Terveydenhuolto

Vuorovaikutteiset johtamistyylit tuovat hyviä tuloksia hoitotyössä

Näillä johtamistyyleillä oli yhteys henkilöstön sitoutumiseen sekä niiden todettiin vahvistavan potilastyytyväisyyttä, hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.

Hannna Kauppinen
Adobe/AOP

Vuorovaikutuksen painottuva johtamistyyli näyttää tuottavan hoitotyössä hyviä tuloksia sekä organisaation, henkilöstön että potilaiden näkökulmasta. Tämä todettiin Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen katsauksessa, joka on julkaistu Nursing Open -lehdessä.

Itä-Suomen yliopisto kertoo tiedotteessaan, että aiemmista kirjallisuuskatsauksista tunnistettiin yhteensä 36 erilaista johtamistyyliä, joista enemmistö lukeutui vuorovaikutusta painottaviin eli relationaalisiin johtamistyyleihin.

Näistä oli laajimmin tutkittu transformationaalista johtamista, jossa johtaja motivoi ja kannustaa henkilöstöä vuorovaikutuksellisin keinoin. Johtaja rakentaa luottamusta henkilöstöön, johtaa omalla esimerkillään ja on usein karismaattinen. Tässä johtamistyylissä siis vahvistetaan ja johdetaan henkilöstön sisäistä motivaatiota.

Vuorovaikutus vahvistaa potilastyytyväisyyttä

Relationaalisissa johtamistyyleissä vuorovaikutus on keskeisessä asemassa, kun taas tehtäväorientoituneet tyylit korostavat nimensä mukaisesti eri tehtävien toteuttamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Näillä johtamistyyleillä oli yhteys parempaan organisaatiokulttuuriin ja organisaatioon kohdistuvaan luottamukseen sekä henkilöstön sitoutumiseen. Samoin niiden todettiin vahvistavan potilastyytyväisyyttä, hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.

Tehtäväorientoituneilla johtamistyyleillä oli sekä positiivisia että negatiivisia yhteyksiä henkilöstön sitoutumiseen. Niiden todettiin heikentävän sekä henkilöstön tyytyväisyyttä johtajaan että työyhteisön toimivuutta. Tehtäväorientoituneiden johtamistyylien havaittiin kuitenkin vahvistavan potilastyytyväisyyttä.

Tuhoavat johtamistyylit tunnistettava ajoissa

Sitä vastoin passiivisten ja tuhoavien johtamistyylien todettiin heikentävän henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä sitoutumista alaan ja organisaatioon. Etenkin tuhoavan johtamistyylin todettiin myös lisäävän henkilöstön psykologista stressiä ja työuupumusta.

Lue myös

– Tulosten perusteella hoitotyön johtamistyylien tutkimus on painottunut relationaalisten johtamistyylien, etenkin transformationaalisen johtamisen, ja henkilöstötulosten välisiin yhteyksiin. Vaikka tuhoaviin johtamistyyleihin kohdistuva tutkimus on vähäistä, se ei tarkoita sitä, etteikö niitä edelleen esiintyisi sosiaali- ja terveydenhuollossa, toteaa Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen yliopistonlehtori Anja Terkamo-Moisio tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan tutkimusta tuhoavista johtamistyyleistä tarvitaan myös niiden tunnistamiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Entistä enemmän tulisi tutkia myös eri johtamistyylien yhteyksiä organisaatiokulttuuriin, organisaation käytäntöihin ja etenkin potilastuloksiin, jotta johtamisen vaikutukset kyettäisiin tunnistamaan ja kuvaamaan nykyistä monitahoisemmin.

Kirjoittaja

Hannna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030