Liitto toi­mii 35/1992 vsk 47 s. 3369

Hallituksen päätöksiä

Suomen Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 19.11.92 käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Tulopoliittinen tilanne

Keskusteltiin loppusuoralla olleista tulopoliittisista neuvotteluista, joihin liittyen keskusjärjestöt olivat uhanneet maan hallitusta laajalla yleislakolla, ellei se peräänny suunnittelemistaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksista. Päätettiin ilmoittaa Akavalle, ettei Lääkäriliitto osallistu sellaiseen lakkoon, jota voidaan pitää laittomana.

Kunnallinen pääsopimus

Kunnallista sopimusmenettelyä säätelevästä uudesta pääsopimuksesta on jälleen käyty neuvotteluja, joista hallitus sai selvityksen. Kuntatyönantaja on tarjonnut suunnilleen samansisältöistä pääsopimusta, jonka järjestöt viime keväänä hylkäsivät. Uudenkin sopimusehdotuksen mukaan paikallisella tasolla voitaisiin sopia palkkojen laskemisesta alle valtakunnallisen virkaehtosopimuksen, ei kuitenkaan ammattinimikkeen mukaista alinta peruspalkkaa huonommaksi. Lääkärien omasta sopimuksesta ei vieläkään saatu riittäviä takeita, joita ilman Lääkäriliitto ei ole valmis hyväksymään uutta pääsopimusta.

Kunnallinen yleissopimus

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi kunnallisen yleissopimuksen, joka koskee yhteistoimintamenettelyä kunnissa. Liitto edellyttää Akavan huolehtivan siitä, ettei paikallisilla yhteistoimintasopimuksilla rajoiteta hakukiellon tai saarron käyttöä ja että lääkärit saavat tiedon sekä voivat neuvotella terveydenhuoltoa koskevista asioista.

Lääkärien työvoimatilanne ja koulutusmäärä

Lääkärien työttömyys on kuluvan syksyn aikana jatkuvasti kasvanut ja hallituksen kokoukseen mennessä työttömyyskorvauksia oli tänä vuonna maksettu jo yli 300 lääkärille. Myös keskimääräinen työttömyysaika on pidentynyt ja on nyt keskimäärin noin 1,8 kuukautta. Lääkäriliitto on toistuvasti esittänyt terveys- ja koulutusviranomaisille, että lääketieteellisiin tiedekuntiin otettavien määrä tulee nopeasti supistaa tulevaa lääkärikysyntää vastaavalle tasolle. Päätettiin esittää 11.-12.12. kokoontuvalle valtuuskunnalle kannanottoa asiasta.

Eurolääkärikoulutus

Opetusministeriölle annettiin lausunnot lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutusta koskevasta asetusluonnoksesta sekä erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. Näitä ETA-sopimukseen perustuvia säännöksiä selostetaan tarkemmin muualla tässä lehdessä.

Erikoislääkäri-koulutuksen rajoittaminen

Lue myös

Suomen Anestesiologit-alaosasto oli lähettänyt alan professoreille ja ylilääkäreille avoimen kirjeen, jossa esitetään huolestuneisuus anestesiologien työllisyystilanteesta ja ehdotetaan, että ilman virkaa olevia anestesiologian erikoislääkäreitä otettaisiin sijaisiksi apulaislääkärin virkoihin. Lisäksi alaosasto ehdottaa koulutusvirkojen muuttamista erikoislääkärien viroiksi, jolloin voitaisiin vähentää erikoislääkäriksi valmistuvien määrää.

Hallitus päätti kiinnittää alaosastojen huomiota siihen, ettei erikoislääkäreitä tule ottaa apulaislääkärin virkoihin eikä koulutusvirkoja lakkauttaa. Liiton työvoimapoliittinen valiokunta selvittää parhaillaan mahdollisuuksia käyttää ylikoulutusalojen apulaislääkärin virkoja muiden alojen koulutukseen ja eurokoulutukseen.

Lääkäriliitto UEMS:iin

Suomen Lääkäriliitto on hyväksytty Euroopan erikoislääkäriunionin UEMS:n jäsenjärjestöksi.

Kirjoittajat

Marit Henriksson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030