Terveydenhuolto

Asiakkaat pääsääntöisesti tyytyväisiä mielenterveyspalveluihin

Myös päihdepalveluihin oltiin tyytyväisiä.

Ulla Toikkanen

Adobe/AOP

Asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä saamaansa mielenterveys- ja päihdepalveluun THL:n kyselyn mukaan. 

Kriittisintä palautetta avo- ja laitoshoidossa saatiin tiedonsaantiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi läheisten mukaan ottamisesta ja myös turvallisuuden tunteesta laitoshoidon hoitopaikassa annettiin kriittistä palautetta. 

– Parhaat asiakaskokemukset saatiin kyselyn perusteella kunnioittavasta kohtelusta sekä siitä, että asiakkaat kokivat tulleensa hyväksytyksi sellaisena kuin ovat, kertoo THL:n erikoistutkija Satu Viertiö tiedotteessa .

Asiakaspalautekysely toteutettiin marraskuussa 2021 yhteensä 435 julkisen terveydenhuollon ja päihdehuollon hoitopaikassa. Avohoidon palveluissa lomakkeeseen vastasi 8 820 ja laitoshoidon puolella 1 118 asiakasta. Kyselyä ei toteutettu asumispalveluissa eikä päiväkeskuksissa.

Asiakkaat kaipaavat tietoa vertaistuesta

Mielenterveyspalvelujen avohoidon vastauksissa haluttiin enemmän tietoa vertaistuesta, arkeen tukea antavien järjestöjen toiminnasta, sairaudesta, hoidon sisällöstä, potilaan oikeuksista sekä lääkehoidosta. 

Päihdepalveluiden avohoidosta saaduissa vastauksissa toistuivat samat asiat. Niissä tuli esiin myös kysymys siitä, ovatko läheiset otettu mukaan hoitoon, kun asiakkaat ovat sitä toivoneet. Hoitopaikoissa, joissa annetaan sekä mielenterveys- että päihdehoitoa, palaute oli yleisesti positiivisinta.

Tiedonsaanti vertaistuesta sekä tukea antavien järjestöjen toiminnasta oli mielenterveyspalveluiden laitoshoidossa harvinaisempaa kuin avohoidossa. Päihdehoidon puolella taas koettiin, että vertaistuesta saatiin tietoa, mutta arkeen tukea antavista järjestöistä sen sijaan ei. 

Lue myös

Apua hoidon kehittämiseen

Hoitosuunnitelman laatiminen ei kyselyyn vastanneiden asiakkaiden mukaan toteutunut läheskään odotetulla tavalla. Päihdepalveluissa samoin kuin avo- ja laitoshoidossa hoitosuunnitelma oli kuitenkin vastaajan tiedossa useammin kuin mielenterveyspalveluissa.

Asiakaskokemus avohoidon etävastaanotolla koettiin osittain huonommaksi kuin lähivastaanotolla. Ero etä- ja lähikäyntien välillä oli suurempi niissä väittämissä, joissa kysyttiin kokemusta juuri kyseisestä käynnistä hoitopaikassa.

Tahdosta riippumattomassa hoidossa oli hieman yli neljännes psykiatrisessa laitoshoidossa olevista potilaista. He raportoivat lähes kaikissa väittämissä huonompaa asiakaskokemusta kuin muut.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030