Alkuperäis­tutkimus Suom Lääkäril 2023; 78 : e36278 www.laakarilehti.fi/e36278 (Julkaistu 23.10.2023)

Niveltulehdustautien diagnoosit vähenivät korona-aikana Pohjois-Savossa

Lähtökohdat Arvioimme 10 vuoden välein niveltulehdustautien ilmaantuvuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä Pohjois-Savossa.

Menetelmät   Tutkimus kohdistui niihin yli 16-vuotiaisiin pohjoissavolaisiin potilaisiin, joilla todettiin vuonna 2020 tai 2021 aiemmin hoitamaton niveltulehdustauti. Tauti määriteltiin tavanomaisen kliinisen diagnostiikan mukaan. Tuloksia verrattiin samalla alueella vuonna 2010 tehtyyn ilmaantuvuustutkimukseen.

Tulokset Sairastuneiden määrä väheni 33,3 % vuonna 2020 ja 45,5 % vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2010. Kaikkien tapausten ilmaantuvuustiheyksien suhde (95 %:n luottamusväli) oli 0,68 (0,57–0,81) vuonna 2020 ja 0,55 (0,45–0,66) vuonna 2021. Reaktiivista artriittia, kideartriitteja, psoriaasiartriittia ja epäspesifistä artriittia sairastavien määrät pienenivät.

Päätelmät   Uusien niveltulehdustautien ilmaantuvuustiheys pieneni vuonna 2020 ja edelleen toisen pandemiavuoden aikana. Lievät taudit rauhoittuvat oireenmukaisella hoidolla, mutta osa spondyloartriittia sairastavista vaikuttaa jääneen tunnistamatta tai hakeutumatta hoitoon.

Oili Kaipiainen-SeppänenAulikki KononoffJohanna HuhtakangasHannu KautiainenElina SavolainenLeena ArstilaJulia BarantsevaTuomas RannioHelena NiinisaloAntti PuolitaivalSimo KariniemiKati SoininenMinni OksarantaPia Elfving

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia sekä terveydenhuollon järjestelyissä että potilaiden hoitoon hakeutumisessa (1,2,3,4). Koronasulun aikana ja sen jälkeen on todettu käyntien vähenemistä sekä ensiavussa että vastaanotoilla (1,2,3). Myös pääsy kirurgisiin toimenpiteisiin on hankaloitunut (4). Kuitenkaan äkillistä hoitoa vaativien sairauksien, kuten sydän- ja aivoinfarktien, määrissä ei ole todettu muutoksia (1,2).

Monien bakteerien ja virusten tiedetään aiheuttavan niveltulehduksia (5). Reaktiivisissa niveltulehduksissa tavallisimpia laukaisijoita ovat klamydiat, kampylobakteerit, yersiniat ja salmonellat (5,6).

Tuoreiden niveltulehdusten taustalla 45 % sairastuneista raportoi edeltävästä infektiosta (7). Puolet näistä tapauksista oli luokiteltu reaktiivisiksi artriiteiksi. Kriteereinä sille olivat joko niveltulehdusta edeltänyt infektio, jonka tausta selvitettiin bakteeriviljelyjen tai serologisten testien avulla tai – ellei infektiota ollut anamneesissa – soveltuvien bakteeriviljely- tai serologisten testien tulosten perusteella. Edellä mainitussa tutkimuksessa arvioitiin, että nivelreumadiagnoosia edelsi 10–20 %:ssa tapauksista jonkinlainen infektio (5).

Väestöpohjaisilla tutkimuksilla kerätään tietoja terveydenhuollon toiminnan suunnittelemiseksi ja kroonisten tautien ilmaantuvuuden ja esiintyvyyden muutosten kartoittamiseksi. Niveltulehdustautien epidemiologiaa on tutkittu Suomessa Kelan rekistereitä hyödyntäen (8,9,10) ja yksittäisten sairaaloiden rekisterejä käyttäen (11). Aiempia väestöpohjaisia tutkimuksia on tehty Kuopion kaupungin alueella vuonna 2000 ja Pohjois-Savossa vuonna 2010 (12,13). Nyt raportoimamme tutkimustulokset liittyvät 10 vuoden välein toteutettuun niveltulehdustautien ilmaantuvuusarviointiin Pohjois-Savossa.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimukseen pyydettiin osallistumaan niitä yli 16-vuotiaita pohjoissavolaisia potilaita, joilla vuonna 2020 tai 2021 todettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys), Iisalmen tai Varkauden sairaalan tai Suonenjoen terveyskeskuksen reumavastaanotoilla tai Pohjois-Savossa toimivien reumatologien yksityisvastaanotoilla aiemmin hoitamaton niveltulehdustauti, kuten nivelreuma, selkärankareuma, reaktiivinen niveltulehdustauti, nivelpsoriaasi, suolistotulehduksiin liittyvä niveltulehdustauti, epäspesifinen spondyloartriitti tai epäspesifinen yhden, harvojen tai monen nivelen tulehdustauti tai kiteiden aiheuttama niveltulehdus. Selvästi bakteerin aiheuttamat märkäiset niveltulehdukset ja virusartriitit sekä sidekudostauteihin liittyneet niveltulehdukset suljettiin pois.

Potilaista kerättiin heidän oman ilmoituksensa mukaiset tiedot oireiden kestosta, tupakoinnista ja hampaiden terveydestä. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset taudin määrittelyä varten tehtiin tavanomaisen kliinisen diagnostiikan mukaan. Tutkimuskaavakkeille täytettiin tiedot diagnoosista ja sen perusteista.

Diagnoosit olivat kliinikon asettamia. Nivelreuma luokiteltiin ACR/EULAR:n vuonna 2010 hyväksymien luokittelukriteerien mukaan (14) ja spondyloartriitit Assessment of SpondyloArthritis International Societyn (ASAS) luokittelukriteerien mukaan (15).

Selkärankareuman radiologiseksi kriteeriksi hyväksyttiin aiemmin määriteltyjen natiiviröntgenkuvamuutosten sijasta myös magneettikuvauksella (MK) todetut krooniset muutokset, kuten krooniset luuytimen rasvamuutokset, skleroosi ja eroosiot SI-nivelissä (15,16).

Nivelpsoriaasiksi luokiteltiin taudit, joissa todettiin niveltulehdus henkilöllä, jolla oli iho- ja/tai kynsipsoriaasi, mutta ei reumatekijää tai sitrulliinipeptidivasta-aineita. Kihdiksi ja valekihdiksi määritettiin tapaukset nivelnesteen kidelöydösten perusteella.

Epäspesifisiksi spondyloartriiteiksi jaoteltiin tapaukset, joiden taudinkuvassa oli spondyloartriittien piirteitä, mutta joita ei voitu luokitella tarkemmin määriteltyihin alaluokkiin. Muut monen, harvojen tai yhden nivelen tulehdukset luokiteltiin epäspesifisiksi niveltulehduksiksi.

Lisäksi selvitimme Kuopion yliopistollisen sairaalan reumatologian poliklinikalle saapuneiden lähetteiden määrät vuosina 2010, 2020 ja 2021.

Tilastollinen käsittely

Aineiston kuvailussa käytettiin lukumääriä, keskiarvoja, keskihajontoja ja kvartiilivälejä. Ryhmien välisiä eroja testattiin khiin neliö -testillä, Anovalla ja Kruskal–Wallisin testillä. Merkitsevyystasona pidettiin p:n arvoa < 0,05.

Tautien ilmaantuvuudet laskettiin jakamalla tapausmäärät alueen yli 16-vuotiaiden keskiväkiluvulla. 95 %:n luottamusvälit määritettiin Poissonin jakaumaa käyttäen. Ilmaantuvuustiheyksien suhteet (IRR) ja niiden 95 %:n luottamusvälit perustuivat Poissonin regressioon.

Tutkimusluvat

Tutkimukseen oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan (1689/2019) ja jokaisen tutkimukseen osallistuneen toimipaikan lupa. Kaikkia lupia jatkettiin vuoden 2021 loppuun saakka COVID-19 pandemian vuoksi. Kaksi henkilöä kumpanakin tutkimusvuonna ei antanut suostumustaan tutkimukseen.

Tulokset

Niveltulehduspotilaiden määrät ja kokonaisilmaantuvuuksien ja eri tautiryhmien ilmaantuvuustiheyksien suhteet vuosina 2010, 2020 ja 2021 on esitetty taulukossa 1 ja kuviossa 1. Niveltulehdustauteihin sairastuneiden kokonaismäärä väheni 33,3 % vuonna 2020 ja 45,5 % vuonna 2021 verrattuna vuoden 2010 tapausmäärään. Merkittävimmin vähenemistä tapahtui kideartriiteissa ja reaktiivisissa artriiteissa.

Reaktiivisten artriittien laukaisijoina olivat yksittäistapauksina tunnetut taudinaiheuttajat, kuten Campylobacter jejuni, Chlamydia trachomatis ja pneumoniae ja A-streptokokki. Edeltävästi oli todettu myös salmonella- ja mykoplasmainfektio sekä määrittämätön virtsatietulehdus ja kuumeinen ripulitauti.

Myös nivelpsoriaasin ja epäspesifisten artriittien määrät puolittuivat toisena pandemiavuonna vertailuvuoteen 2010 verrattuna. Nivelreuman ja selkärankareuman ilmaantuvuuksissa ei todettu merkittäviä muutoksia. Jokaisena tutkimusvuonna nivelreumasta noin 80 % oli seropositiivista ja kahdella kolmasosalla todettiin sitrulliinipeptidivasta-aineita.

Potilaiden keski-iät diagnoosivaiheessa ja viiveet oireista diagnoosiin on esitetty taulukossa 2. Aineistossa ei ollut yhtään COVID-19-infektioon liittyvää niveltulehdusta. Yksi rokotuksen jälkeinen epäspesifinen niveltulehdus ilmaantui potilaalle, jolla oli myös sitrulliinipeptidivasta-aineita.

Kysin reumatologian poliklinikalle tuli 875 lähetettä vuonna 2010, 1 104 vuonna 2020 ja 1 182 vuonna 2021. Vuonna 2010 voitiin asettaa uusi niveltulehdustaudin diagnoosi 33 %:lle, vuonna 2020 18 %:lle ja vuonna 2021 13 %:lle lähetepotilaista.

Päätelmät

Niveltulehdustautien kokonaismäärä väheni vuoden 2010 otoksesta noin kolmanneksella vuonna 2020 ja siitä edelleen viidenneksellä vuonna 2021. Lähetemäärät kuitenkin kasvoivat aiemmasta 20 %. Vuonna 2010 uusia sidekudostauteja tai verisuonitulehduksia todettiin 86 tapausta (17). Vuosien 2020 ja 2021 otoksissa näitä tautiryhmiä ei kirjattu, eikä niitä laskettu nyt esitettyyn vuoden 2010 tulokseen.

Nivelreumadiagnoosien kohdalla vähenemä oli pienempi kuin spondyloartriiteissa ja epäspesifisissä artriiteissa. Potilaiden keski-iät diagnoosivaiheessa tai viiveet oireiden alusta diagnoosiin eivät kuitenkaan merkittävästi muuttuneet vuosina 2020 ja 2021 vuoden 2010 otokseen verrattuna tai vuosien 2020 ja 2021 välillä.

Tilastoidut Chlamydia trachomatiksen aiheuttamat infektiot (617–770) olivat Pohjois-Savossa noususuuntaiset vuosina 2019–2021 (18). Tämä ei kuitenkaan heijastunut reumatologian poliklinikalla todettujen reaktiivisten artriittien määrään, vaan se pysytteli aiempien tutkimusten tasolla (12,13). Tilastoihin raportoitujen reaktiivisen artriitin aiheuttajien tapausmäärät vähenivät merkittävästi: kampylobakteeritapausten määrä puolittui ja salmonellainfektioiden määrä väheni viidesosaan vuoden 2019 tasoon verrattuna.

Yersinia enterocolitican aiheuttamien infektioiden määrissä ei tapahtunut muutoksia, ja Chlamydia pneumoniae -tapausmäärät olivat vähäisiä. Muista hengitystietulehduksia aiheuttavista bakteereista ja viruksista mykoplasman aiheuttamat tapaukset vähenivät kolmasosaan ja A-influenssan tapausmäärät pienenivät merkittävästi (18).

Pohjois-Savon alueelta havaittiin, että keväällä 2020 ensihoidon ja päivystyksen potilasmäärät vähenivät, kuten myös hoitoon hakeutuminen useimpien kroonisten sairauksien vuoksi (1). Akuuteista sairauksista hengitystietulehdusten määrät sekä ylä- että alahengitystieinfektiossa vähenivät merkitsevästi, ja diagnosoitujen influenssa- ja keuhkokuumetapausten määrä puolittui.

Suolistotartuntatautien vuoksi hoitoon hakeutuminen väheni 58 % ja muissa bakteeritaudeissa 22 %. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi hoitoon hakeutuminen väheni 32 %. Kuitenkin aivoinfarktien, ohimenevien aivoverenkiertohäiriöiden, aivoverenvuotojen ja ST-nousuinfarktien määrät pysyivät ennallaan vuoteen 2019 verrattuna.

Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Keski-Suomen ja Etelä-Savon keskussairaaloiden alueella arvioitiin ensiapukäyntejä ja sairaalaan ottoja 6 viikon ajalta ennen koronasulkua ja sen jälkeen (2). Ensiapukäynnit vähenivät 16 % ja sairaalaan otot 15 % verrattuna koronasulkua edeltäneisiin määriin.

Hoitoilmoitusrekisterin perusteella tehdyssä kroonisten tautien ilmaantuvuusarviossa vuodelta 2020 todettiin, että syövät vähenivät 5 % ja tyypin 2 diabetes 15 % verrattuna vuoden 2019 tapausmääriin (3). Nivelrikkotapaukset vähenivät 15 %. Ainoastaan ahdistuneisuushäiriöt lisääntyivät 4 %.

Hengitystieinfektioiden väheneminen johtuu vähäisemmästä kontaktien määrästä, maskien käytöstä sekä lievien infektioiden kotihoidosta (18). Maskien käyttöä arvioineessa meta-analyysissä todettiin niiden estävän hengitystietulehduksia aikuisilla (19). Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa todettiin mykoplasmainfektioiden vähentyneen merkittävästi koronasulkujen aikana (20).

Lue myös

Suolistotulehduksia aiheuttavien bakteerien määrään vaikuttavat ruokailu kodin ulkopuolella ja matkailu, jotka molemmat vähenivät pandemian aikana (18,21). Vähentyneiden infektioiden seurauksena reaktiivisten niveltulehdusten määrä pieneni selvästi.

Koska nivelreuma kehittyy hitaasti, ja vain pienellä osalla on arvioitu akuutin infektion edeltävän nivelreumadiagnoosia, ei niillä ole merkittävää vaikutusta nivelreuman ilmaantuvuuteen (5). Viiveissä oireiden ilmaantumisesta diagnoosin asettamiseen ei myöskään tapahtunut merkittävää muutosta otosvuosien välillä.

Selkärankareumassa viiveet oireiden alusta diagnoosiin ovat pitkiä, joten laukaiseva tekijä voi löytyä vain tiedossa olevien aiempien infektioiden perusteella (5,6). Epäspesifisten spondyloartriittien ja muiden niveltulehdusten laukaisijoita ei yleensä pystytä määrittämään. Niihin liittyy usein löydöksiä, kuten jännetulehduksia ja entesiittejä (jänteen kiinnityskohdan tulehdustiloja), joita esiintyy reaktiivisten niveltulehdusten yhteydessä (6).

Epäspesifisten spondyloartriittien ilmaantuvuuden pienenemiseen voi vaikuttaa epäselvien MK-löydösten aiempaa kriittisempi tulkinta reumatologien ja reumaradiologien yhteispalavereissa. Huomattava osa epäspesifisistä niveltulehduksista laantuu seurannan aikana (22).

Nivelpsoriaasipotilaiden hoitoon hakeutumisessa viiveitä selittävät osittain taudinkuvan monimuotoisuus ja tulehdusaktiivisuuden vaihtelevuus (12,13,23). Myös tieto nivelpsoriaasidiagnoosista ja taudin hoitomahdollisuuksista on lisääntynyt (23). Osittain vähentyneen ilmaantuvuuden takana voi olla parempi ihopsoriaasin hoito, sillä systeemisellä lääkehoidolla saatetaan vähentää nivelpsoriaasin ilmaantuvuutta ihopsoriaasia sairastavilla (24).

Kideartriittien vuoksi hoitoon hakeutuneiden määrä romahti. Todennäköisesti oireiden seuranta pidempään ja itsehoito olivat rauhoittaneet kohtaukset. Myös perusterveydenhuollon aiempaa aktiivisempi ote akuutin kihdin hoidossa lienee vähentänyt vastaanottokäyntejä.

Aiemmassa selvityksessämme kaksi kolmasosaa akuuttia kihtiä sairastavista potilasta ohjautui reumatologian poliklinikalle päivystyksestä (25). Infektioiden väheneminen pienentää yleisoireista, kuten kuivumisesta ja sitä seuraavasta munuaisten toiminnan heikentymisestä, johtuvaa kohtausalttiutta (25).

Vaikka vuosina 2020 ja 2021 Pohjois-Savon alueella diagnosoitiin vähemmän niveltulehdustauteja kuin kymmenen vuotta aiemmassa tutkimuksessa, lähetteiden määrä kasvoi 30 % edelliseen arviointiin verrattuna. Eniten lisääntyivät terveyskeskusten, työterveyshuollon ja yksityislääkärien lähetteet, mikä viittaa haasteisiin erotusdiagnostiikassa.

Aiemmin diagnosoimattoman reumasairausepäilyn kohdalla poikkeavat löydökset kliinisessä tutkimuksessa tai laboratorio- tai kuvantamislöydöksissä kohdentaisivat lähettämisen perusteina voimavaroja nykyistä paremmin, mutta uudelleenarvioinnit aiemmin diagnosoitujen reumasairauksien hoidon ongelmatilanteissa ovat tarpeellisia.

Osa niveltulehdustautien tapausmäärien pienenemisestä selittyy vähentyneellä infektioiden esiintymisellä. Lievät niveloireet laantuvat oireenmukaisella hoidolla, eivätkä tarvitse erikoissairaanhoitoa. Kuitenkin osa spondyloartriitteja sairastavista näyttäisi jääneen tunnistamatta tai hakeutumatta hoitoon.

Kirjoittajat

Oili Kaipiainen-Seppänen LT, dosentti, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Kys, reumatologian poliklinikka

Aulikki Kononoff LL, sisätautien ja reumatologian erikoiserikoislääkäri Kys, reumatologian poliklinikka, ja Iisalmen sairaala, yksityislääkäri Mehiläinen, Kuopio ja ITE Pihlajalinna, Kuopio

Johanna Huhtakangas LT, dosentti, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri, ylilääkäri Kys, reumatologian poliklinikka

Hannu Kautiainen biostatistikko Folkhälsäns forskningscentrum, Kys, yleislääketieteen yksikkö

Elina Savolainen LL, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Kys, reumatologian poliklinikka

Leena Arstila LL, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Iisalmen sairaala ja yksityislääkäri Suomen Terveystalo, Kuopio ja Varkaus

Julia Barantseva LL, sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Kys, reumatologian poliklinikka

Tuomas Rannio LL, yleislääketieteen ja reumatologian erikoislääkäri Iisalmen sairaala ja yksityislääkäri Mehiläinen, Kuopio, ITE Pihlajalinna, Kuopio, Terveystalo, Kuopio, Iisalmi ja Varkaus

Helena Niinisalo LL, reumatologian erikoislääkäri Varkauden sairaala, Suonenjoen terveyskeskus

Antti Puolitaival LL, reumatologian erikoislääkäri, yksityislääkäri Mehiläinen, Kuopio, Pohjola Sairaala, Kuopio

Simo Kariniemi LL, erikoistuva lääkäri Kys, medisiininen keskus ja Itä-Suomen yliopisto

Kati Soininen LL, reumatologian erikoislääkäri Kys, medisiininen keskus

Minni Oksaranta LL, sisätautien erikoislääkäri Kys, medisiininen keskus

Pia Elfving LT, dosentti, reumatologian erikoislääkäri Kys, reumatologian poliklinikka


Sidonnaisuudet

Oili Kaipiainen-Seppänen: Lisenssitulot ja tekijänpalkkiot (Kustannus Oy Duodecim).

Aulikki Kononoff: Luentopalkkiot (Abbvie).

Johanna Huhtakangas: Konsultointi (Boehringer Ingelheim, Novartis, Abbvie, Amgen), luentopalkkiot (Boehringer Ingelheim), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Abbvie, Medac, Novartis, Pfizer).

Hannu Kautiainen: Ei sidonnaisuuksia.

Elina Savolainen: Matka-, majoitus- tai kokouskulut (Abbvie, Pfizer, Novartis, Janssen, UCB, Boehringer Ingelheim).

Leena Arstila: Matka-, majoitus- tai kokouskulut (Orion).

Julia Barantseva: Ei sidonnaisuuksia.

Tuomas Rannio: Ei sidonnaisuuksia.

Helena Niinisalo: Matka-, majoitus- tai kokouskulut (Celltrion).

Antti Puolitaival: Luentopalkkiot (MSD, Novartis, UCB, Pfizer, Eli Lilly, Amgen, Boehringer Ingelheim, Abbvie, Novo Nordisc, Celgene), korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (MSD), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Janssen).

Simo Kariniemi: Ei sidonnaisuuksia.

Kati Soininen: Konsultointi (Abbvie), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Novartis, Abbvie, Pfizer).

Minni Oksaranta: Työsuhde (PSSHP).

Pia Elfving: Konsultointi (Astra Zeneca), apurahat (VTR, Suomen Kulttuurirahasto), luentopalkkiot (Abbvie), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Mylan, Abbvie).


Faktat

Tämä tiedettiin

•Niveltulehdustautien laukaisevat tekijät ovat useimmiten epäselviä.

• Kroonisissa niveltulehdustaudeissa, kuten nivelreumassa, immunologiset muutokset tapahtuvat kuukausia tai vuosia ennen näkyvän taudin toteamista. Selkärankareuman diagnoosia edeltävät yleensä useampia vuosia kestäneet vaihtelevat oireet.

• Reaktiivisissa niveltulehduksissa on mahdollista jäljittää laukaiseva tekijä bakteeriviljelyn, PCR- tai serologisten testien avulla.

Tutkimus opetti

•COVID-19-pandemian aikana uusia niveltulehdustauteja diagnosoitiin aiempaa vähemmän, vaikka lähetteiden määrissä tai hoitoon pääsyssä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

• Merkittävintä oli kideartriittien, reaktiivisten artriittien ja epäspesifisten artriittien väheneminen. Samanaikaisesti raportoitiin vähemmän reaktiivisia artriitteja laukaisevia infektioita kuin aiempina vuosina.

• Uusien niveltulehdustautien määrä väheni edelleen toisen pandemiavuoden aikana. Ainakin osa spondyloartriitteja sairastavista jäi tunnistamatta tai hakeutumatta hoitoon.


Kirjallisuutta
1
Kemiläinen H, Martikainen T, Bendel S ym. Ensihoidon ja päivystyksen potilasmäärät vähenivät poikkeusolojen aikana. Suomen Lääkäril 2021;76:202–6.
2
Kuitunen I, Ponkilainen VT, Launonen AP ym. The effect of national lockdown due to COVID-19 on emergency department visits. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2020;28:114.
3
Wikström K, Linna M, Laatikainen T. The impact of the COVID-19 pandemic on incident cases of chronic diseases in Finland. Eur J Public Health 2022;32:982–4. doi.org/10.1186/s13049-020-00810-0
4
Uimonen M, Kuitunen I, Paloneva J ym. The impact of the COVID-19 pandemic on waiting times for elective surgery patients: A multicenter study. PLoS ONE 2021;16:e0253875. doi.org/10.1371/journal.pone.0253875
5
Leirisalo-Repo M. Early arthritis and infection. Curr Opin Rheumatol 2005;17:433–9.
6
Hannu T, Leirisalo-Repo M. Reaktiivinen artriitti. Duodecim 2003;119:837–45.
7
Söderlin MK, Kautiainen H, Puolakkainen M ym. Infections preceding early arthritis in southern Sweden: a prospective population-based study. J Rheumatol 2003;30:459–64.
8
Kaipiainen-Seppänen O. Krooninen niveltulehdus Suomessa. Duodecim 2000;116:1445–51.
9
Kaipiainen-Seppänen O, Kautiainen H. Declining trend in the incidence of rheumatoid factor-positive rheumatoid arthritis in Finland 1980-2000. J Rheumatol 2006; 33:2132–8.
10
Muilu P, Rantalaiho V, Kautiainen H ym. Increasing incidence and shifting profile of idiopathic inflammatory rheumatic diseases in adults during this millennium. Clin Rheumatol 2019;38:555–62.
11
Weman L, Sokka-Isler T. Nivelreuma tunnistetaan entistä aiemmin. Duodecim 2021;137:1549–56.
12
Savolainen E, Kaipiainen-Seppänen O, Kröger L ym. Total incidence and distribution of inflammatory joint diseases in a defined population. Results from the Kuopio 2000 Arthritis Survey. J Rheumatol 2003;30:2460–8.
13
Kononoff A, Arstila L, Pussinen P ym. Incidence of inflammatory joint diseases in Finland – Results from a population-based epidemiological study. Rheumatol Int 2017;37:1693–700.
14
Aletaha D, Neogi T, Silman AJ ym. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2010;69:1580–88.
15
Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos X ym. The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide – assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2009;68:ii1–44.
16
Van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum 1984;27:361–368.
17
Elfving P, Marjoniemi O, Niinisalo H ym. Estimating the incidence of connective tissue diseases and vasculitides in a defined population in Northern Savo area in 2010. Rheumatol Int 2016;36:917–24.
18
Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta. www.thl.fi/ttr/gen/rpt/tilas-t.html
19
 Ollila HM, Partinen M, Koskela J ym. Face masks to prevent transmission of respiratory infections: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials on face mask use. PLoS ONE 2022;17:e0271517.
20
Meyer Sauteur PM, Beeton ML, Uldum SA ym. for ESGMAC–MyCOVID Study Team. Mycoplasma pneumoniae detections before and during the COVID-19 pandemic: results of a global survey, 2017 to 2021. Euro Surveill 2022;27:2100746.
21
Steffen R, Hill DR, DuPont HL. Traveler’s diarrhea: a clinical review. JAMA 2015;313:71–80.
22
Verstappen M, Matthijssen XME, van der Helm-van Mil AHM. Undifferentiated arthritis: a changing population who did not benefit from enhanced disease-modifying anti-rheumatic drug strategies – results from a 25 year longitudinal inception cohort. Rheumatology 2022;61:3212–22.
23
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen ja Suomen Reumatologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Psoriaasi ja nivelpsoriaasi. Käypä hoito -suositus 20.01.2022. www.kaypahoito.fi
24
Solmaz D, Ehlebracht A, Karsh J ym. Evidence that systemic therapies for psoriasis may reduce psoriatic arthritis occurrence. Clin Exp Rheumatol 2020;38:257–61.
25
Aurala-Heiskanen T, Kaipiainen-Seppänen O. Haasteena kihti. Suomen Lääkäril 2020;75:1127–33.

English summary

Changes in the incidence of inflammatory arthritides in Northern Savo during COVID-19 pandemia 

Background   We collected every 10 years data on the incidences of chronic inflammatory rheumatic diseases and their risk factors in Northern Savo population for health care planning.

Methods   All adult patients (age ≥ 16 years), who were registered in the Northern Savo area, and had an undiagnosed and untreated inflammatory joint disease from 1st January 2020 to 31st December 2021 were evaluated. The diagnosis was established after the first visit according to clinical, laboratory, and imaging data available for or ordered on initial visit at rheumatological outpatient clinics or in rheumatologists’ private practices. Data were compared with data from year 2010 in the same area.

Results   The number of patients with all arthritides decreased in 2020 by 33.3% and in 2021 by 45.5 % compared to year 2010. The incidence rate ratios declined in total, but especially in reactive and crystal arthritis, between studies from both years 2010 and 2020 and 2010 and 2021. Also patients in psoriatic and undifferentiated arthritis decreased between studies from years 2010 and 2021, although no delays in admittance to outpatient clinics were recorded.

Conclusions   The number of incident cases of all arthritides decreased in 2020 compared with the data from year 2010 and a decrease continued in pandemia year 2021. Although mild arthritis may disappear with symptomatic therapy, declining numbers of incident cases raises concern that many individuals with spondyloarthritis did not seek medical services.

Oili Kaipiainen-Seppänen, Aulikki Kononoff, Johanna Huhtakangas, Hannu Kautiainen, Elina Savolainen, Leena Arstila, Julia Barantseva, Tuomas Rannio, Helena Niinisalo, Antti Puolitaival, Simo Kariniemi, Kati Soininen, Minni Oksaranta, Pia Elfving

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030