Alkuperäis­tutkimus Suom Lääkäril 2023; 78 : e36176 www.laakarilehti.fi/e36176 (Julkaistu 10.8.2023)

Huonoksi koettu terveys ja reseptilääkkeet ovat yhteydessä monipäihdekäyttöön

Lähtökohdat Monipäihdekäyttöä tarkastelevia tutkimuksia on vähän, vaikka ilmiöön liittyy vakavia terveysriskejä. Selvitimme alkoholin, huumeiden ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden yhtäaikaista tai peräkkäistä käyttöä.

Menetelmät Aineistona oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Päihdetutkimus 2018 -väestötutkimus. Vastaajat olivat 15–69-vuotiaita suomalaisia (n = 3 229).

TuloksetHuonoksi koettu terveys sekä lääkärin määräämien opioidien, masennuslääkkeiden, rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö olivat yhteydessä päihteiden samanaikaiseen käyttöön. Tupakointi, alkoholin runsas kertakulutus, huumeiden käyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö olivat yleisempiä päihteitä samanaikaisesti käyttäneillä kuin muussa väestössä. He olivat muuhun väestöön verrattuna useammin miehiä ja nuoria ja asuivat useammin isoissa kaupungeissa. Päihdeyhdistelmistä yleisin oli kannabis ja alkoholi (76 %) ja toiseksi yleisin lääkkeet ja alkoholi (40 %). Päihteitä samanaikaisesti käyttäneet kokivat lääkkeiden säännöllisen väärinkäytön riskin suureksi harvemmin kuin muu väestö.

PäätelmätMonipäihdekäyttöön voi liittyä terveysongelmia. Lääkkeiden väärinkäyttöön, monipäihdekäyttöön ja niihin liittyviin asenteisiin on syytä kiinnittää huomiota vakavien yhteisvaikutusten välttämiseksi.

Lotta LeinonenNiina KarttunenKaroliina Karjalainen

Suomalaisista 16 % on käyttänyt vähintään kahta päihdettä samanaikaisesti joskus elämässään ja 5 % viimeisen vuoden aikana (1). Päihteiden käyttö on yleisintä heikossa sosioekonomisessa asemassa olevilla (2,3) miehillä (1,3,4) ja nuorilla aikuisilla (1,3). Eri kohderyhmillä heikon terveydentilan (5,6,7) ja alkoholiriippuvuuden (5) on todettu liittyvän monipäihdekäyttöön. Itse raportoitu terveydentila on päihderiippuvaisilla usein heikentynyt ja voi ennustaa kuolleisuutta (8,9).

Monipäihdekäyttöä tarkastelevissa väestötutkimuksissa yleisintä on alkoholin ja kannabiksen (1,3,10) ja toiseksi yleisintä alkoholin ja lääkkeiden (1,3) samanaikainen käyttö. Lääkkeiden käyttö muiden päihteiden kanssa korostuu kuolemansyytutkimuksissa (11,12) ja julkisten palveluiden päihdeasioinneissa (7,13).

Päihteiden samanaikaista käyttöä tarkastelevia väestötutkimuksia on vähän. Siihen liittyvä tieto on tärkeää, koska päihteiden yhteisvaikutusten takia seuraukset voivat erota merkittävästi pidemmän aikavälin käytöstä (14,15,16). Tässä tutkimuksessa monipäihdekäytöllä tarkoitetaan vähintään kahden päihteen yhtäaikaista tai peräkkäistä käyttöä niin, että vaikutukset elimistössä risteävät. Termejä "monipäihdekäyttö” ja ”samanaikainen käyttö” käytetään synonyymeinä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päihteiden samanaikaista käyttöä ja sen yhteyttä taustatekijöihin, päihteiden käyttöön ja koettuun terveyteen suomalaisessa väestössä. Lisäksi tarkasteltiin eniten käytettyjä päihdeyhdistelmiä.

Aineisto ja menetelmät

Aineistona oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Päihdetutkimus 2018 -väestökysely, jonka Tilastokeskus keräsi systemaattisella satunnaisotannalla 15–69-vuotiaista suomalaisista pois lukien ahvenanmaalaiset, laitoksissa asuvat ja ilman vakinaista asuntoa olevat. 15–39-vuotiaista tehtiin yliotanta, jotta eniten huumeita käyttävästä ikäryhmästä saatiin tarpeeksi vastauksia. Vastaaminen oli mahdollista verkossa tai postitse. Otoskoko oli 7 000 ja kyselyyn vastasi 3 229 (46 %). Vastausosuus oli suurin (53 %) 55–69-vuotiailla ja pienin (41 %) 35–44-vuotiailla.

Monipäihdekäyttöä oli kahden tai useamman päihteen (alkoholi, huumeet ja keskushermostoon vaikuttavat reseptilääkkeet) käyttö yhdessä tai peräkkäin lyhyen ajan sisällä. Keskushermostoon vaikuttavista reseptilääkkeistä käytetään tässä artikkelissa lyhennettä PKV, mutta vastaaja on voinut tulkita sen tarkoittavan muitakin kuin varsinaisia PKV-lääkkeitä.

Vastaajat jaettiin monipäihderyhmään (n = 185), jotka olivat vastanneet ”Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana” kysymykseen ”Oletko käyttänyt vähintään kahta eri ainetta samanaikaisesti?” ja vertailuväestöön (n = 2 671), joilla ei ollut päihteiden samanaikaista käyttöä. Vastaamatta jättäneet (n = 15) ja pienen vastaajamäärän vuoksi muunsukupuoliset (n = 10) rajattiin pois.

Taustatekijöitä olivat sukupuoli (mies, nainen), ikä (15–24, 25–34, 35–69 v), koulutus (perusaste, keskiaste, korkeakoulu), asuinpaikka (pääkaupunkiseutu ja > 100 000 asukkaan kaupungit, muu Suomi), yksin asuminen ja työttömyys viimeisten 12 kuukauden aikana. 

Päihteiden käyttöä kuvattiin muuttujilla tupakkatuotteiden käyttö (savukkeet, sikarit, piippu, nuuska tai sähkösavukkeet päivittäin / lähes päivittäin), alkoholin runsas kertakulutus (naiset ≥ 4 annosta, miehet ≥ 6 annosta ≥ kerran kuukaudessa), huumeiden käyttö (esim. kannabis, amfetamiini ja heroiini) sekä lääkkeiden ei-lääkinnällinen käyttö (ilman reseptiä tai suurempina annoksina / eri tarkoituksiin kuin määrätty) viimeisten 12 kuukauden aikana. Terveydentilan tarkasteluun käytettiin muuttujia koettu terveys (hyvä, keskinkertainen, huono) ja viimeisten 12 kuukauden aikana lääkärin sairauden hoitoon määräämät lääkkeet (rauhoittavat ja unilääkkeet, opioidit, masennuslääkkeet). Mukaan otettiin myös arvio lääkkeiden säännöllisen väärinkäytön terveysriskistä (suuri riski, ei suurta riskiä).

Päihdeyhdistelmät luokiteltiin kuuteen kategoriaan: lääkkeet ja alkoholi, lääkkeet ja huumeet, kannabis ja alkoholi, muut huumeet ja alkoholi, kaksi tai useampia huumeita sekä lääkkeet, alkoholi ja huumeet.

Ryhmiä tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja χ2-testin avulla. Taustatekijöiden yhteyttä monipäihdekäyttöön analysoitiin logistisella regressioanalyysillä kahdenvälisinä ja vakioimalla sosiodemografisilla tekijöillä. Lisäksi analysoitiin päihteiden käytön, koetun terveyden ja määrättyjen lääkkeiden yhteyttä monipäihdekäyttöön. Tilastokeskuksen laskemalla painokertoimella tulokset painotettiin kuvaamaan väestön ikä-, sukupuoli- ja aluejakaumia. Merkitsevänä pidettiin p-arvoja < 0,05. Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla (versio 27). 

Tulokset

Päihteitä samanaikaisesti käyttävien taustatekijät

Päihteitä samanaikaisesti käyttäneet olivat yleisemmin miehiä, 25–34-vuotiaita ja he asuivat isoissa kaupungeissa vertailuväestöä useammin (taulukko 1). Koulutustaso ei eronnut ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevästi. Yksin asuminen ja työttömyys oli noin kaksi kertaa yleisempää monipäihderyhmässä kuin vertailuryhmässä.

Tupakkatuotteiden, huumeiden ja lääkkeiden ei-lääkinnällinen käyttö sekä alkoholin runsas kertakulutus olivat selvästi yleisempiä monipäihde- kuin vertailuryhmässä. Noin 70 % kaikista vastaajista arvioi terveydentilansa hyväksi, mutta monipäihderyhmässä huonoksi koettu terveys oli yli kaksi kertaa yleisempää kuin muussa väestössä (8,4 % vs. 3,9 %). Lääkärin määräämiä rauhoittavia, unilääkkeitä, opioideja tai masennuslääkkeitä oli edeltävän vuoden aikana määrätty noin kolme kertaa enemmän monipäihderyhmään kuuluville kuin muulle väestölle.

Monipäihdekäyttöön yhteydessä olevat tekijät 

Regressioanalyysissä miessukupuoli, alle 35 vuoden ikä, isossa kaupungissa sekä yksin asuminen ja edeltävän vuoden aikainen työttömyys olivat yhteydessä päihteiden samanaikaiseen käyttöön (taulukko 2, malli 1). Sen sijaan koulutustasoon ei liittynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. Yhteydet säilyivät vastaavanlaisina vakioidussa mallissa (malli 2).

Päihteistä huumeiden ja lääkkeiden ei-lääkinnällinen käyttö oli vahvasti yhteydessä monipäihdekäyttöön (taulukko 3). Myös tupakointi ja alkoholin runsas kertakulutus olivat todennäköisempiä päihteitä samanaikaisesti käyttävillä. Päihteiden lisäksi huonoksi koettu terveys sekä edeltävän vuoden aikana lääkärin määräämät rauhoittavat ja unilääkkeet, opioidit sekä masennuslääkkeet olivat yhteydessä monipäihdekäyttöön.

Päihdeyhdistelmät

Päihdeyhdistelmistä kannabiksen ja alkoholin samanaikainen käyttö oli yleisintä, ja suurin osa (76 %) monipäihderyhmästä oli käyttänyt näitä yhdessä viimeisten 12 kuukauden aikana. Toiseksi yleisintä oli lääkkeiden ja alkoholin samanaikainen käyttö (40 %). Lähes kolmasosa monipäihderyhmästä oli käyttänyt alkoholia ja muita huumeita kuin kannabista (32 %) tai vähintään kahta huumetta (29 %) yhtä aikaa. Lääkkeiden ja huumeiden (18 %) sekä lääkkeiden, alkoholin ja huumeiden (17 %) yhdistelmiä käytettiin vähiten. Monipäihderyhmässä vastattiin muuta väestöä useammin, ettei lääkkeiden säännölliseen väärinkäyttöön liity suurta terveysriskiä (29 % vs. 15 %, p < 0,001).

Käytetyt päihdeyhdistelmät erosivat hieman naisilla ja miehillä (kuvio 1), mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Lääkkeiden osuus korostui naisilla: Lääkkeitä minkä tahansa muun päihteen kanssa oli käyttänyt 43 % kaikista monipäihderyhmän vastaajista, 51 % naisista ja 39 % miehistä (ei esitetty kuviossa 1). Samoin naisista lähes puolet (49 %) oli käyttänyt lääkkeitä ja alkoholia samanaikaisesti, kun taas miehistä vain kolmasosa (36 %). Miehet raportoivat kannabiksen ja alkoholin samanaikaisesta käytöstä useammin (79 %) kuin naiset (71 %).

Päätelmät

Monipäihderyhmässä terveydentila koettiin huonoksi, ja päihteitä samanaikaisesti käyttäneille oli määrätty PKV- ja masennuslääkkeitä muuta väestöä useammin. Päihdeyhdistelmissä korostuivat alkoholin ja kannabiksen lisäksi lääkkeet. Monipäihderyhmässä lääkkeiden säännöllisen väärinkäytön terveysriski koettiin suurena harvemmin kuin vertailuväestössä. Päihteitä samanaikaisesti käyttävistä enemmistö oli miehiä ja 25–34-vuotiaita. Yksin ja isossa kaupungissa asuminen, työttömyys, tupakointi, alkoholin runsas kertakulutus ja huumeiden käyttö olivat heillä muuta väestöä yleisempää.

Monipäihdekäytön syynä on usein voimakkaamman päihtymisen tavoittelu (17,18,19), mutta myös heikentynyt terveydentila (5,6,7). Yhteys huonoksi koettuun terveyteen ja reseptillä määrättyjen lääkkeiden käyttöön puoltaa ajatusta, että päihteiden samanaikaisen käytön syy voi olla pyrkimys pärjätä terveysongelmien tai päihteistä johtuvien vieroitusoireiden kanssa. Myös monipäihdekäyttö voi altistaa fyysisille ja psyykkisille terveysriskeille. Koettu terveys on usein heikentynyt päihderiippuvaisilla ja voi ennustaa kuolleisuutta (8,9).

Masennuslääkkeiden ja monipäihdekäytön yhteys ei selittyne päihtymisen tavoittelulla, sillä niitä ei bupropionia (20,21,22) lukuun ottamatta juuri käytetä ei-lääkinnällisiin tarkoituksiin (23,24). Bupropionin käyttö masennuslääkkeenä oli tutkimusajankohtana vähäistä (25), joten masennuslääkkeiden yhteys monipäihdekäyttöön voi viitata taustalla oleviin mielenterveyden häiriöihin tai päihteiden käytöstä johtuvien oireiden hoitoon.

Lue myös

Päihdeyhdistelmiin liittyvät tulokset tukevat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan monipäihdekäyttö on pääasiassa kannabiksen ja alkoholin (10) satunnaista (3) viihdekäyttöä sosiaalisissa tilanteissa (19,26). Lääkkeiden esiintyminen monipäihdekäytössä on merkittävää, koska lääkkeisiin liittyvään monipäihdekäyttöön yhdistyy usein runsas alkoholin käyttö ja säännöllisyys (3). Naisilla lääkkeiden osuus korostui, vaikka ero miehiin ei ollut merkitsevä. Lääkkeiden käyttö muiden päihteiden kanssa korostuu kuolemansyytilastoissa (11,12,27) huumeiden käyttäjillä (5) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja Rikosseuraamuslaitoksen päihdeasiakkailla (7,13).

PKV-lääkkeillä (15) ja masennuslääkkeillä (15,28,29,30) on potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia eri päihteiden kanssa. On huolestuttavaa, että monipäihderyhmässä koettiin vertailuväestöä useammin, ettei lääkkeiden säännölliseen väärinkäyttöön liity suurta terveysriskiä. Lääkkeiden käyttö saatetaan mieltää turvalliseksi (31), vaikka niiden rooli monipäihdekäyttöön liittyvissä kuolemantapauksissa on merkittävä (11,12,27).

Taustatekijöihin liittyvät tulokset vastaavat väestökyselyissä (3,32) ja eri kohderyhmissä toteutettuja päihdetutkimuksia (7,33,34). Koulutustasossa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa, mitä voi selittää se, että kannabiksen ja alkoholin samanaikainen käyttö oli päihdeyhdistelmistä yleisin. Alkoholi ja kannabis ovat yleisimmin käytettyjä päihteitä Suomessa (1,26), ja kannabiksen käyttö on yleistynyt sekä siihen liittyvät asenteet lieventyneet kaikissa sosiaaliluokissa (1). Myöskään aiemmassa suomalaisessa väestötutkimuksessa koulutustaso ei ollut yhteydessä kannabiksen käyttöön (26).

Useissa tutkimuksissa päihteiden samanaikaista käyttöä ei ole kysytty lainkaan, joten tämä tutkimus antaa uutta tietoa. Tutkimus kuvaa myös tämänhetkistä monipäihdekäyttöilmiötä suomalaisessa väestössä.

Kysely oli poikittaistutkimus, joten syy-seuraussuhteita ei voi päätellä. Vastaajan käsitys asianmukaisesta reseptilääkkeiden käytöstä on voinut poiketa lääketieteellisestä ammattilaisen arviosta, ja osa vastaajista on voinut kokea päihteiden käytön raportoinnin arkaluontoiseksi, mikä on saattanut vaikuttaa vastauksiin. Koska laitoksissa asuvat ja ilman vakituista osoitetta olevat rajattiin pois, heikoimmassa asemassa olevat jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Huono-osaisuuden ja päihteiden käytön tiedetään olevan yhteydessä (2,3), ja ongelmallinen päihteiden käyttö voi vähentää vastausaktiivisuutta. Siksi päihteitä samanaikaisesti käyttävät voivat olla aliedustettuina ja tulokset jäädä aliarvioiksi.

Tässä tutkimuksessa päihteitä samanaikaisesti käyttävillä terveydentila oli heikompi ja päihteiden käyttö yleisempää kuin muulla väestöllä. Terveysongelmien kokonaisvaltainen kartoitus ja hoito on tärkeää, jotta niihin liittyvää monipäihdekäyttöä voitaisiin vähentää. Lääkkeiden väärinkäyttöön liittyviin asenteisiin on syytä kiinnittää huomiota. Päihteiden käytön selvittäminen ja yhteisvaikutusriskeistä kertominen lääkkeitä määrättäessä ja toimitettaessa on tärkeää vaaratapahtumien ehkäisemiseksi.

Kirjoittajat

Lotta Leinonen proviisori Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

Niina Karttunen FaT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

Karoliina Karjalainen TtT, dosentti, erikoistutkija  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Sidonnaisuudet

Lotta Leinonen, Niina Karttunen, Karoliina Karjalainen: Ei sidonnaisuuksia.


Faktat

Tämä tiedettiin

• Päihtymisen tavoittelu liittyy usein monipäihdekäyttöön.

•Lääkkeet ja alkoholi on toiseksi yleisin käyttöyhdistelmä alkoholin ja kannabiksen jälkeen.

• Lääkkeiden ja päihteiden samanaikaista käyttöä on havaittu muun muassa kuolemansyytutkimuksissa.

Tutkimus opetti

• Huonoksi koettu terveys voi liittyä monipäihdekäyttöön.

• Päihteitä samanaikaisesti käyttäneillä lääkärin määräämien reseptilääkkeiden (PKV, masennuslääkkeet) käyttö oli yleisempää kuin muulla väestöllä.

• Päihteitä samanaikaisesti käyttäneet arvioivat muuta väestöä useammin, ettei säännölliseen lääkkeiden väärinkäyttöön liity suurta terveysriskiä.


Kirjallisuutta
1
Karjalainen K, Pekkanen N, Hakkarainen P, toim. Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet: Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 2/2020.
2
Tammi T, Pitkänen T, Perälä J. Stadin nistit – huono-osaisten helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien päihteet sekä niiden käyttötavat ja hankinta. Yhteiskuntapolitiikka 2011;76:45–54.
3
Hakkarainen P, Karjalainen K, Tigerstedt C. Missä määrin ja kuinka usein alkoholia ja lääkkeitä käytetään yhdessä?. Teoksessa: Mäkelä P, Härkönen J, Lintonen T, Tigerstedt C, Warpenius K, toim. Näin Suomi juo. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018;89–97. 
4
Smith GW, Farrell M, Bunting BP, Houston JE, Shevlin M. Patterns of polydrug use in Great Britain: Findings from a national household population survey. Drug Alocohol Depend 2011;113:222–8. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2010.08.010
5
Baggio S, Deline S, Joseph S ym. Concurrent versus simultaneous use of alcohol and non-medical use of prescription drugs: Is simultaneous use worse for mental, social, and health issues? J Psychoactive Drugs 2014;46:334–9. DOI: 10.1080/02791072.2014.921747
6
Peacock A, Bruno R, Larance B ym. Same-day use of opioids and other central nervous system depressants amongst people who tamper with pharmaceutical opioids: A retrospective 7-day diary study. Drug Alcohol Depend 2016;166:125–33. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2016.07.003
7
Kuussaari K, Karjalainen K, Kataja K, Hakkarainen P. Sekakäyttäjät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Duodecim 2017;133:2152–60.
8
Levola J, Eskelinen S, Pitkanen T. Associations between self-rated health, quality of life and symptoms of depression among Finnish inpatients with alcohol and substance use disorders. J Subst Use 2020;25:128–134. DOI: 10.1080/14659891.2019.1664667
9
Suso-Palau D, López-Cuadrado T, Duque-León D, Ortiz C, Galán I. Predictive capacity of self-rated health on all-cause mortality in Spain: differences across sex, age and educational level. J Epidemiol Community Health 2022;jech-2021-217965. DOI: 10.1136/jech-2021-217965
10
Quek L, Chan GCK, White A ym. Concurrent and simultaneous polydrug use: Latent class analysis of an Australian nationally representative sample of young adults. Front Public Health 2013;1. DOI: 10.3389/fpubh.2013.00061
11
Kriikku P, Ojanperä I. Alkoholimyrkytyskuolemat ovat vähentyneet, huumekuolemat eivät. Suom Lääkäril 2020;75:126–34.
12
Simonsen KW, Kriikku P, Thelander G ym. Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2017. Forensic Sci Int 2020;313. DOI: 10.1016/j.forsciint.2020.110343
13
Kuussaari K, Tourunen J, Knuuti U, Lind H, Ämmälä A-J. Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut. A-klinikkasäätiö, Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2017.
14
Martin CS. Timing of Alcohol and Other Drug Use. Alcohol Res Health 2008;31:96–9.
15
Lindsey Wesley T, Stewart David, Childress D. Drug interactions between common illicit drugs and prescription therapies. Am J Drug Alcohol Abuse 2012;38:334–43. DOI: 10.3109/00952990.2011.643997
16
Jones CM, McAninch JK. Emergency department visits and overdose deaths from combined use of opioids and benzodiazepines. Am J Prev Med 2015;49:493–501. DOI: 10.1016/j.amepre.2015.03.040
17
Hunt GP, Bailey N, Evans K, Moloney M. Combining different substances in the dance scene: Enhancing pleasure, managing risk and timing effects. J Drug Issues 2009;39:495–522. DOI: 10.1177/002204260903900303
18
Väyrynen S, Kataja K, Hakkarainen P ym. Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua. Sekakäytön määritelmä ja merkityksiä päihdetyön ammattilaisten ja käyttäjien tulkitsemana. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 2015;23.
19
Kataja K, Karjalainen K, Savonen J, Hakkarainen P, Hautala S. How do people attribute their polydrug use? A mixed methods approach. Deviant Behav 2019;40:1157–70. DOI: 10.1080/01639625.2018.1472931
20
Phillips D. Wellbutrin®: Misuse and abuse by incarcerated individuals. J Addict Nurs 2012;23:65–9. DOI: 10.3109/10884602.2011.647838
21
Reeves RR, Ladner ME. Additional evidence of the abuse potential of bupropion. J Clin Psychopharmacol 2013;33:584–5. DOI: 10.1097/JCP.0b013e318295fe2f
22
Strike M, Hatcher S. Bupropion injection resulting in tissue necrosis and psychosis: Previously undocumented complications of intravenous bupropion use disorder. J Addict Med 2015;9:246–50. DOI: 10.1097/ADM.0000000000000114
23
Evans EA, Sullivan MA. Abuse and misuse of antidepressants. Subst Abuse Rehabil 2014;5:107–20. DOI: 10.2147/SAR.S37917
24
Niemelä S, Mikkonen A. Tunnista lääkkeiden väärinkäyttäkä ja päihdekäyttöön tulleet lääkkeet. Suom Lääkäril 2014;9:624–7.
25
Fimea, Kansaneläkelaitos. Suomen lääketilasto 2018.
26
Hakkarainen P, Karjalainen K. Pilvee, pilvee. Kannabiksen käyttötavat, käyttäjät ja poliittiset mielipiteet. Yhteiskuntapolitiikka 2017;82:19–32.
27
Haukka J, Kriikku P, Mariottini C, Partonen T, Ojanperä I. Non-medical use of psychoactive prescription drugs is associated with fatal poisoning. Addiction 2017;113:464–72. DOI: 10.1111/add.14014
28
Pilgrim JL, Gerostamoulos D, Drummer OH. Deaths involving serotonergic drugs. Forensic Sci Int 2010;198:110–7. DOI: 10.1016/j.forsciint.2010.01.014
29
Pilgrim JL, Gerostamoulos D, Woodford N, Drummer OH. Serotonin toxicity involving MDMA (ecstasy) and moclobemide. Forensic Sci Int 2012;215:184–8. DOI: 10.1016/j.forsciint.2011.04.008
30
Vuori E, Henry JA, Ojanperä I ym. Death following ingestion of MDMA (ecstasy) and moclobemide. Addiction 2003;98:365–8. DOI: 10.1046/j.1360-0443.2003.00292.x
31
Laine P. Hyvät, pahat bentsot – ja pregabaliini. Duodecim 2012;128:908–9.
32
Hakkarainen P, Metso L, Salasuo M. Hamppuikäpolvi, sekakäyttö ja doping: Vuoden 2010 huumekyselyn tuloksia. Yhteiskuntapolitiikka 2011;76:397–411.
33
Palmer A, Higgs P, Scott N, Agius P, Maher L, Dietze P. Prevalence and correlates of simultaneous, multiple substance injection (co-injection) among people who inject drugs in Melbourne, Australia. Addiction 2020;116:876–8. DOI: 10.1111/add.15217
34
World Drug Report 2020 (United Nations publications, Sales No. E.20.XI.6). 

English summary

Poor self-rated health and use of prescription drugs are associated with simultaneous polydrug use 

Background There are few studies concerning simultaneous polydrug use although the phenomenon is associated with severe health risks. The aim of this study was to examine simultaneous polydrug use in Finland and the factors associated with it.

MethodsThe data were derived from the population-based Drug Survey conducted in Finland in 2018. The respondents were Finnish adults aged 15–69 years (n = 3229).

ResultsPoor self-rated health and use of opioids, antidepressants and sedatives were associated with simultaneous polydrug use. In addition, use of tobacco products, illicit drugs and alcohol as well as prescription drug misuse were associated with simultaneous polydrug use. Simultaneous polydrug users were male, young and living in big cities more often than the reference population.

The most common substance combinations were cannabis and alcohol (76%) and prescription drugs and alcohol (40%). The users considered the regular misuse of prescription drugs high-risk less frequently than the reference population. 

ConclusionsSimultaneous polydrug use may be associated with health problems. To avoid severe interactions, it is important to pay attention to prescription drug misuse, simultaneous polydrug use and the attitudes towards them.

Lotta Leinonen, Niina Karttunen, Karoliina Karjalainen

Niina Karttunen

Ph.D. (Pharm.), University Lecturer

University of Eastern Finland, School of Pharmacy

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030