Terveydenhuolto

Valvira: Apotti-järjestelmä vastaa lainsäädännön vaatimuksia 

Apotin valvonta kuitenkin jatkuu.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Oy Apotti Ab:hen tehdyn tarkastuksen ja selvitysten perusteella Valvira katsoo, että järjestelmä täyttää asiakastietolain mukaiset olennaiset vaatimukset. Valvonta aloitettiin yli 600:n terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoittaman kantelun johdosta.

Valviran mukaan Apotti on suunniteltu ja rakennettu tietoturvaa ja tietosuojaa koskevien lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten sekä yhteentoimivuutta koskevien kansallisten määrittelyjen mukaisesti. Apotilla pystytään käsittelemään asiakas- ja potilastietoja lakien ja säännösten edellyttämällä tavalla. Valvonta kuitenkin jatkuu. 

– Seuraamme järjestelmän kehittämistä, keskeneräisten yhteistestausten etenemistä ja käytettävyyden parantamista. Oy Apotti Ab:n toteuttamat ja suunnittelemat kehittämistoimenpiteet ovat yleisesti ottaen hyviä, mutta niiden onnistumista voidaan arvioida vasta myöhemmin, toteaa yli-insinööri Antti Härkönen tiedotteessa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien täytyy täyttää asiakastietolaissa määritellyt olennaiset vaatimukset. Valvira edistää ja valvoo olennaisten vaatimusten toteutumista.

Olennaiset vaatimukset jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: toiminnallisiin vaatimuksiin, yhteentoimivuuteen sekä tietoturvaan ja tietosuojaan. 

Valvira kehottaa Husia korjaamaan Apotin puutteita

Apotti-tietojärjestelmästä tehdyn laajan kantelun vuoksi Valvira otti oma-aloitteisesti valvontaan Hus-yhtymän erillisenä valvonta-asiana. Syynä olivat Apotin käyttöön liittyvät havainnot Hus-yhtymässä. Valvira on nyt antanut Hus-yhtymää koskevassa valvonnassa päätöksensä.

Lue myös

Valviran saamissa selvityksissä tuli esille useita puutteita, jotka koskivat muun muassa Apottiin liittyviä toimintakäytäntöjä, lääkehoitoa ja lääkkeiden määräämistä, tutkimustulosten näkyvyyttä hoitavalle lääkärille sekä ohjeistusta alaikäisen puolesta asiointiin.

Valvira kehottaa Hus-yhtymää huolehtimaan, että puutteet korjataan. Sen tulee tänä vuonna 31. lokakuuta mennessä toimittaa kirjallinen selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se on puutteiden korjaamiseksi ryhtynyt.

Hus-yhtymästä puuttuu myös ohjeistus siitä, miten henkilöstö toimii tilanteessa, jos esimerkiksi tietojärjestelmän toiminnassa, yhteentoimivuudessa tai tietoturvassa havaitaan merkittäviä poikkeamia.

Asiakastietolaki edellyttää ilmoituksen tekemistä Valviralle, jos havaittu poikkeama voi aiheuttaa riskin asiakas- tai potilasturvallisuudelle tai tietoturvalle. Valvira kehottaa Hus-yhtymää toimittamaan asiaa koskevan ohjeen Valviralle 31. heinäkuuta 2023 mennessä toimenpideselvityksineen.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030