1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Opiskelu on sujunut melko hyvin koronatilanteesta huolimatta
Liitto toi­mii 43-44/2020 vsk 75 s. 2314 - 2315

Opiskelu on sujunut melko hyvin koronatilanteesta huolimatta

Koronapandemian ja siihen liittyvien ­rajoitusten vaikutuksia kevään opiskeluun ja kesätöihin selvitettiin osana Lääkäriliiton opiskelija­tutkimusta.

Opiskelu on sujunut melko hyvin koronatilanteesta huolimatta Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 2.-6. vuosikurssin lääketieteen opiskelijat Suomessa ja kaikki suomalaiset lääketieteen opiskelijat ulkomailla. Tarkoituksena oli kartoittaa opiskelijoiden kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan opinnoissa ja mielipiteitä työelämästä kesätyöpaikoissa.

Tässä kerrotaan alustavia tuloksia koronatilanteen vaikutuksista opiskeluun ja kesätöihin. Muilta osin tutkimuksen tuloksista kerrotaan Lääkäriliiton kanavissa myöhemmin.

Etäopetukseen siirtyminen sujui hyvin

COVID-19-pandemia on vaikuttanut opintoihin siten, että opetushenkilöstö on muokannut opetusmenetelmiä etäopetukseen sopiviksi. Valtaosa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että etäopetuksen toteuttaminen ja tenttijärjestelyt ovat sujuneet tiedekunnissa hyvin.

Lähes puolet tutkimukseen vastanneista kokee, että etäopiskelu ei ole lisännyt opintoihin käytettyä aikaa. Joka toinen on sitä mieltä, että lähiopetusta ei ole järjestetty riittävästi oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Mielipiteitä jakaa myös se, onko saanut etäopetuksessa opettajilta riittävästi tukea ja apua oppimiseen. Mitä alemmalla vuosikurssilla opiskelee, sitä useammin kokee jääneensä paitsi tuesta ja avusta.

Opiskelijoista tai heidän läheisistään lähes joka kolmas kuuluu COVID-19-riskiryhmään. Valtaosan mielestä lähiopetuksen toteutuksessa riskiryhmäasia on huomioitu riittävästi.

Peruuntunutta opetusta toivotaan osin uusiksi

Pandemian vuoksi opetusta on jouduttu myös perumaan joko kokonaan tai osittain.

Luentoja, seminaareja ja ryhmätöitä vaikuttaa peruuntuneen kaikilta opiskelijoilta, mutta useimmin opintojen alkupuolella olevilta. Eniten kaikista tutkituista opetustapahtumista oli peruuntunut ryhmätöitä.

Useimmin peruuntuneiden opetustapahtumien joukkoon kuuluivat myös yhden päivän vierailut terveydenhuollon toimipisteissä. Niitä oli peruuntunut opiskelijoilta, jotka aloittivat 2. ja 4. vuosikurssin tänä syksynä. Opinnoissaan kliiniseen vaiheeseen ehtineistä noin joka toisella oli peruuntunut klinikkaopetusta sekä keskussairaaloihin tai terveyskeskukseen hajautettua opetusta.

Enemmistö vastaajista haluaa, että klinikkaopetusta, vierailuja ja hajautettua opetusta järjestettäisiin uudelleen. Ryhmätöitä toivoi uudelleen järjestettäviksi noin puolet vastaajista. Sen sijaan peruuntuneita luentoja ja seminaareja useimmat eivät halua järjestettävän uudelleen.

Koronaepidemia vaikeutti kesätyöpaikan saamista

Koronavirusepidemia vaikutti lähes joka viidennen lääketieteen opiskelijan kesätyöpaikan saamiseen. Mitä lyhyempi opiskeluhistoria, sitä useammin epidemia ja sen rajoitustoimet vaikuttivat heikentävästi kesätyöpaikan saamiseen. Aiemmin sovittu työpaikka tai tehtävä saattoi vaihtua toiseen. Lähes joka kolmas (30 %) jäi ilman työtä kesätyön peruuntumisen vuoksi. Lääkärin sijaisena työskennelleillä vaikutuksia oli vähiten, ja joillekin työpaikan saaminen oli tänä vuonna jopa aiempaa helpompaa.

Lue myös

Uudenlaistakin työtä tarjoutui koronaepidemian takia joillekin. COVID-19-jäljitystyössä toimi eniten 3. ja 4. vuosikurssin välillä olevia opiskelijoita.

Kesätyöpaikoilla annettiin henkilökohtaisen COVID-19-tartuntavaaran torjumiseen liittyvää ohjeistusta, mutta lähes kolmannes lääkärin sijaisena tai amanuenssina työssä olleista koki sen olevan riittämätöntä. Pienelle osalle (5 %) ohjeistusta ei annettu ollenkaan, vaikka sitä olisi tarvittu. Eniten niitä, jotka kokivat, että ohjeistusta ei ollut riittävästi tai ollenkaan, oli terveyskeskuksen tai kaupunginsairaalan vuodeosastolla työskennelleiden joukossa.

Puolet lääkärin sijaisena tai amanuenssina työskennelleistä kokee, että COVID-19-pandemian aiheuttamat muutokset kevään opetusjärjestelyissä heikensivät valmiuksia toimia kesätyössä. Taustaryhmittäin ei ole suuria eroja mielipiteissä tässä asiassa.

Opiskelijatutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Lääkäriliiton toimeksiannosta. Tiedonkeruu toteutettiin sähköpostikyselynä 2.−27.9.2020. Tutkimukseen vastasi 1 431 opiskelijaa, joista 147 opiskeli ulkomailla. Tutkimuksen vastausosuus oli 30 %.

› Lue myös Korona tyhjensi luentosalit s. 2258.

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ammatillinen itsetunto vahvistui

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä alkoi syyskuussa nuorten lääkäreiden ­mentorointipilotti, jonka tavoitteena on kasvattaa ­lääkärien hyvinvointia työssä ja muussa elämässä.

Ajassa
Säätiön avustuksella kolme uutta lääketieteen professuuria

Professoreiksi vuosiksi 2021–25 on nimitetty Outi Mäkitie, Paulina Salminen ja Sara Wickström.

Liitossa
Rekisteritutkijan hautajaiset?

Nyt on tapahtunut jotain, mikä ei ole edistänyt suomalaisen tutkimuksen mahdollisuuksia maailmalla.

Tieteessä
Suu ja hampaat jäävät lääkärikoulutuksessa sivuun

Suun terveys on tärkeä myös kroonisten sairauksien hallinnassa.

Tieteessä
Levinnyt borrelioosi osoittautui muuksi sairaudeksi puolella potilaista

Osa potilaista sai uuden diagnoosin, osalla oireet olivat peräisin aiemmin diagnosoidusta muusta sairaudesta, osoitti tutkimus.

Ajassa
Unettomuus lisää synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä

Väitöstutkijan mukaan odottavien äitien unettomuusoireita kannattaisi seuloa, jotta masennuksen riskissä olevat tunnistettaisiin nykyistä aiemmin.