässä lain kohdassa tarkoitettuja suosituksia ja lakipykälän perusteella siis kiellettyjä 1.3.1993 lukien. Aikaisempaan lakiin verrattuna on siirrytty väärinkäyttöperiaatteesta kieltoperiaatteeseen, minkä mukaisesti suositukset ovat kiellettyjä riippumatta siitä, onko niillä vahingollisia vaikutuksia.

Teoriassa uusi kilpailunrajoituslaki mahdollistaisi poikkeusluvan hakemisen palkkiosuosituksen antamiselle. Poikkeusluvan edellytyksenä on kuitenkin, että Lääkäriliitto osoittaa suosituksillaan olevan taloudellista kehitystä tehostavaa vaikutusta ja että hyöty siitä pääosin koituu potilaille tai asiakkaille. Kilpailuviraston kanssa käydyt neuvottelut ovat osoittaneet, ettei edellytyksiä poikkeusluvan saamiselle käytännössä ole. Sen johdosta on seuraavassa tarkasteltu uuden tilanteen seurauksia.

Lääkärin palkkion määräytyminen

Kuten edellä on todettu, eivät Lääkäriliiton antamat palkkiosuositukset enää ole voimassa eikä liitto myöskään anna uusia suosituksia ainakaan aikaisemmassa muodossaan. Näin ollen yksittäinen lääkäri voi poiketa sekä suositusten markkamääristä että niihin sisältyvistä prosenttiohjeista, mikäli hän katsoo sen perustelluksi. Poikkeaminen voi tapahtua aikaisemmat suositukset alittaen tai ylittäen.

Lääkäriliitto tulee vastaisuudessakin tiedottamaan lääkärin palkkioon vaikuttavien tekijöiden kustannuskehityksestä. Yksityiskohtaisten laskentamallien, kertoimien tai hinnoitteluperusteiden välittäminen ei kuitenkaan ole kilpailunrajoituslain 6 pykälä:n tarkoittaman hintakartellikiellon mukaisesti sallittua.

Aikaisemmin noudatetun käytännön mukaisesti Lääkäriliitto tarkisti palkkiosuosituksiaan määräajoin, yleensä vuosittain, elinkeinohallituksen kanssa aikanaan sovittujen perusteiden mukaisesti. Eri tekijät vaikuttivat suosituksen tarkistamiseen seuraavin painoarvoin:

- lääkäreiden ansiokehitys julkisella sektorilla 61,5 %

- avustavan henkilöstön palkkauskustannukset 15,9 %

- huoneistokulut 7,6 %

- tarvikkeet 6,1 %

- poistot ja korot 4,4 %

- yleiskulut 4,5 %

yhteensä 100 %

Palkkiota määrätessään lääkäri voi seurata joko kaikkien tai tärkeimpien edellä sanottujen tekijöiden kustannuskehitystä, mutta hän ei ole niihin sidottu. Palkkion tulee lääkärikohtaisesti vastata hänen omaa kustannusrakennettaan, henkilökohtaista osaamistaan, kulloistakin kilpailu- ja markkinatilannetta ja muita palvelun antamiseen liittyviä olosuhteita. Yksityiskohtaiset palkkion määräytymisperusteet ja palkkion markkamäärät lääkäri määrittää itse.

Palkkiokuitin ryhmittely

Estettä ei edelleenkään ole sille, että lääkäri palkkiota määrätessään ja palkkiokuittia kirjoittaessaan menettelee aikaisemmin noudattamansa käytännön mukaisesti, jolloin hän voi noudattaa nyt kumottujen palkkiosuositusten rakennetta. Näin ollen esimerkiksi ensikäynnit, uusintakäynnit, todistus- ja lausuntopalkkiot sekä toimenpidepalkkiot voidaan ryhmitellä aikaisempaan tapaan. Palkkion korottamiseen tai alentamiseen vaikuttavat tekijät voidaan eritellä ja ottaa huomioon lääkärin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Vakiintuneen ryhmittelykäytännön noudattamista edellyttää myös sairausvakuutusten korvauskäsittely Kansaneläkelaitoksessa ja yksityisissä vakuutusyhtiöissä. Vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyyn liiton palkkiosuosituksista luopuminen ei ainakaan suoranaisesti aiheuta muutoksia.

Hinnastojen oltava nähtävillä

Palvelujen hinnan ilmoittamista koskevat määräykset sisältyvät asetukseen kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (9/89). Asetuksen 7 pykälä:n mukaan kuluttajapalveluksia kuluttajalle tarjoavalla elinkeinonharjoittajalla on oltava maksuluettelo tai muu selvitys maksujen määräytymisperusteista. Se on asetettava liikehuoneiston seinälle tai muuhun sopivaan paikkaan, jossa se on kuluttajan helposti havaittavissa. Jos kaikkien maksujen tai niiden määräytymisperusteen merkitseminen luetteloon ei ole mahdollista tarjottavien palvelusten suuren lukumäärän tai muun vastaavan seikan vuoksi, riittää, että luetteloon merkitään tavallisimmat maksut tai niiden määräytymisperusteet. Kuluttajan saatavissa on tällöin kuitenkin oltava täydellinen luettelo maksuista tai niiden määräytymisperusteista ja siitä on oltava ilmoitus esillä olevassa luettelossa.

Palkkiosuosituksista luopumisen jälkeenkin palvelujen hintojen tulee olla nähtävillä aikaisempaan tapaan. Kilpailuviraston näkemyksen mukaan eri toimenpiteet saavat myös olla hinnastossa valmiiksi painettuina, mutta hinnastojen tulee perustua kunkin elinkeinonharjoittajan omiin kustannuksiin. Lääkäriliitto tulee lähettämään jäsenilleen aikaisemmin voimassa ollutta yleis- ja erikoislääkärin vastaanottopalkkiosuositusta rakenteiltaan myöntäilevän mallin, jonka lääkäri voi täyttää omilla hinnoillaan ja prosenteillaan.

Lue myös

Lääkärit toimivat lääkärikeskuksissa yleensä itsenäisenä ammatinharjoittajana, jolloin he itse määräävät oman palkkionsa. Tämä pääsääntö on voimassa myös silloin, kun yksityiset yritykset ostavat työterveyspalveluja lääkärikeskukselta ja lääkäri toimii konkreettisesti palvelun antajana.

Kilpailuviraston näkemyksen mukaan ei ole estettä sille, että lääkärikeskuksessa on esimerkiksi odotushuoneessa nähtävillä vain yksi hinnasto, jota lääkärit käytännössä noudattavat. Viime kädessä hinnoittelun tulee kuitenkin olla tarvittaessa vapaata ja jokaisella lääkärillä tulee olla oikeus ilmoittaa yksilöllisistä hinnoista. Siinä tapauksessa, että lääkäri on työsopimussuhteessa lääkärikeskukseen tai muuhun työnantajaansa, nyt käsiteltäviä kilpailunrajoituksia koskevia määräyksiä ei sovelleta lääkäriin lainkaan.

Muut Lääkäriliiton antamat ohjeet

Kilpailunrajoituksia koskevan lainsäädännön tavoitteena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Nämä tavoitteet ovat olleet jo voimassa olevassa laissa eikä niitä ole muutettu. Kilpailunrajoitusten poistaminen ja luopuminen Lääkäriliiton palkkiosuosituksista asettavat lääkärit kuitenkin uuteen tilanteeseen kilpailutoiminnassaan. Lääkäreiden toimintaa ovat jo aikaisemmin ohjanneet Lääkäriliiton säännöt sekä eräät liiton valtuuskunnan ja hallituksen hyväksymät ohjeet. Lääkärin eettisissä ohjeissa ja lääkäreitä ja lääkärin palveluja koskevissa ilmoitteluohjeissa on määräyksiä, jotka koskevat lääkäreitä heidän toimiessaan elinkeinonharjoittajana. Nämä ohjeet ovat edelleen voimassa.

Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa markkinoinnin ja sopimusehtojen lainmukaisuutta sellaisilla aloilla, joilla kuluttajien kannalta sopimatonta markkinointia tai kohtuuttomien sopimusehtojen käyttöä voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän, sekä aloilla, joilla markkinoinnilla ja sopimusehtojen käytöllä on kuluttajien kannalta erityistä merkitystä. Kuluttajansuojaa koskevia määräyksiä on lisäksi mm. kuluttajanvalituslautakunnasta annetussa laissa. Varsinaista hintavalvontaa ei ole säädetty minkään viranomaistahon tehtäväksi. Myöskään yhdistysten, kuten Lääkäriliiton, ei Kilpailuviraston käsityksen mukaan tule harjoittaa hintavalvontaa, koska valtiovaltakin on siitä luopunut. Kilpailutoimintaa rajoittavien määräysten ja ohjeiden kumoaminen ei kuitenkaan estä Lääkäriliittoa antamasta tarpeellista informaatiota lääkäreille taikka heidän potilailleen tai asiakkailleen, mikäli siihen muutoin on Lääkäriliiton sääntöihin ja ohjeisiin perustuvia syitä taikka mikäli ohjeistuksella voidaan ehkäistä tarpeettomien oikeusriitojen syntymistä.

Bongo-rummut

kutsuvat

afrikkalaiseen jäseniltaan

maanantaina 4.1.93 klo 18.30

Lääkäritaloon, Mäkelänkatu 2 A, 8. kerros

Illan teema on syntynyt yhteistyöstä Namibian lääkäriliiton kanssa.

Näyttelyssä on afrikkalaisia käsitöitä ja esineistöä.

Musiikista huolehtii African cultural group, syötävä ja juotava on maan tapaan.

Tervetuloa! Vapaa pääsy!

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030