1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäripaneeli toi esiin kehityskohteita
Liitto toi­mii 1-2/2021 vsk 76 s. 62 - 63

Lääkäripaneeli toi esiin kehityskohteita

Lääkäripaneelin tulosten mukaan jäsenet pitävät liiton palveluja hyödyllisinä, mutta alueelliseen toimintaan toivotaan lisää ­paukkuja.

Lääkäripaneeli toi esiin kehityskohteita Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Lääkäriliitto tutkii Lääkäripaneelien avulla jäsenien tyytyväisyyttä liiton toimintaan ja palveluihin. Lisäksi paneelit sisältävät kysymyksiä ajankohtaisista, lääkäreille tärkeistä aiheista. Paneeleja toteutetaan vuosittain, ja vastauksia hyödynnetään liiton toiminnan kehittämisessä.

Viimeisimmän Lääkäripaneelin avulla selvitettiin myös koronatilanteen vaikutuksia lääkärien työhön. Lisäksi paneeli sisälsi kysymyksiä terveyspalvelujen markkinoinnista.

Lehteen ja viestintään ollaan tyytyväisimpiä

Suurin osa vastaajista tuntee Lääkäriliiton toimintaa melko hyvin. Vastauksissa ei ole suuria eroja iän, sukupuolen tai työskentelysektorin mukaan, joskin vanhimmat ikäluokat tuntevat liiton toimintaa parhaiten.

Yleisesti tyytyväisyys Lääkäriliiton toimintaan on pysynyt suunnilleen ennallaan edellisiin vuosiin verrattuna. Vanhemmat ikäluokat ovat tyytyväisempiä Lääkäriliiton toimintaan kuin nuoremmat. Kysyttäessä kuinka tyytyväinen vastaaja on liiton toimintaan sen eri tehtäväalueilla, parhaimmat arviot saivat Lääkärilehti ja liiton muu viestintä. Seuraaviksi sijoittuivat palkkaedunvalvonta ja luottamusmiestoiminta.

Valtaosa jäsenistä kokee liiton onnistuneen lääkärin ammatillisen autonomian puolustamisessa. Myös vaikuttamisessa ansiotason kehittymiseen on valtaosan mielestä onnistuttu vähintään yleisen ansiokehityksen mukaisesti.

Aluetoiminnan aktivoimista toivotaan

Lääkäriliittoon yhdistetään voimakkaimmin luotettava tieto ja hyödylliset palvelut. Liiton toiminnan katsotaan olevan hyödyllistä myös yhteiskunnan kannalta.

Sen sijaan liiton alueelliseen toimintaan toivotaan Lääkäripaneelin vastausten perusteella lisää paukkuja. Tähän onkin liitossa jo tartuttu. Liiton valtuuskunta päätti joulukuun kokouksessaan vakinaistaa järjestöpäällikön toimen. Järjestöpäällikön yhtenä tehtävänä on liiton ala- ja paikallisosastojen toiminnan kehittäminen. Tänä vuonna osastoja on tarkoitus aktivoida muun muassa tarjoamalla valmiita teemoja toiminnan tueksi.

Lääkäriliiton alueellisten valiokuntien toimintaa pyritään nostamaan esille entistä enemmän. Tämä tulee näkymään muun muassa Lääkärilehden Liitossa-osiossa.

Koronatilanteella erilaisia vaikutuksia työhön

Noin neljänneksellä vastaajista työmäärä oli lisääntynyt koronatilanteen seurauksena. Näin tapahtui erityisesti sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työskentelevillä. Sen sijaan yksityisillä lääkäriasemilla työskentelevistä tai yksityisvastaanottoa pitävistä vastaajista yli 40 prosentilla työmäärä oli koronatilanteen takia vähentynyt.

Viidennes vastaajista on ollut yli yhden päivän poissa töistä koronatartuntaepäilyn vuoksi. Nuoret ikäpolvet ovat olleet hieman muita enemmän poissa työstä koronatartuntaepäilyn vuoksi, mutta määrät olivat kuitenkin pieniä.

Koronatilanne on vaikuttanut joillain työpaikoilla lomien sijoitteluun tai kestoon. Vastaajista viidennes kertoo koronan vaikuttaneen lomajärjestelyihin.

Lääkäripaneelin vastaajien mielestä liiton koronaviestintä on ollut luotettavaa. Sitä pidetään myös selkeänä ja ymmärrettävänä.

Terveyspalvelujen markkinointi askarruttaa

Terveysalan palvelujen markkinointi askarruttaa valtaosaa paneeliin vastanneista. Jopa kolme neljästä vastaajasta on havainnut sellaista terveyspalveluiden markkinointia, joka voi johtaa tarpeettomiin lääketieteellisiin tutkimuksiin tai hoitoihin. Eniten tämän katsottiin liittyvän kuvantamiseen ja laboratoriopalveluihin.

Vajaa puolet vastaajista kokee, että terveyspalveluiden markkinoinnin valvontaa ja sääntelyä tulisi lisätä. Vain joka viides vastaajista tietää, mihin ilmoittaa epäasiallisesta markkinoinnista.

Lääkäripaneelin toteutti Lääkäriliiton toimeksiannosta Pohjoisranta BCW viime syksynä.

Mihin voit ilmoittaa epäasiallisesta markkinoinnista?

Lääkäripalvelujen markkinointia valvoo Lääkäripalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta, johon kuuluu edustajat Plastiikkakirurgiyhdistys – CPF ry:stä, Suomen Silmälääkäriyhdistyksestä, Suomen Hammaslääkäriliitto ry:stä, Suomen Lääkäriliitto ry:stä ja LPY ry:stä.

Lue myös

Valvontalautakunta antaa markkinointia koskevia täydentäviä ohjeita ja valvoo markkinointiohjeiden noudattamista. Markkinointiohjeiden noudattamatta jättämisestä tai muutoin hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista voidaan antaa lääkärille tai lääkäripalveluyritykselle huomautus. Mikäli ohjeiden tai hyvän markkinointitavan vastainen toiminta ei huomautuksella korjaannu, voidaan asia saattaa Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton tai LPY ry:n käsittelyyn sääntöjen mukaisin seuraamuksin.

Havaitessaan epäasiallista markkinointia ilmoituksen voi tehdä osoitettuna valvontalautakunnalle: puheenjohtaja Kati Myllymäki tai sihteeri Kati Lehtonen, PL 49, 00501 Helsinki tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Kaikesta epäasiallisesta markkinoinnista voi yleisesti ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV) kuluttaja-asiamiehelle, joka valvoo lainvastaista markkinointia. Kuluttaja-asiamies ei kuitenkaan pääsääntöisesti käsittele yksittäisiä riita-asioita, joissa kuluttaja esimerkiksi hakee hyvitystä. Niitä asioita käsittelevät kuluttajaoikeusneuvoja ja kuluttajariitalautakunta.

Kuluttaja-asiamiehen toiminnan ensisijaisena tavoitteena on saada lainvastaisesti toimiva taho lopettamaan menettelynsä tai muuttamaan sitä vapaaehtoisesti. Jos niin ei tapahdu, niin kuluttaja-asiamies voi tarvittaessa ryhtyä pakkotoimiin (esimerkiksi uhkasakolla tehostetun kiellon määräämiseen) tai saattaa asian markkinatuomioistuimeen käsiteltäväksi.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston osoite on Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Pääkirjoitus
Lääkärin etiikka -kirja uudistui

Kirja julkistetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille suunnatussa webinaarissa, sanovat Kati Myllymäki ja Mervi Kattelus.

Tieteessä
Kaksi reumalääkettä kortisonihoidon lisänä vähensivät koronakuolleisuutta

Tosilitsumabi ja sarilumabi vähentävät kortisonihoidon kanssa käytettyinä tehohoidossa olevien koronapotilaiden kuolleisuutta.

Näkökulma
Kaksosraskauden osakeskeytys synnyttää eettisiä pulmia

Jos kaksossikiöt ovat terveitä ja lapsia halutaan vain yksi, onko toisen abortointi oikein?

Kolumni
Olisiko teillä hetki aikaa puhua rakkaudesta?

Aivomme nauttivat yllätyksellisyydestä, kirjoittaa Anu Wartiovaara.

Ajassa
THL:n koronaseurannan avointa dataa ladattu yli 16 miljoonaa kertaa

Avoin data mahdollistaa uudet tietoon pohjautuvat ideat ja sovellukset.

Tiedepääkirjoitus
Laboratoriotutkimusten käyttö vaatii harkintaa

Tutkimuksia punnitaan niiden tuottaman lisäarvon perusteella, kirjoittavat Helena Liira ja Maija Lappalainen.