Terveydenhuolto

Seitsemän päivän hoitotakuuta esitetään perusterveydenhuoltoon

Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen hoitotakuun muuttamisesta, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Esityksellä tiukennetaan terveydenhuoltolain mukaista perusterveydenhuollon hoitotakuuta. Hoitotakuu koskisi sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika laskettuna hoidon tarpeen arviosta lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Hoitotakuu avosairaanhoidossa koskisi hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. 

Arvio hoidon tarpeesta tehtävä nopeammin

Hoidon tarpeen arviointi olisi tehtävä aiemman kolmen vuorokauden sijaan saman yhteydenoton tai päivän aikana. Arvion hoidontarpeesta tekisi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Suun terveydenhuollossa arvion voisi tehdä myös nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Jos hyvinvointialue ei pystyisi antamaan palveluja itse, sen pitäisi hankkia palvelut muilta palveluntuottajilta. Osana hoidontarpeen arviota on arvioitava sitä, pystyykö hyvinvointialue tuottamaan palvelut itse määräajassa. 

Laissa olisi säännökset myös tilanteisiin, joissa potilas on arvion perusteella ohjattu ensin muun terveydenhuollon ammattilaisen kuin lääkärin tai hammaslääkärin vastaanotolle. 

Jos ensimmäisellä hoitokäynnillä todetaan, että potilas tarvitsisi lääkäriä tai hammaslääkäriä, lääkäriin pääsy on järjestettävä seuraavan seitsemän vuorokauden sisällä. Hammaslääkäriin pääsy on järjestettävä seuraavan neljän viikon sisällä tai vaihtoehtoisesti kolmen kuukauden sisällä hoidon tarpeen arviosta.

Myös kolmen kuukauden hoitotakuu palveluissa

Seitsemän vuorokauden määräaika ei koskisi esimerkiksi terveysneuvontaa, terveystarkastuksia ja hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia. Nämä tulisi järjestää potilaan palveluiden tarve huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, korkeintaan kolmessa kuukaudessa tai hoitosuunnitelman mukaisesti. 

Seulontoja, tiettyjä määräaikaistarkastuksia sekä osaa rokotuksista ei koskisi myöskään kolmen kuukauden hoitoon pääsyn määräaika. Tällaisten palveluiden antamisesta säädetään erikseen.

Erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräaikaan ei ehdoteta muutoksia.

Lue myös

Hoitotakuu tiukentuu vaiheittain

Hoitoon pääsyä koskevat määräajat tiukentuisivat vaiheittain. Siirtymäkautena 1. syyskuuta 2023–31. lokakuuta 2024 perusterveydenhuollon avosairaanhoitoon tulisi päästä 14 vuorokauden ja suun terveydenhuoltoon neljän kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnin tekemisestä. 

Seitsemän vuorokauden hoitoon pääsyn määräaika perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja kolmen kuukauden määräaika suun terveydenhuollossa tulisivat voimaan 1. marraskuuta 2024.

Näin mahdollistetaan, että palvelunjärjestäjät voivat siirtyä tiukentuviin hoitoon pääsyn määräaikoihin hallitummin.

Jatkossa hyvinvointialueen tulisi julkaista tietoa perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä kalenterikuukausittain. Hoitoon pääsyä koskevat tiedot tuottaisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jolloin tieto olisi vertailukelpoista eri järjestäjien välillä.

Hoitotakuusääntely koskisi myös korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon terveydenhuollon palveluja.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030