Liitto toi­mii 7/2003 vsk 58 s. 842 - 843

Lääkäriliiton lausunto: Hoitotyön teoriakoulutusta lähennettävä käytäntöön

Lääkäriliitto on pyynnöstä antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmaksi.

- Tavoitteeksi pitäisi ottaa se, että koulutus antaisi valmiuden toteuttaa hoitotyötä käytännössä. Koulutuksen sisällön kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa olisi ensiarvoisen tärkeää. Tärkeää olisi lähentää myös ns. teoriakoulutusta käytäntöön. Tämä edellyttäisi tiiviisti käytännön työssä kiinni olevien opettajien käyttämistä muulloinkin kuin harjoitteluaikana, toteaa Lääkäriliitto lausunnossaan.

Liitto tuo lausunnossaan esille sen vaikeuden, joka syntyy, kun kyseessä olevan ohjelmavalmistelun taustaa ja liittymistä ajankohtaisiin terveydenhuollon kehittämistoimiin ei esitetä.

- Lähetetyistä asiakirjoista ei käy ilmi STM:n asettaman hoitotyön työryhmän kokoonpanoa eikä tehtäväksiantoa. Toisaalta luonnoksessa ilmoitettu aikaväli 2003-2007 viittaa jollakin tavoin kansalliseen projektiin terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämän projektin loppuraportissa ja siihen liittyvässä valtioneuvoston päätöksessä ei tule kuitenkaan esiin mitään sellaista seikkaa, joka olisi edellyttänyt tällaisen erillisohjelman laatimista.

Kansallisen terveysprojektin loppuraportissa on todettu seuraavasti: Terveydenhuollon toimintayksiköistä on tullut runsaasti palautetta, jonka mukaan ammattikorkeakoulujen terveydenhuollon koulutusten sisällöt ja tutkinnon suorittaneiden valmiudet eivät usein vastaa käytännön työelämän tarpeita. Kritiikkiä tukevat useat viime vuosina tehdyt selvitykset.

- Tämä lähtökohta edellyttäisi lähinnä ammattikorkeakoulujen koulutuksen sisällöllistä tarkastelua sekä sen nivomista toisaalta käytännön työelämään ja toisaalta yhteistyöhön muiden henkilöstöryhmien välillä. Lausunnolla oleva luonnos lähtee selvästikin erilaisin tavoittein pyrkien korostamaan hoitotyötä erillisenä terveydenhuollon alueena, jonka erityinen laajentaminen ja vahvistaminen nähdään tärkeäksi, todetaan lausunnossa.

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan tällaisen ohjelman laatiminen kulkee eri suuntaan kuin mitä kansallisen projektin tavoitteena on ollut.

TYÖNJAKOA KEHITETTÄVÄ

Ohjelmaluonnoksen ensimmäisessä kappaleessa esitetään ohjelmalle taustaa ja tarkoitusta. Tässä kohdassa on liiton mielestä esitetty eräitä hyvinkin kannatettavia pyrkimyksiä.

- Lääkärin ja hoitotyössä toimivan yhteistyötä ja työnjakoa kehittämällä pyritään uusiin toimintatapoihin. Ohjelmalla ilmoitetaan myös pyrittävän antamaan tuki hoitotyössä toimiville, edistämään sitoutumista ja palvelemaan kehittämistä. Edelleen ohjelmaan kerrotaan liitettävän esimerkkejä hyvästä käytännöstä.

Hoitotyön kansallisen tavoite- ja toimintaohjelman päätavoitteena ilmoitetaan olevan hoitotyön käytännön kehittäminen.

- Siksi yllätys onkin varsin suuri, kun loppuosa ohjelma-asiakirjasta karkaakin pääosin teoreettiseen ja paperinmakuiseen luettelointiin. Harvasta kohdasta enää löytää konkreettisia käytännön työskentelyyn liittyviä uusia avauksia, toteaa liitto.

Eri kohdissa puhutaan näyttöön pohjautuvasta hoitotyöstä.

- Tekstiin on laatikoitu ilmeisesti tätä näyttöä tukemaan tarkoittavasti käytännön ratkaisuja ja kentällä tehtyjä selvityksiä. Selvitykset ovat suurelta osin kuvailevia eivätkä sisällä sellaista tieteellistä perustaa, mitä näyttöön pohjautuvuudella yleensä tarkoitetaan.

Esimerkin ohjelman sisällään pitävistä ristiriitaisuuksista antavat kohdassa Johtamisen asiantuntijuus luetellut tavoitteet.

Lue myös

- Kaksi ensimmäistä kohtaa ovat hyvinkin asiallisia kosketellen johtajan valmiuksia luoda henkilöstölle toimintaedellytykset sekä toimia johtajana eri tilanteissa. Sen sijaan kaksi seuraavaa kohtaa jo lähtevät edellyttämään hoitotyön johtajien määrän lisäämistä ja oman tehtäväalueen varmistamista.

Moniammatillinen tiimityö mainitaan monessa luettelossa, ja tiimityö on käytännön potilashoidossa todella tärkeä asia.

- Moniammatillisen tiimin ylikorostaminen kuitenkin häivyttää helposti vastuukysymykset. Tiimissä toimimisesta riippumatta kantaa jokainen ammattihenkilö omakohtaisen vastuun tekemisestään.

Kohta Koulutus hoitotyön käytännön tukena olisi terveysprojektinkin arvioiden mukaan kaikkein ajankohtaisin.

- Näissä kappaleissa puhutaan paljon tavoitteellisesta yrittämisestä, mutta edelleen jotenkin kauko-otteella ja teoreettisena. Terveysalan koulutuksen ilmoitetaan luovan perustan hoitotyölle. Ehkäpä tässä pitäisi jo ottaa tavoitteeksi se, että koulutus antaisi valmiuden toteuttaa hoitotyötä käytännössä.

Koulutuksen sisällön kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa olisi Lääkäriliiton mielestä ensiarvoisen tärkeää, mutta tässäkin kohdassa vain luetteloidaan järjestelmäkeskeisiä toimia.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030