Liitto toi­mii 5/2017 vsk 72 s. 298 - 299

Liiton oikeusturvavakuutus - kysymyksiä ja vastauksia

Lääkäriliiton lakimiehille tulee usein kysymyksiä oikeusturvavakuutuksesta. Liiton lakimies Hannele Pöyry vastaa yleisimpiin kysymyksiin.

Kuvituskuva 1

1. Mikä on oikeusturvavakuutus?

Oikeusturvavakuutus on Lääkäriliiton jäsenille ottama vakuutusetu, joka antaa turvaa kun jäsen tarvitsee lakimiesapua riita-, rikos- tai Valvira-asiassa.

2. Keitä vakuutus koskee?

• Lääkäriliiton jäseniä lääkärin työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa

• Suomen Medisiinariliiton jäseniä lääkäriharjoitteluun liittyvissä asioissa.

3. Mitä vakuutuksesta voidaan korvata?

• oman lakimiehen kustannuksia

• todistelukustannuksia

• vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja

Kustannusten tulee olla välttämättömiä ja kohtuullisia.

4. Joudunko itse osallistumaan kustannusten maksamiseen?

Omavastuu kustannuksista on 15 %, kuitenkin vähintään 150 euroa.

5. Paljonko kustannuksia voidaan korvata vakuutuksesta?

Vakuutuksesta voidaan korvata enintään 18 000 euroa / juttu. Hoitovirhejutuissa enimmäismäärä on kuitenkin 25.000 euroa.

6. Millaisia asioita vakuutuksesta voidaan korvata?

• riita-asioita: esimerkiksi palkkasaatava- tai irtisanomisriita työnantajan kanssa. Sama koskee myös ammatinharjoittajalääkärin palkkio- tai ammatinharjoittajasopimuksen irtisanomis- tai purkamisriitoja lääkäriaseman kanssa.

yleinen edellytys on, että kyse on riitaiseksi tulleesta asiasta, jossa on todisteellisesti vaadittu jotain, johon vastapuoli ei ole suostunut ja asia voitaisiin viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

• rikosasioita, joissa lääkäri on epäiltynä tai syytettynä esimerkiksi vamman tai kuolemantuottamuksesta, tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lakimiesavustajan voi saada jo poliisikuulusteluun.

• rikosasioita, joissa lääkäri on asianomistajana ja hänellä on korvausvaatimuksia, esimerkiksi jos on kyse potilaan lääkäriin kohdistamasta laittomasta uhkauksesta, vainoamisesta yms. Ensisijaisesti kuitenkin työnantaja vastaa, kun on kyse lääkärin työhön liittyvästä tilanteesta.

• lääkäri tarvitsee juridista apua laatiessaan Valviralle sen pyytämää selvitystä tai vastausta. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. selvitys, jonka Valvira pyytää lääkäriltä poliisin pyynnöstä esitutkintaa varten tai Valvira harkitsee lääkärin oikeuksien rajoittamista tai poistamista.

7. Esimerkkitapauksia, joita vakuutus ei kata

• lakimiesavun käyttämistä erilaisissa kuulemistilaisuuksissa (esim. irtisanominen, tehtävä- tai virkamuutokset). Vakuutusta voi käyttää, kun työnantaja on tehnyt päätöksen, josta voi valittaa tai jonka johdosta voi vaatia tuomioistuimessa korvausta

• viranhakua koskevat valitukset

• yrityksen osakkuuteen tai omistamiseen liittyvä riita

• vero-, eläke-, työtapaturma- yms. valitukset

• aluehallintoviraston pyytämä selvitys

• syyttäjän syyte koskee törkeää huolimattomuutta tai varomattomuutta (poikkeus väitetyt hoitovirheet), tahallista tekoa tai tekoa, joka on tehty alkoholin tai muun huumaavan aineen tai väärinkäytetyn lääkeaineen vaikutuksen alaisena

• lääkärin omia kuluja (ansiomenetys, oma työ, matka- yms. kustannukset)

8. Mistä oikeudenkäyntikulut lopulta korvataan?

• poliisi tai syyttäjä ei vie juttua eteenpäin: kustannukset voidaan korvata vakuutuksesta, jolloin lääkärin maksettavaksi jää omavastuuosuus. Työnantajalla on työhön liittyvissä asioissa myös kustannusvastuuta.

• syyttäjän syyte hylätään oikeudessa: valtion varoista korvataan aiheetta syytetylle tämän kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Työnantajalla on myös vastuu kustannuksista työhön liittyvissä asioissa (esim. kuntatyönantajan osalta erillislaki asiasta 6.1.1984/21).

• syyte hyväksytään eli lääkäri tuomitaan tuottamuksellisesta teosta. Omia ja asianomistajalle maksettavaksi määrättyjä oikeudenkäyntikuluja korvataan vakuutuksesta enimmäismäärään saakka, lääkärillä on 15 %:n omavastuu. Tuomittuja sakkoja vakuutus ei kata.

• lääkäri voittaa oikeudessa palkka-, palkkio- tai irtisanomisriitansa. Pääsääntö on, että jutun hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan vastapuolen kulut. Tässä tilanteessa vastapuoli korvaa myös lääkärin omavastuuosuuden.

Lue myös

• lääkäri häviää oikeudessa palkka-, palkkio- tai irtisanomisriitansa. Tällöin oikeus pääsääntöisesti velvoittaa lääkärin maksamaan myös vastapuolen kulut. Sekä lääkärin että vastapuolen kulut korvataan vakuutuksesta enimmäismäärään saakka, lääkärillä on 15 %:n omavastuu. Enimmäismäärän ylittävät kustannukset jäävät lääkärin maksettavaksi.

9. Miten toimin jos minulla on tarve käyttää oikeusturvavakuutusta?

Ota ensin yhteyttä liiton lakimiesneuvontaan joko puhelinpäivystykseen tai lakimiehet@laakariliitto.fi. Alustavaa neuvontaa voi kysyä myös OP Vakuutuksesta, puh. 010 253 0509. Vahinkoilmoitus tehdään aina OP Vakuutukseen ja se tekee myös päätöksen edun myöntämisestä. Vahinkoilmoituksen voi tehdä verkossa: www.op.fi > henkilöasiakkaat > vakuutukset ja vahingot > tee vahinkoilmoitus > vastuu- ja oikeusturva > oikeusturvavahinko.

10. Ketä voin käyttää jutussa avustajana?

Liiton lakimiehet eivät toimi jäsenten avustajina oikeusturva-asioissa. Avustajan tulee olla asianajaja tai muu lakimies. Hänet voit itse valita. Liiton lakimiehet voivat halutessasi suosittaa sinulle sopivaa lakimiestä.

11. Mitä kannattaa vielä huomioida?

Jos asia koskee potilaan hoitoa tai muuta työtehtävääsi, keskustele aina ensin työnantajasi kanssa tarvitsemastasi oikeudellisesta avusta. Ole sen jälkeen yhteydessä liiton lakimiehiin.

LISÄÄ LIITON VAKUUTUKSISTA:

www.lääkäriliitto.fi > Jäsenyys > Jäsenedut > Vakuutukset

www.uusi.op.fi/laakariliitto

Ota yhteyttä aina ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – älä mene ilman juridista apua oikeudenkäyntiin, jossa sinua syytetään potilaan hoidosta tai sinulle esitetään potilaan hoitoon liittyvä vaatimus.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030