Liitto toi­mii

Potilasvakuutus lääkärin vapaaehtoistyössä

Kesän festivaalit, urheilukilpailut ja muut tapahtumat lähestyvät, ja niihin pyydetään usein paikalle lääkäreitä. Miten toimii potilasvakuutus vapaaehtoistyössä – lue usein kysytyt kysymykset.

Teksti Hannele Pöyry
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

1. Jos toimii ns. vapaaehtoislääkärinä, eli ei saa lääkärin työstään palkkaa tai palkkiota, pitääkö toiminnalla olla potilasvakuutus?

Kyllä. Uuteen 1.1.2021 voimaan tulleeseen potilasvakuutuslakiin sisältyy vapaaehtoistoiminnan vakuuttamisvelvollisuudesta nimenomainen säännös. Käytännössä vakuuttamisvelvollisuus oli jo aiemminkin, mutta nyt asia on kirjattu lakiin.

2. Mistä vapaaehtoislääkärinä toimimisessa on kyse?

Kyse on ennalta sovitusta lääkäripalveluiden antamisesta vastikkeetta esimerkiksi konsertin, festivaalin, urheilukilpailun tai muun tapahtuman yhteydessä. Lääkäri voi myös sopimuksensa perusteella toimia esimerkiksi lapsensa seuran lääkärinä.

3. Kenen tulee vakuuttaa vapaaehtoislääkärin toiminta?

Lain mukaan olennaista on se, toimiiko vapaaehtoislääkäri omaan vai tapahtuman tai järjestäjän lukuun. Se kenen lukuun toimitaan, on vakuuttamisvelvollinen.

4. Milloin vapaaehtoislääkäri voi käyttää liiton potilasvakuutusta?

Lääkäriliiton potilasvakuutus on voimassa pienimuotoisessa ja satunnaisessa vapaaehtoistoiminnassa. Liiton potilasvakuutus kattaa vapaaehtoistyön ainoastaan sellaisissa tapahtumissa, joissa lääkäri toimii yksin ainoana lääkärinä tai lääkärit toimivat peräkkäin vuoroissa. Lääkäriliiton potilasvakuutus ei kata muiden vapaaehtoistoimijoiden, kuten sairaanhoitajien toimintaa.

Jos tilaisuudessa tarvitaan useita lääkäreitä samanaikaisesti, on kyse organisoidusta tapahtumasta, jollaiseen tapahtuman järjestävän yhteisön pitää ottaa potilasvakuutus. Poikkeuksena tästä ovat Global Clinicillä toimivat vapaaehtoislääkärit, jotka ovat liiton potilasvakuutuksen piirissä.

Jos lääkäri toimii vapaaehtoistyössä osana terveydenhuollon organisaatiota, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin lääkärinä, tulee kyseisen organisaation vastata potilasvakuutuksesta.

Lääkäriliiton potilasvakuutus on voimassa myös silloin, kun lääkäri tutkii ja hoitaa sukulaisiaan tai ystäviään ilman korvausta.

5.Kattaako liiton potilasvakuutus lääkäriopiskelijoiden vapaaehtoistoiminnan?

Liiton potilasvakuutus ei kata opiskelijan vapaaehtoistyötä, koska opiskelija ei ole laillistettu lääkäri eikä hän voi vielä toimia itsenäisesti lääkärin tehtävissä.

6. Mitä pitää tehdä, jos aikoo toimia vapaaehtoislääkärinä?

- Muista, että vastaat myös vapaaehtoislääkärinä potilaan asianmukaisesta tutkimisesta ja hoitamisesta. Muista myös velvoitteesi terveydenhuollon ammattihenkilönä. Ryhdy tehtävään vain, kun sinulla on siihen tarvittava osaaminen.

- Varmista, että sinulla on asianmukaiset puitteet lääkärinä toimimiselle (tilat, tarvikkeet, laitteet jne.).

- Tee etukäteen suullinen tai kirjallinen sopimus vapaaehtoisena lääkärinä toimimisesta. Kirjallinen sopimus on suositeltava.

- Huomioi, että vapaaehtoistyöstä ei voi saada korvausta.

- Jos tapahtumassa tarvitaan yhtä aikaa monta lääkäriä, pitää järjestäjän vastata potilasvakuutuksesta.

- Muista tehdä potilasasiakirjamerkinnät myös vapaaehtoistyöstä.

- Varmista vielä etukäteen, että potilasvakuutus on kunnossa.

- Muista, että potilasvakuutus on voimassa vain Suomessa.

- Varmista myös, miten olet itse vakuutettu esimerkiksi tapaturman varalta (talkoovakuutus, oma tapaturmavakuutus). Jos olet ottanut Pohjolasta liiton neuvotteleman Matkustajavakuutuksen, joka kattaa sekä ulkomaiden että kotimaan matkat, kattaa se myös vapaaehtoistyössä sinulle sattuvat tapaturmat.

7. Onko potilasvakuutus voimassa, jos olen paikalla yleisössä, kun joku saa esimerkiksi yllättäen sairauskohtauksen ja menen lääkärinä auttamaan?

Kyllä. Uuteen potilasvakuutuslakiin tuli asiasta Lääkäriliiton aloitteesta nimenomainen säännös. Aiempi tulkinnanvaraisuus poistettiin uudessa laissa.

Potilasvakuutuslaki koskee siis myös tilannetta, jossa lääkäri sattumalta paikalla olevana on velvollinen antamaan kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua. Mahdolliset potilasvahingot katetaan näissä tilanteissa yhteisestä jakojärjestelmästä eikä tällaisia tilanteita tarvitse erikseen vakuuttaa.

Lue myös

Lääkäriltä, joka ei ole voinut varautua tilanteeseen ennalta, ei voida edellyttää enempää kuin mitä konkreettiset olosuhteet sallivat. Lääkärin on punnittava oman osaamisensa taso ja potilaalle mahdollisesti koituva hyöty tai haitta. Luonnollisesti tilanteessa voidaan ensihoitolääkäriltä edellyttää enemmän kuin akuuttihoitoon perehtymättömältä ammattihenkilöltä. Tärkeää on tehdä se, mitä osaa ja kykenee sekä hälyttää paikalle lisäapua ja huolehtia potilaan hoitoon toimittamisesta.

Kirjoittaja on Lääkäriliiton lakimies.

Potilasvakuutuslaki 6 §

Vakuuttamisvelvollisuus

Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla yhteisöllä, säätiöllä ja itsenäisellä ammatinharjoittajalla sekä työnantajalla, jonka palveluksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä, on oltava vakuutus tämän lain mukaisen vastuun varalta.

Jos terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoitetaan vastikkeetta, vakuuttamisvelvollisuus on terveydenhuollon ammattihenkilöllä, ellei toimintaa harjoiteta jonkin yhteisön tai säätiön lukuun, jolloin vakuuttamisvelvollisuus on tällä yhteisöllä tai säätiöllä.

Vakuuttamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske terveydenhuollon ammattihenkilöä siltä osin kun hän antaa 2 §:n 1 momentin 6 kohdan d alakohdassa tarkoitettua apua.

Potilasvakuutuslaki 2 § 1 mom. 6 d) kohta

Tässä laissa tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidolla d) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä annettua apua.

Kirjoittajat

Teksti Hannele Pöyry

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030