Terveydenhuolto

Fimean antama markkinointikieltopäätös jää voimaan

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Fimean vuonna 2020 Novartis Finland Oy:lle antama markkinointikieltopäätös on perusteltu.

Ulla Toikkanen

Adobe/AOP

Fimea antoi markkinointikieltopäätöksen Novartiksen ja Terveystalo Oy:n vuosien 2018–2019 järjestelystä. Migreenin hoitoon tarkoitettua lääkevalmistetta jaeltiin Terveystalon asiakkaille poliklinikkakäyntien yhteydessä huomattavan edullisesti verrattuna saman lääkevalmisteen hintaan apteekeissa.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 26. tammikuuta 2023 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja katsoi Fimean tavoin, että lääkkeiden markkinoinnin käsitettä on tulkittava laajasti.

Kyseessä ollut sopimusjärjestely on ollut lääkelain markkinointisäännösten tarkoittamalla tavalla epäasiallinen ja omiaan antamaan potilaille virheellisen kuvan valmisteen hinnasta ja lääkehoidon luonteesta. Lisäksi järjestely on luonut lääkäriasemalle ja siellä toimineille lääkäreille merkittävän kilpailuedun ja sitä kautta lääkelain markkinointisäännöksissä kielletyn etuuden, tiedottaa Fimea.

Turvaa lääkelainsäädännön tavoitteita

Ratkaisu vahvistaa Fimean tulkinnan, jonka mukaan lääkkeiden markkinoinniksi voidaan katsoa myös menettelyt, joilla lääkevalmisteen käyttäjäkuntaa ja myyntiä pyritään laajentamaan muillakin keinoilla kuin kohdentamalla tavanomaista mainontaa potilaille tai terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue myös

Ratkaisussa otettiin kantaa myös lääkevalmisteiden luovuttamiseen lääkekeskuksesta. Päätöksessä todetaan, ettei kyseessä olevan kaltaista menettelyä, jossa potilas on käynyt terveydenhuollon ammattihenkilöllä vain lääkeinjektion saamiseksi ilman potilaan kirjaamista hoitopaikalle, voida pitää lääkelain sallimana luovuttamisena sairaansijalla oleville potilaille.

Kyseessä oleva migeenilääke on avohoitoon tarkoitettu lääkevalmiste, jota myydään apteekeista potilaiden itsensä pistettäväksi asianmukaisen opastuksen jälkeen.

Fimea pitää korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua hyvin perusteltuna ja aiheellisena, sillä sen voidaan katsoa turvaavan lääkelainsäädännön tavoitteita sekä ehkäisevän pyrkimyksiä kiertää lääkevalmisteiden markkinoinnista annettuja säännöksiä.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030